You are here

Türkiye’de Havaaracı Bakım Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

A Study on Outsourcing on Aircraft Mainte-nance Activities in Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Nowadays, companies have a tendency to focus on their core competencies and contract out other business functions. Companies, by this way, reduce their costs and can focus on their functions that they know very well. Outsourcing is used frequently by the airlines too. The area in which the airlines use this method frequently is aircraft maintenance activities. In this study, all aspects of outsourcing in aircraft maintenance activities of Turkish Registered Airlines are examined. The study searches the responses of the questions if Turkish Registered Airlines uses outsourcing method, why they use outsourcing and which activities are mostly provided from outside. It has also been analyzed the relationship between outsourcing activities and the airline fleet size. Problems experienced in implementation process of outsourcing were also examined descriptively. Turkish Registered Airlines uses the outsourcing method mostly to reduce aircraft direct maintenance and main-tenance investment costs. Startups and the airlines which have relatively smaller fleets provide almost all of their aircraft maintenance activities, except line maintenance, from the external providers.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde işletmeler giderek artan bir biçim-de, sadece sahip oldukları yetenek ve becerileri esas alan işlere odaklanmakta, diğer faaliyetleri ise dış kaynaklardan sağlamaktadırlar. İşletmeler dış kaynak kullanımı sayesinde maliyetlerini azaltmakta ve çok iyi bildikleri işler üzerine yoğunlaşabilmektedirler. Bu yöntem, havayolu işletmelerinde de kullanılmaktadır. Havayolu işletmelerinin bu yöntemi sıkça kullandıkları faaliyet alanı ise havaaracı bakım faaliyetleridir. Bu çalışmada Türk Tescilli Havayolu İşletmeleri-nin havaaracı bakım faaliyetlerinde dış kaynak kullanımı uygulaması tüm yönleriyle ele alınarak bu yaklaşımın kullanılıp kullanılmadığı, uygula-maya neden başvurulduğu, hangi bakım faaliyet-lerinin daha çok dışarıdan temin edildiği, uygu-lama ile filo büyüklüğü ilişkisi ve süreçte yaşanan sıkıntılar betimsel olarak açıklanmaya çalışılmış-tır. Temel amacın daha çok yatırım ve bakım maliyetlerini azaltabilmek olduğu, özellikle yeni kurulan ve filo yapıları görece küçük olanların hat bakım dışında hemen tüm bakım faaliyetle-rini dış kaynaklardan sağladıkları görülmüştür.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Acquisti, L. (1999), “Outsourcing e Relazioni Extraorganizzative”, Perugia: Università Degli Studi di Perugia.
Al-Kaabi H., Potter A. ve Naim M. (2007a), “An Outsourcing Decision Model for Airlines’ MRO Activities”, Journal of Quality in Maintenance Engineering, 13(3), 217-227.
Al-Kaabi H., Potter A. ve Naim M. (2007b), “Insights into the Maintenance, Repair&Overhaul Configurations of European Airlines”, Journal of Air Transportation, 12(2), 27-42.
Baden-Fuller C., Targett D. ve Hunt B. (2000), “Outsourcing to Outmanoeuvre: Outsourcing Re-defines Competitive Strategy and Structure”, European Management Journal, 18(3), 288-295.
Benson J ve Irenimo N. (1996), “Outsourcing Decisions: Evidence from Australia-based Enterprises”, International Labor Review, 135(1), 59-73.
Brown D ve Wilson S. (2005), The Black Book of Outsourcing: How to Manage the Changes, Challenges and Opportunities, New Jersey:John Wiley & Sons.
Czepiel E. (2003), Practices and Perspectives in Outsourcing Aircraft Maintenance, Washington: U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration Office of Aviation Research, DOT/FAA/AR-02/122.
Dalay İ., Coşkun R. ve Altunışık R. (2002), Modern Yönetim Yaklaşımları, İstanbul: Beta Yayınları.
Doganis R. (2006), The Airline Business, İkinci Basım, London: Routledge.
Dominguez, L.R. (2006). The Manager’s Step by Step Guide to Outsourcing, New York: McGraw Hill.
Embleton P. R. ve Wright P. C. (1998). “A Practical Guide to Successful Outsourcing”, Empowerment in Organizations, 6(3), 94-106.
Fan Y. (2000), “Strategic Outsourcing: Evidence from British Companies”, Marketing Intelligence & Planning, 18(4), 213-219.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 146 İİBF DERGİSİ
Genç N. (2007), Yönetim ve Organizasyon-Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Gerede E. (1998), Bakım Maliyetlerinin İncelenmesi ve Direkt Bakım Maliyetlerinin Azaltılması İçin Öneriler Geliştirilmesi - Türkiye Uygulaması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
Gluckman H. ve Clough C. (2006), “Have the Airlines Outsourced all That They Can?” Technology Partners International – Knowledge Powering Results, http://www.tpi.net/pdf/papers/Have%20Airlines%20Outsourced%20All%20That%..., (Erişim: Şubat 2011).
Hanlon P. (2007). Global Airlines: Competition in a Transnational Industry, Üçüncü Basım, Amsterdam: Elsevier Butterworth-Heinemann.
Info-Tech Research Group White Papers, (2003), How to Optimize Outsourcing Relationships, London: Info-Tech.
Koçel T. (2010). İşletme Yöneticiliği, Onikinci Basım, İstanbul: Beta.
Korkmaz E. (2006). Otel İşletmelerinin Yiyecek-İçecek Hizmetlerinde Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing): Hizmet Kalitesine Yönelik Yönetici ve Müşteri Algılamalarının Antalya Örneği ile Değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
Mazzawi, E. (2002), “Transformational Outsourcing”, Business Strategy Review, 13(3), 39-43.
Morrell P.S. (2007). Airline Finance, Üçüncü Basım, Burlington: Ashgate.
Olive B. (2004). “Combining Asset Management and Maintenance Outsourcing, Reduces MRO Costs, Increases ROA”, Pipeline&Gas Journal, 231(7).
Özdoğan O.N. (2006), Otel İşletmelerinde Faaliyet Alanları Açısından Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) ve Finansal Performans Üzerine Etkileri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Quinn J.B. ve Hilmer F.G. (1995), “Make Versus Buy: Strategic Outsourcing”, The McKinsey Quarterly, 1, 48-70.
NİSAN 2012 147
Rebernik M. ve Bradač B. (2006). “Cooperation and Opportunistic Behaviour in Transformational Outsourcing”, Kybernetes, 35(7-8), 1005-1013.
Rieple, A. ve Helm C. (2008), “Outsourcing for Competitive Advantage: An Examination of Seven Legacy Airlines”, Journal of Air Transport Management, 14, 280-285.
Rutner S.M. ve Brown J.H. (1999), “Outsourcing as an Airline Strategy”, Journal of Air Transportation World Wide, 4(2), 22-31.
Shaw S. (2007), Airline Marketing and Management Altıncı Basım, Aldershot: Ashgate.
Tanyeri M. ve Fırat A. (2005), “Rekabet Değişkeni Olarak Dış Kaynak Kullanımı”, 9 Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(3).
“Why Outsourcing?”, http://www.glismand.dk/partI/1.html (Erişim: Temmuz 2008).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com