You are here

Güney Marmara Bölgesinde Çeltik Üretiminin Genel Bir Değerlendirmesi

A General Evaluation of Rice Production in Southern Marmara Region

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Paddy and the crops produced from rice have the characteristics of primary food for many people in the world. Thus, there is no marketing problem for production in this field. From worldwide point of view, Turkey’s share is rather low in rice agriculture which has economic magnitude of 11.188 million American $. By 2007, 1 million American $ export was made in return for 113 million American $ import. In this sense, that Turkey has inadequate rice production can be stated. That the people working in the field of rice where the rice agriculture is done have a high level of development, their eagerly behaviors and implementations in agriculture driven by a machine, that the factories to process the rice have been established and that there is no external dependence in rice seed necessitate the improvement of rice agriculture. It can be seen that with the dissemination of rice agriculture, the regional differences in the level of development can be decreased and ideal level of welfare can be reached.
Abstract (Original Language): 
Çeltik ve çeltikten üretilen ürün, Dünyadaki birçok insan için temel gıda maddesi niteliğindedir. Dolayısıyla bu alanda yapılacak üretimin pazarlama sorunu bulunmamaktadır. Dünya geneli açısından bakıldığında 11.188 milyon Amerikan Doları bir ekonomik büyüklüğü bulunan çeltik tarımından Türkiye’nin aldığı pay oldukça düşüktür. 2007 yılı itibariyle 113 milyon Amerikan Doları bir ithalata karşılık 1 milyon Amerikan Doları bir ihracat gerçekleştirilebilmiştir. Bu anlamda Türkiye’de çeltik açısından oldukça yetersiz bir üretimin bulunduğu ifade edilebilir. Çeltik tarımının yapıldığı bölgelerde bu işle uğraşan insanların gelişmişlik düzeylerinin yüksek oluşu, makineye dayalı tarım konusundaki istekli davranışları ve uygulamaları, çeltiği işleyecek fabrikaların kurulmuş olması ve tohumluk çeltik konusunda dışa bağımlılığın bulunmaması çeltik tarımının geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Çeltik tarımının yaygınlaştırılması ile bölgesel gelişmişlik farklılıklarının da azaltılabileceği ve istenen refah seviyesinin yakalanabileceği görülmektedir.

REFERENCES

References: 

Anonim, 2010a. FAO İstatistikleri. http://www.fao.org., (12.06.2010).
Anonim, 2010b. Türkiye İstatistikleri Kurumu, . http://www.tuik.gov.tr (27.08.2010).
Anonim, 2010c. Balıkesir Tarım İl Müdürlüğü Çalışma Raporu Kayıtları, Balıkesir.
Anonim, 2010d. Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü Çalışma Raporu Kayıtları, Çanakkale.
Anonim, 2010e. Bursa Tarım İl Müdürlüğü Çalışma Raporu Kayıtları, Bursa.
Dönmez, D.,2007. Pirinç, TEAE/Bakış. Sayı: 9, Nüsha:4, ISSN 1303-8346 (http://www.aeri.org.tr)
Gaytancıoğlu, O., 2009. Türkiye’de Pirinçte Uygulanan Politikalar ve Trakya’da Çeltik Üretimini Artırmanın Gerekliliği. http://nkutr.nku.edu.tr/celtik/Tekirdağ-24%20Eylul%202009-okan1.ppt, (04.05.2010).
Gençtan, T., Öktem, A., Sürek, H., Gevrek, M., ve Balkan, A., 2010. “Sıcak İklim Tahılları Üretiminin Artırılması Olanakları”, Türkiye Ziraat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi, 1-22, Ankara.
Gümüş, H., 2007. Türkiye’deki Pirinç Piyasasının İşleyişi ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Tez No: 179512, Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
Karbuz, F., Öztürk, İ., Savaş, Deniz Okan., 2009. Türkiye’de Üretilen Tarım Ürünleri ve Ekonomideki Yeri. İstanbul Ticaret Odası, 1-144, http://www.ito.org.tr/Dokuman/Sektor/1-99.pdf, (08.07.2010).
Kün, E., Çiftçi, C.Y., Birsin, M., Ülger, A.C., Karahan, Zencirci, N., Öktem, A., Güler, M., Yılmaz, N., Atak, M., 2005. Tahıl ve Yemeklik Dane Baklagiller Üretimi, Türkiye Ziraat Mühendisliği 6.Teknik Kongresi, 367 – 408.
Özşahin, E., 2008. Gönen Ovasında Pirinç Tarımı, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 2, 49-70

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com