You are here

Gençlik ve Postmodern Kimlik Örüntüleri-Üniversite Gençliğinin Sosyolojik Profili (İnönü Üniversitesi Uygulaması)

YOUTH AND POSTMODERN IDENTITY PATTERNS- SOCIOLOGICAL PROFILE OF UNIVERSITY YOUTH (INÖNÜ UNIVERSITY CASE)

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
University youth is a part of the society who will be at the upper echelon in the society by undertaking responsibilities in the future. In order to under-stand the young people and to provide the social politics that have been produced for them to be more functional it is essential to know the social profile of them. Globalization is affecting all societies and cultures in the 21st century. It is seen that while there are and will be different life styles as a reaction to globalization, similar life styles occur all around the world. The social class which is most affected by this change and transformations is young people. In the context of globalization similar popular youth cul-tures are seen all around the world. Yet, it is still not possible to mention a solemn youth identity. While youth identities differentiates according to the countries‟ national culture, according to other variables such as social gender, social class, family structure, education, job, residence (urban or rural), religion, ethnicity, consumption etc., different cultural patterns oc-cur. Parallel to the globalization and social and cultural change which tur-key is experiencing, university youth shows both individualistic and socie-ty culture features. In this context, a youth reality which has a multiple cul-tural pattern occurs rather than postmodern culture including the features of both traditional and modern cultures. Data presented in this article, are based on the study of “Sociological Profiles of Universty Youth” which has been conducted for 12 years, from 2001 to 2013. In İnönü University case, in 12 years, total number of students to whom the questionnaire were con-ducted is 48315.
Abstract (Original Language): 
Üniversite gençliği, gelecekte üstleneceği görevlerle toplumun üst sosyal tabakasında yer alacak bir toplum kesimidir. Gençleri daha iyi anlamak ve gençlik için üretilen sosyal politikaların daha işlevsel olmasını sağlamak için, gençliğin sosyolojik profilinin bilinmesi gerekmektedir. 21. yüzyılda, küreselleşme bütün toplumları ve kültürleri etkilemektedir. Dünyanın her yerinde benzer hayat tarzları oluşurken, aynı zamanda farklı hayat tarzla-rının da küreselleşmeye bir tepki olarak mevcut olduğu ve olacağı görül-mektedir. Bu değişim ve dönüşümlerden en fazla etkilenen toplumsal ke-sim, değişime açık olan gençlik kitlesidir. Küreselleşme bağlamında bütün dünyada benzer popüler gençlik kültürleri oluşmaktadır. Ancak, yine de tek bir gençlik kimliğinden söz etmek mümkün değildir. Ülkelerin milli kültürüne göre gençlerin kimliği farklılaşırken; toplumsal cinsiyet, sosyal tabaka, aile yapısı, eğitim, meslek, yaşanılan mekân (kır veya kent), din, etnisite, tüketim vb. gibi diğer değişkenlere göre farklı kimlik örüntüleri oluşmaktadır. Üniversite gençliği, küreselleşme ve Türkiye‟nin geçirdiği sosyal ve kültürel değişime paralel olarak hem bireyci hem de cemaat kül-tür özelliği göstermektedir. Bu bağlamda, hem geleneksel hem de modern kültürü bir arada yaşayan postmodern kültüre göre çoğul kimlik örüntüsü taşıyan bir gençlik realitesi oluşmaktadır. Bu bildiride sunulan veriler, 2001 yılından 2013 yılına kadar 12 yıldır yapılan “Üniversite Gençliğinin Sosyo-lojik Profili” araştırmasına dayanmaktadır. İnönü Üniversitesi uygulama-sında, on iki yıl içerisinde birikimsel olarak anket uygulanan öğrenci sayısı 48315 öğrencidir.
134
157

REFERENCES

References: 

Bayhan, Vehbi (2013): “Beden Sosyolojisi ve Toplumsal Cinsiyet”, Doğu Batı, Sayı:63, Kasım-Aralık-Ocak 2012-13, Ankara.
Bayhan, Vehbi (2013a): “Televizyon Dizilerindeki Aile Temsillerinin Sosyolojik Bağ-lamı”, Değişen Dünyada Aile, Ulusal Sempozyumlar IV, Bilsam, 19-20 Nisan 2013, Malatya.
Bayhan, Vehbi (2012): Üniversite Gençliğinin Sosyolojik Profili-2012 (İnönü Üniversitesi Uygulaması), (Yayınlanmamış Araştırma), İnönü Üniversitesi, Malatya.
Bayhan, Vehbi (2012a): “İngiliz Baharı mı? Ağustos 2011‟de İngiltere‟de Yaşanan Ayaklanmaların Sosyolojik Nedenleri”, Sosyoloji Konferansları, Sayı:46, İstan-bul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul.
Bayhan, Vehbi (2011a): “Hedonist ve Puritan Etik Sarmalında Postmodern Gençlik”, 38.ICANAS, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15 Eylül 2007, Bildiriler, Çevre, Kentleşme Sorunları ve Çözümleri, 1.Cilt, Ankara.
Bayhan, Vehbi (2011): “Tüketim Toplumunda Bireyin Ontolojik Mottosu: „Tüketiyo-rum Öyleyse Varım”, Sosyoloji Konferansları, Sayı:43, İstanbul Üniversitesi İk-tisat Fakültesi Yayını, İstanbul.
Bayhan, Vehbi (2010): Üniversite Gençliğinin Sosyolojik Profili-2010 (İnönü Üniversitesi Uygulaması), (Yayınlanmamış Araştırma), İnönü Üniversitesi, Malatya.
Gençlik ve Postmodern Kimlik Örüntüleri-Üniversite Gençliğinin Sosyolojik Profili
ǀ Yıl: 1 ǀ Sayı: 1 ǀ GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ǀ 157
Bayhan, Vehbi (2005): “Gençlik ve Postmodern Çoğul Kimlik”, Uluslararası Sosyoloji Kolokyumu, Parçalanmalar Çağında Yeni Toplumsallıklar, 12-14 Mayıs 2005, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul.
Bayhan, Vehbi (2003): Genç Kimliği- Üniversite Gençliğinin Sosyolojik Profili (İnönü Üniversitesi Uygulaması), İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya
Bayhan, Vehbi (1997): Üniversite Gençliğinde Anomi ve Yabancılaşma, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara
Bozkurt, Veysel (2000): Püritanizmden Hedonizme Yeni Çalışma Etiği, Bursa.
Gür, S. Bekir, İbrahim Dalmış, Nur Kırmızıdağ, Zafer Çelik, Nevfel Boz (2012): Tür-kiye’nin Gençlik Profili, SETA, Ankara.
Hardt, Michael & Negri, A. (2012): Duyuru, (Çev: Abdullah Yılmaz), Ayrıntı Yayınla-rı, İstanbul.
Konda (2011): “Türkiye Gençliği Araştırması”, İstanbul.
Milliyet (2004): “Türkiye‟de Gençlik Avrupanın İzinde”, 18.06.2004, Milliyet.
Morin, Arzu Çakır (2011): “Türk Gençlerinin %55‟i Evlilik Öncesi İlişkiye Karşı”, Hürriyet Kampüs, 16 Şubat 2011. Ntvmsncb (2013): “Gençler Twitter‟e Göç Ediyor”, 22.05.2013, http://www. ntvmsnbc.com /id/25444205
Sencar, Özer; Sıtkı Yıldız (2010): Türkiye’deki Üniversite Gençliğinin Profili, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), İstanbul.
tr.euronews.com, 01.03.2013, 08.01.2013.
TUİK (2013): İstatistiklerle Gençlik 2012, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com