You are here

Çukurova Bölgesinde Bazı Kamışsı Yumak (Festuca arundinaceae Schreb.) Çeşit ve Populasyonlarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Yield and Quality Characteristics of Some Cultivars and Populations of Tall Fescue (Festuca arundinaceae Schreb.) in Çukurova Region

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
This study was conducted to determine the yield and quality characteristics of some tall fescue cultivars and populations during the years of 2009-2011 at the East Mediterranean Agricultural Research Institute. The field experiment was arranged in a randomized complete block design with four replications. In the research, dry matter yields, contents of crude protein, ADF, NDF and DDM as well as RFV of three cultivars and two populations of tall fescue were studied. It was concluded that Eta and Hykor cultivars could be used successfully in the pasture establishment under Çukurova Conditions.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, Çukurova Bölgesinde bazı kamışsı yumak çeşit ve populasyonlarının verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2009–2011 yılları arasında Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Araştırmada kamışsı yumağa ait üç çeşit ve iki populasyonun, kuru madde verimi, ham protein oranı, ADF, NDF, SKMO ve NYD değeri incelenmiştir. Araştırma sonuçları, Eta ve Hykor çeşitlerinin bölge için uygun çeşitler olduğunu, bu çeşitlerin bölgede mera tesislerinde kullanılabileceğini göstermiştir.
29-33

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, E., 2001. Yem Bitkileri. Uludağ Üni. Zir. Fak. Tarla Bit. Böl. Uludağ Üni. Basımevi, 3.baskı. Bursa. 584 s.
Anonim, 2011. Meteorological data for Adana, www.wunderground.com.
Avcı, M., 2000. Çukurova’da Geçici Yapay Mera Kurma Amacıyla Yetiştirilebilecek Kışlık Çok Yıllık Buğdaygil+Baklagil Yem Bitkileri Karışımlarının Saptanması (basılmamış doktora tezi). Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana
Ayan, İ., ve Z. Acar, 2009. Yumak Türleri, Salkım Otu, Tilki Kuyruğu ve Kelpkuyruğu, Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yem Bitkileri, (Avcıoğlu, R., Hatipoğlu, R.,
S.ÇINAR
33
Karadağ,Y Edit.) Cilt III. TÜGEM, Emre Basımevi, İzmir, s: 617-630
Aydın, İ., Z. Acar ve İ. Erden, 1994. Samsun Koşullarında Bazı Çokyıllık Buğdaygil Yembitkileri Üzerinde Verim ve Adaptasyon Çalışmaları. OMÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 9 (3) : 31-39
Baytekin, H. ve Gül, İ., 2009. Yem Bitkilerinde Hasat, Kuru Ot Verimi ve Depolama Yem Bitkileri, (Avcıoğlu, R., Hatipoğlu, R., Karadağ,Y Editör) Cilt III. TÜGEM, Emre Basımevi, İzmir, (2009), s: 121-141
Belyea, R., R.Rrestrepo, F.Martz, and M. Ellersieck, 1999. Effect of Year and Cutting on Equations for Estimating Net Energy of Alfalfa. Journal of Dairy Science, 82(9),1943-1949.
Buckner, R.C., 1985. The Fescues. (E. Heath, F. Barns, S. Metcalfe eds.). Forages, Iowa State University Press, Iowa, s. 233-240.
Casler, M.D. and Drolsom, P.N., 1984. Yield Testing Cool-Season Forage Grasses in Pure Stands v.s. Binary Mixtures with Alfalfa. Crop Scince. 24: 453-456.
Çınar, S., M. Avcı, R. Hatipoğlu ve S.Kızıl Aydemir, 2009. Çukurova Bölgesinde Mera Karışımlarında Kullanılabilecek Bazı Çok Yıllık Baklagil ve Buğdaygillerin Performanslarının Belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay, Cilt II: 907-910
Dinç, U., Sarı, M., Şenol, S., Kapur, S., Sayın, M., Çavuşgil, V., Derici, R., Gök, M., Aydın, M., Ekinci, H., Ağca, N. Ve Schlıchtıng, E., 1995. Çukurova Bölgesi Toprakları. Yardımcı Ders Kitabı, No 26, 2. Baskı, Ç.Ü. Zir. Fak. Adana.
Düzgüneş O, Kesici T, Kavuncu O, Gürbüz F., 1987. Araştırma ve deneme metodları, Ankara Üniv. Zir. Fak. Yayınları, No: 295, Ankara.
Evers, G.W., M. Gabrysch, and C.R.Tackett, 1993. Performance of Cool-Season Perennial Grasses on Poorly Drained Clay Soils. Forage Research in Texas, PR-5080, s. 6-9.
Gökkuş, A., 1991. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri Çayır Mera ve Yem Bitkileri ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi Eğitim Semineri. 20-22 Şubat 1991, Erzurum
Hoy, M.D., K.J. Moore, J.R. George and E.C.Brummer, 2002. Alfalfa yield and quality as influenced by establishment method. Agronomy Journal 94: 617-620.
Kuşvuran, A. ve, V. Tansı 2003. Çukurova Koşullarında farklı buğdaygil yembitkisi biçim sıklığının bazı vejetatif ve generatif özelliklere etkisinin saptanması, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (1): 45-54.
Linn,J.G., and N.P.Martın, 1999. Forage Quality Tests And Interpretations, www.extension.umn.edu/distribution/livestocksystems/ID2637.html
MACADAM, J.W., WHITESIDES, R.E.,WINGER, M.B., and BUFFER S., 1997. Pasture Species for Grazing-Based Dairy Production Under Irrigation in the Intermountain West. Proceedings of the XVIII. International Grassland Congress, Canada, s. 99-100.
Madran, N., 1991. Yeni Tarım Klavuzu. Hacettepe Taş Kitapçılık Ltd. Ankara
Read, J.B. ve Walker, D.W., 1992. Performance of Tall Fescue Cultivars Under two Different Harvest Regimes. Forage Research in Teksas. PR-5024 s. 29-31.
Rohweder, D.A. ve Keuren, R.W., 1985. Permanent Pastures (E. Heath, F. Barnes, S. Metcalfe eds.). Forages, Iowa State University Press, Iowa, s. 487-495.
Sağlamtimur, T., H. Gülcan, T. Tükel, A. E. Anlarsal, V. Tansı ve R. Hatipoğlu 1986. Çukurova Koşullarında Yembitkisi Adaptasyon denemeleri, 1. Buğdaygil Yembitkileri, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 1 (3): 26-36.
Sheaffer, C.C. and G.C. Marten, 1986. Effect of Mefluidide on Cool-Season Perennial Grass Forage Yield and Quality. Agronomy Journal, 78:75-79.
Sheaffer, C. C., M. A. Peterson, M. Mccalın, J.J.Volene, J.H.Cherney, K.D.Johnson, W.T.Woodward ve D.R.Vıands,1995. Acid Detergent Fiber, Neutral Detergent Fiber Concentration and Relative Feed Value, North American Alfalfa İmprovement Conference, Minneapolis
Sleugh, B., Moore, K.J., George, J.R. ve Brummer, E.C., 2000. Binary Legume – Grass Mixtures Improve Forage Yield, Quality, and Seasonal Distribution, Agronomy Journal, :92, 24-29
Taşkın, S., 1975. Çukurova’da Çayır Mera ve Yem Bitkileri Adaptasyonu. T.C. Köy İşleri Bakanlığı, Topraksu Genel Müdürlüğü, Tarsus Bölge Topraksu Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, No: 69. Tarsus.
TUİK, 2011. www.tuik.gov.tr
Tükel, T., ve R.Hatipoğlu, 1997. Çayır Mera Amenajmanı. Çukurova Üni. Ziraat. Fak. Ofset Atölyesi, Adana, 152s.
Valentine J.F. 1989. Range Development and Improvements (3rd Ed.) Academic Press Inc., San Diego, California, 524 p.
Zabunoğlu, S., ve Karaçal, İ., 1986. Gübreler ve Gübreleme. Ankara Üni. Zir. Fak. Yay. No: 993, Ders Kitabı, 293. Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com