You are here

Metabolik Sendromlu Hastalarda Paraoksonaz 1 ve Arilesteraz Aktivite Düzeyleri

Paraoxonase 1 and Arylesterase Activity Levels in Patients With Metabolic Syndrome

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objectives: There is strong evidence that oxidative stress caused by metabolic changes due to insulin resistance contribute to the complications of metabolic syndrome. The decreased activities of Paraoxonase (PON1), an antioxidant enzyme closely associated with high-density lipoprotein (HDL), has been shown to be related with dyslipidemia, diabetes mellitus, advanced age, hypertension, low HDL and increased oxidative stress. The aim of this study is to investigate the relation between serum PON1 activity levels and metabolic syndrome diagnostic criteria and to examine whether PON1 activity changes is a part of metabolic syndrome or not. Material and Methods: Forty-five metabolic syndrome patients diagnosed in Fırat Clinical Medicine Center Endocrinology Clinics and forty-five healty control subjects were included into the study. Serum levels of PON1 and ARE activities and total cholesterol, triglyceride, low density lipoprotein (LDL), high density lipoprotein (HDL), very low density lipoprotein (VLDL), glucose, insulin, uric acid, C-peptid, aspartat aminotransferase (AST), alanin aminotransferase (ALT), gamma glutamyl transferase (GGT), hemoglobin (Hb), hematocrite (Hct), platelet (PLT) were measured. Results: Serum PON1 activity levels were found to be significantly lower (p<0.05), and lipid concentrations were significantly higher in subjects with metabolic syndrome compared with unaffected subjects (p<0.05). Serum glucose, total cholesterol, LDL, VLDL, triglyceride, GGT, insulin, C-peptid, homeostasis model assessment (HOMA), body mass index (BMI), systolic blood pressure and waist circumference were found to be significantly higher, and HDL levels was significantly lower, in subjects with metabolic syndrome compared with unaffected subjects (p<0.05). Conclusion: In summary, lower antioxidant PON1 enzyme activity, increased lipid levels, low HDL and increased glucose levels in patients with metabolic syndrome can suggest that PON1 can hold an important place in the medical treatment and early diagnosis with further studies in subjects with metabolic syndrome. ©2008, Firat University, Medical Faculty.
Abstract (Original Language): 
Amaç: İnsülin rezistansına bağlı gelişen metabolik değişikliklerden kaynaklanan oksidatif stresin metabolik sendromun komplikasyonlarının oluşmasına katkıda bulunduğuna dair güçlü deliller bulunmaktadır. Yüksek-dansiteli lipoprotein (HDL) ile ilişkili antioksidan bir enzim olan Paraoksonaz (PON1) aktivitesindeki azalmanın dislipidemi, diabetes mellitus, ilerlemiş yaş, hipertansiyon, düşük HDL ve artmış oksidatif stresle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı; serum PON1 aktivite düzeyleri ile metabolik sendrom tanı kriterleri arasındaki ilişkinin incelenmesi ve PON1 aktivite değişikliğinin metabolik sendromun bir parçası olup olmadığının araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Fırat Tıp Merkezi Endokrinoloji Kliniğinde metabolik sendrom tanısı almış 45 hasta ve 45 sağlıklı kontrol dahil edildi. Serum Paraoksonaz (PON1) ve Arilesteraz (ARE) aktivite düzeyleri ile total kolesterol, trigliserid, düşük dansiteli lipoprotein (LDL), yüksek dansiteli lipoprotein (HDL), çok düşük dansiteli lipoprotein (VLDL), glukoz, insülin, ürik asit, C-peptit, aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT) ve gama glutamil transferaz (GGT) ile hemoglobin (Hb), hematokrit (Hct), trombosit (PLT) düzeyleri ölçüldü. Bulgular: Metabolik sendromlu hastalarda serum PON1 aktivite düzeyleri metabolik sendromlu olmayan bireylerdeki serum PON 1 aktivite düzeylerine göre anlamlı olarak daha düşük (p<0.05), lipid konsantrasyonları anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Metabolik sendromlu hastaların serum glukoz, total kolesterol, LDL, VLDL, trigliserit, GGT, insülin, C-peptid, homeostaz model değerlendirmesi (HOMA), vücut kitle indeksi (VKİ), sistolik kan basıncı ve bel çevresi değerleri kontrol grubuna göre yüksek, HDL değeri ise anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Sonuç olarak bu çalışmada metabolik sedromlu hastalarda daha düşük antioksidan PON1 enzim aktivitesi, artmış lipid düzeyleri, HDL düzeylerindeki azalma ve artan glukoz düzeyleri; PON1'in gelecekte metabolik sendromlu hastalarda yapılacak daha detaylı çalışmalar ile metabolik sendromun erken tanı ve tedavisinde önemli yer tutabileceğini düşündürebilir. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi
110-115

REFERENCES

References: 

1. Işıldak M, Güven GS, Gürlek A. Metabolik sendrom ve insülin direnci. Hacettepe Tıp Dergisi. 2004; 35: 96-99.
2.
Görp
e U. Metabolik sendrom. Diabetes Mellitus Sempozyumu. 1997; 47-51.
3. Shulman GI. Cellular mechanisms of insulin resistance. J Clin
Invest. 2000; 106: 171-176.
4. Azarsız E, Sönmez EY. Paraoksonaz ve klinik önemi. Türk
Biyokimya Dergisi. 2000; 25: 109-119.
5. Mackness MI, Mackness B, Durrington PN, Connely PW, Hegele RA. Paraoxonase: biochemistry, genetics and relationship to plasma lipoproteins. Cur Opin Lipid. 1996; 69-76.
6. Mackness MI, Arrol SI, Mackness B, Durrington PN. Allo-enzymes of paraoxonase and effectiveness of high density lipoproteins in protecting low density lipoprotein against lipid peroxidation. Lancet. 1997; 349: 851-852.
7.
Özdi
n M, Gürsu MF. Koroner kalp hastaları ile çeşitli risk faktörlerini taşıyan bireylerde paraoksonaz 1 ve arilesteraz aktiviteleri ile fenotiplerinin araştırılması. Uzmanlık Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya
Anabilim Dalı, 2003.
8. Li WF, Costa LG, Furlong CE. Serum paraoxonase status: A major factor in determining resistance to organophosphates. J Toxicol
Environ Health. 1993; 40: 337-346.
9. Gürsu M.F, Özdin M. Sigara içenlerde serum paraoksonaz (PON1) aktiviteleri ile malondialdehit düzeylerinin araştırılması. Fırat Tıp
Dergisi. 2002; 7: 732-737
10. Aslan M. 2003. Metabolik sendrom kılavuzu. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği. 1-13.
11. Juretic D, Tadijanovic M, Rekic B ve ark. Serum paraoxonase activities in hemodialyzed uremic patients: cohort study. Croat
Med J. 2001; 42: 146-150.
12. Lakka HM, Laaksonen DE, Lakka TA ve ark. The metabolic syndrome and total and cardiovascular disease mortality in middle-
aged men. JAMA. 2002; 288: 2709-2716.
13. Yavuz D, Deyneli O, Yüksel M ve ark. Tip 1 diyabetik hastalarda serum paraoksonaz aktivitesinin endotel fonksiyonu ile ilişkisi. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism. 2003; 7: 22.
14. Senti M, Tomas M, Fito M ve ark. Antioxidant paraoxonase 1 activity in the metabolic syndrome. J Clin Endocrinol Metab.
2003; 88: 5422-5426.
114
Fırat Tıp Dergisi 2008;13(2): 110-115
Bulmuş ve Ark
15. Sutherland WH, Walker RJ, Jong SA, Van Rij AM. Reduced
postprandial serum paraoxonase activity after a meal rich in used
cooking fat. Arteroscler Thromb Vasc Biol. 1999; 19: 1340-1347.
16. DeFronzo RA. Pathogenesis of type 2 diabetes: metabolic and molecular implications for identifying diabetes genes. Diabetes.
1997; 5: 177-269.
17. Maritim AC, Sanders RA, Watkins JB. Diabetes, oxidative stress, and antioxidants: a review. J Biochem Mol Toxicol. 2003; 17: 24¬38.
18. Mackness MI, Arrol S, Abbott CA, Durrington PN. Protection of low-density lipoprotein aganist oxidative modification by high-density lipoprotein associated paraoxonase. Aterosclerosis. 1993;
104: 129-135.
19. Aviram M, Rosenblot M, Bisgaier CL. Paraoxonase inhibits high density lipoprotein oxidation and preserves its functions. A possible peroxidative role for paraoxonase. J Cin Invest. 1998;
101: 1581-1590.
20. Onat A, Sarı İ, Hergenç G ve ark. Türk Erişkinlerinde Kalp-damar Risk Faktörü Olarak Gama Glutamiltransferaz: Metabolik Sendrom ve Öğelerinin Güçlü Bir Belirteci, Koroner Hastalık Riski İçin Bir Gösterge. Türk Kardiyoloji Derneği Arş. 2004; 32:
1.
21. Champe PC, Harvey RA. Lippincott's Illustrated reviews serisinden. Tokullugil A, Dirican M, Ulukaya E (Çeviren). İstanbul: Nobel, 1997: Diyetle alınan lipidlerin metabolizması.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com