You are here

AFGANLI SIĞINMACILARIN KİMLİK SORUNU: ERZURUM ÖRNEĞİ

FORCED MIGRATION, SOCIAL CHANGE AND CONTINUITY: WOMAN RELIGIOSITY IN DİYARBAKIR

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Forced migration that started nearly 25 years ago and moved towards to Diyarbakır from rural areas waved thousands of people around the city suddenly and unready. Forced urbanization and the rising politization process started to transform lots of things like social rules, roles and values. This transformation reflected on people’s religious life as well as their other social livings. This is based on fieldwork data collected and interpreted within the framework of theoretic approaches and thorough researchs about these women and the role religion plays in their daily lives. This research also took into account religious perceptions, and subsequent behaviors that dictate and are important components of everyday living. The natural engagement with culture and the different meanings we assign to it in different rates were analyzed in the context of the lives of the women who are essentially the carriers of culture and change. This required a long and an in depth efforts and research. Study weighs heavily on qualitative research methods because religious life required the understanding and interpretation of practice. This research mainly analyzed the women of Diyarbakir’s daily religious routines through observation and interviews. The field data showed as women were the strong symbols of the social and political change and also they were prominent carriers of the tradition.
Abstract (Original Language): 
Yaklaşık 25 yıl önce başlayan ve kırsal alandan Diyarbakır kent merkezine doğru yaşanan zorunlu göç süreci, binlerce insanı ani ve hazırlıksız biçimde şehre savurmuş; mecburi şehirleşme ve beraberinde artan politikleşme, toplumsal kurallardan rol ve değerlere kadar birçok şeyi dönüştürmeye başlamıştır. Bu evrilme hali, sosyal hayatın birçok alanında olduğu gibi dinsel hayatta da karşılıklarını bulmuştur. Zorunlu göç, şehirleşme, sosyal değişme gibi birbirini karşılıklı etkileyen dinamiklerin dinsel hayattaki yansımalarını, değişimin önemli sembolü olan kadın cinsi özelinde inceleyen bu çalışma, bu konular etrafındaki teorik tartışmalar ekseninde değerlendirilen saha çalışması verilerine dayandırılmıştır. Buna göre gündelik hayatın önemli bir bileşenleri olan dinsel algı, tutum ve davranışların kültürle iç içe geçmiş yapısı, şehirleşme ortamının sunduğu yeni imkânlar ekseninde birbirinden farklı dozda görünüm ve anlamlar kazanırken bunu, kültürün ve değişimin en belirgin taşıyıcıları olan kadınlar bağlamında analiz edilebilmek uzun süren derinlikli bir anlama çabasını zorunlu kılmıştır. Dinsel hayatın, daha çok anlamak ve yorumlamayı gerektiren yapısı nedeniyle nitel araştırma tekniklerine ağırlık veren bu çalışmada, özellikle derinlikli görüşmeler yoluyla elde edilen hayat hikâyeleri ekseninde Diyarbakır’da kadının dinsel hayatla ilişkisi yorumlanmaya çalışılmıştır. Elde edilen veriler, kadınların, sosyal ve politik dönüşümün güçlü birer sembolü olurken geleneksel sürekliliğin de en belirgin taşıyıcıları olduğunu göstermiştir.
75
86

REFERENCES

References: 

Benhabib, S. (2014). Ötekilerin Hakları, 2. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.
Canan, E. ve Taşkıran, R.(2002). “Sığınma Hakkı ve Mültecilerin Durumu“ Türkiye Barolar
Birliği Dergisi 2002/1
Castells, M. (2008). Kimliğin Gücü, Çev: Ebru Kılıç, 2. Baskı, İstanbul: Bilgi Üniversitesi
Yayınları
Connolly, W. (1995). Kimlik ve Farklılık, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Dağı, I. D, Eralp, A ve Diğerleri. (2009). Devlet, Sistem ve Kimlik, 11. Baskı, İstanbul: İletişim
Yayınları.
Ergüven, N. S. ve Özturanlı, B. (2013). “Uluslararası Mülteci Hukuku ve Türkiye“ AÜHFD, 62
(4) 2013: 1007-1061
Giddens, A.(2014). Modernite ve Bireysel-Kimlik, Çev: Ümit Tatlıcan, İstanbul: Say Yayınları.
Işık, O. ve Pınarcıoğlu, M.(2009). Nöbetleşe Yoksulluk, 7. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.
Karaca, N.(2011). Kimlik Sorunsalı, Ankara: Anı Yayıncılık.
Kimlikler Lütfen, (2009). Derleyen: Gönül Pultar, Ankara: OTDÜ Yayıncılık.
Kümbetoğlu, B. (2008). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, İstanbul:
Bağlam Yayınevi.
Laclau, E. (2003). Evrensellik, Kimlik ve Özgürleşme, Çev: Ertuğrul Başer, 2. Baskı, İstanbul:
Birikim Yayınları.
Neuman, L.(2009). Toplumsal Araştırma Yöntemleri, 3. Baskı, İstanbul:Yayın Odası Yayınları.
Özmen,A. (2009). Etnik ve Kültürel Kimliklerin Dışlanma Üzerine Kurulması,
Schnapper, D., (2005). Öteki ile İlişki, Çev: Ayşegül Sönmezay, İstanbul: Bilgi Üniversitesi
Yayınları.
Tok, N.(2002). Kültür, Kimlik ve Siyaset, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Uzun, T. (2007).Ulus, Milliyetçilik ve Kimlik Üzerine Bir Değerlendirme, Doğu Batı Dergisi, 2.
Baskı, İstanbul: Doğu Batı Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com