You are here

Kriz Dönemi İşletme Uygulamalarında İşletme ve Yönetici Özelliklerine Göre Farklılaşmalar Üzerine Bir Araştırma

A Research on Differentiation According to Business and Manager Features at the Crisis Period Business Applications

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Crisis is a situation and process, which is unexpected and which may have outcomes that can interrupt available system and also can remove the system. In times of crisis, it was observed that normal functioning disappears in terms of businesses. These periods constitute threats for businesses and sometimes these periods become opportunities in terms of businesses. Businesses tend to some business strategies and applications outside the normal functioning for coping with uncertainties of crisis times. While we look at relevant literature, businesses tend to apply savings-oriented and cost-reducing strategies to cope with crisis however it was proposed that they can cope with crisis better by making action-oriented applications. The research we made shows that when our businesses cope with the crisis, firstly they tend to efforts for holding cash and for increasing sales efforts then they innovate and finally they use applications directed to reduce costs. In addition, features of businesses and managers affected strategy choices of businesses.
Abstract (Original Language): 
Kriz, beklenilmeyen, öngörülemeyen ve mevcut sistemin işleyişini sekteye uğratma ve hatta sistemi ortadan kaldırma sonucuna kadar gidebilecek çıktıları olan bir durum ve süreçtir. Kriz dönemlerinde işletmeler açısından normal işleyişin ortadan kalktığı görülmektedir. Bu dönemler, işletmeler açısından genellikle tehditler oluş- tururken bazen de fırsatlar sunabilmektedir. İşletmelerin kriz dönemlerindeki belirsizliklerle baş edebilmek için normal işleyişin dışında bazı işletme stratejilerine ve uygulamalara yönelmeleri söz konusu olmaktadır. İlgili literatüre bakıldığında, iş- letmeler krizle baş etmek için, tasarruf yönelimli ve maliyet azaltıcı stratejiler uygulayamaya yöneldikleri ancak, daha hareket yönelimli uygulamalar yaparak krizle daha iyi baş edebilecekleri ileri sürülmektedir. Yapmış olduğumuz araştırma göstermektedir ki, işletmelerimiz literatürde öngörülenin aksine daha hareket yönelimli olarak, krizle baş ederken öncelikle elde nakit tutma ve satış artırma çabalarına yönelmişler daha sonra yenilik yapma ve en son olarak da maliyet azaltmaya dö- nük uygulamalar gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca işletmelerin ve yöneticilerin sahip oldukları özellikler de işletmelerin strateji tercihlerini etkilemiştir.