You are here

Konut Sorunu Ve Toplu Konut Üretiminde Toki’nin Ve Belediyelerin Rolü

Housing Issues and The Role Of Housing Production And Municipal Toki

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Housing, that is a source of security and peace, and that provides individuals a shelter, is one of the basic indicators of economic development as it affects secondary sectors as well.Housing also connotes different meanings such as socialization, protection and development of belonging in addition to a simple sheltering source in the life of an individual. In this respect, it would not be accurate to describe housing as a mere physical location surrounded with walls. Therefore, the housing sector that provides various benefits to individuals must be demandbased and meet such demand. When the demand cannot be met and supply proves to be insufficient, a housing problem shall emerge connected to parameters such as urbanization, squatting, income distribution, population increase and unemployment, which will inevitably deteriorate the silhouettes of the cities. Moreover, the issues arising from the lack of housing shall prevent the formation of sustainable cities. In this study, information has been provided related to the determinants of the housing market and housing policies in Turkey being one of the most important agenda topics of social politics, and the factors underlying the housing problem has been elaborated in detail. In this respect, factors such as urbanization, population increase, migration, housing renewals, squatting and shanty settlement, income distribution and unemployment have been addressed, which cause the housing problem based on the definition of housing and the housing problem, and foresights have been provided as to how the housing problem needs to be resolved in the framework of social state principles.
Abstract (Original Language): 
Bireyler için güven ve huzur kaynağı olan, onların barınmalarına olanak sağlayan konut, birçok yan sektörü de etkilediğinden ekonomik gelişmenin temel göstergelerinden birisidir. Konut, bireyin hayatında barınmadan öte sosyalleşme, korunma, aidiyet geliştirme gibi farklı anlamları da çağrıştırmaktadır. Bu yönüyle konutu salt duvarlarla örülü fiziki mekânlar olarak ifade etmek doğru olmayacaktır. Dolayısıyla bireylere çok farklı artılar sunan konut sektörünün mutlaka talep yönlü olması ve talebi karşılaması gerekmektedir. Talebin karşılanmadığı ve arzın yetersiz kaldığı durumlarda kentleşme, gecekondulaşma, gelir dağılımı, nüfus artışı, işsizlik gibi parametrelere bağlı olarak konut sorunu ortaya çıkacak ve kentlerin siluetleri bozulacaktır. Ayrıca konut yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar sürdürülebilir kentlerin oluşumunu engelleyecektir. Bu çalışmada sosyal politikanın da en önemli gündem maddesi olan Türkiye’de konut piyasası ve konut politikalarının belirleyicileri hakkında bilgi verilecek ve konut sorununa neden olan etmenler ayrıntılarıyla incelenecektir. Bu doğrultuda konut ve konut sorununun tanımından hareketle konut sorununa neden olan kentleşme, nüfus artışı, göç, konut yenileme, gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma, gelir dağılımı ve işsizlik gibi etmenlere değinilmiş, konut sorununun sosyal devlet ilkeleri çerçevesinde nasıl çözümlenmesi gerektiğine dair öngörülerde bulunulmuştur.
FULL TEXT (PDF): 

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Erdoğan Bayraktar. ‘‘Bir İnsanlık Hakkı Konut Toki’nin Planlı Kentleşme ve Konut Üretim
Seferberliği’’, Boyut Yayın Grubu,2007, Birinci Baskı, s. 11.
Gür, Şengül Öymen. ‘‘Doğu Karadeniz Örneğinde Konut Kültürü’’, Yapı Endüstri Merkezi
Yayınları, 2000,Birinci Baskı, İstanbul.
Gürler, Ebru. ‘‘1980 Sonrası Kentsel Dönüşüm Sürecinde Küresel Perspektiften İstanbul
Örneği: Kent İçi Tarihi Alanların Yeniden Üretim Modelleri’’, 8 Kasım Dünya Şehircilik
Günü 28. Kolokyumu, 2004, ODTÜ, Ankara.
İnternet: http://www.toki.gov.tr/sosyal-konutlar ,01.12.2015’de alınmıştır.
İnternet: http://www.toki.gov.tr/uydu-kentler , 01.12.2015’de alınmıştır.
İnternet: www.mo.org.tr/belgedocs/toki-rapor-2.pdf. ,04.04.2016’de alınmıştır.
Keyman, E.Fuat ve Lorasdağı Berrin Koyuncu. ‘‘Kentler, Anadolu’nun Dönüşümü,
Türkiye’nin Geleceği’’, Doğan Egmont Yayıncılık,2010, 1. Baskı, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com