You are here

Sürdürülebilir Kalkınma Gelişmekte Olan Ülkelerde Uygulanabilir Mi?

Is Sustainable Development Applicable in Developing Countries?

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Sustainable development is one of the most controversial issues in recent years. Environmental disasters that appear after 1970’s, forced the world to apply development strategies that will enable to protect the environment. Sustainable development resulted in this framework. Recognizing and application styles of the sustainable development are different in developing and developed countries although necessary strategies in achieving sustainable development are clearly defined, it is not clear that which problems could be faced in putting the strategies into practice. Financing issues, inadequate infrastructure, different environmental awareness and institutional structure show that the sustainable development can be followed by different levels in different regions of the world. Global sustainable development can be achieved if finance sources are increased and developed countries change their production and consumption patterns.
Abstract (Original Language): 
Sürdürülebilir kalkınma, son yıllarda oldukça tartışılan konuların başında gelmektedir. Özellikle 1970’li yıllardan sonra görülen çevresel felaketler, dünya ülkelerini çevrenin de korunmasını mümkün kılacak kalkınma stratejilerini uygulamaya zorlamıştır. Sürdürülebilir kalkınma bu çerçevede ortaya çıkmıştır. Südürülebilir kalkınmayı algılama ve uygulama şekilleri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklı olmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmada gerekli stratejiler kesin çizgilerle belirli olsa da bu stratejilerin uygulanmasında ne gibi sorunlarla karşılaşılacağı belirsizdir. Ülkelerin sürdürülebilir kalkınmayı uygulamadaki finansman sorunları, altyapı yetersizlikleri, çevresel bilinç düzeyi ve kurumsal yapılardaki farklılıklar sürdürülebilir kalkınmanın dünyanın değişik bölgelerinde değişik düzeylerde uygulanabileceğini göstermektedir. Gelişmiş ülkeler üretim ve tüketim alışkanlıklarını değiştirirlerse ve gelişmekte olan ülkelere yönelik finansman kaynakları arttırılırsa küresel anlamda sürdürülebilir kalkınmaya ulaşılabilir.
85-99

REFERENCES

References: 

Ahmad, Y., S. E. Serafy ve E. Lutz, (1989), Environmental Accounting for
Sustainable Development, World Bank, Washington, DC.
Bishop, R. C. (1978), “Endangered Species and Uncertainty: The Economics of A
Safe Minimum Standard”, American Journal of Agricultural Economics, 60, 10‐18.
Bernardini, O. ve R. Galli, (1993), “Dematerialization: Long‐term Trends in the
Intensity of Use of Materials and Energy”, Futures, 431‐448.
Chadwick, M. J. (1997), “Industrial Ecocycles: Rate Adjustments and
Dematerialization” Journal of Philosophical Transactions of the Royal Society, 355,
1439‐1447.
Ertürk, H. (1998), Çevre Bililerine Giriş, Bursa: Vipaş Yayınları.
Esty, D. C., M. A. Levy, C. H. Kim, A. Sherbinin de, T. Srebotnyak ve V. Mara (2008),
Environmental Performance Index 2008. New Haven: Yale Center for
Environmental Law and Policy.
Evin, H. (2005), “Trakya Bölgesi Deri ve Bitkisel Yağ Sanayi’nde Çevre Duyarlılığı”,
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Fisunoğlu, H. M. (1997), “Tarımsal Üretim, Nüfus ve Çevre”, Nüfus, Çevre ve Kalkınma
Konferansı, T.Ç.V.
Goodland, R. (1999), “The Biophysical Basis of Environmental Sustainability”, in
Jeroen C. J. M. van den Bergh (eds.), Handbook of Environmental and Resource
Economics, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
Gürlük, S. ve F. Karaer (2003), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım, Çevre, Ekonomi
Etkileşimi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi 4(2) 197‐206.
Hanley, N., J. F. Shogren ve B. White, (1997), Environmental Economics in Theory
and Practice, UK: Oxford University Press.
Hartwick, J. M. (1990), “Natural Resource Accounting and Economic
Depreciation”, Journal of Public Economics, 43, 291‐304.
Moffatt, I. (1996), Sustainable Development: Principles, Analysis and Policies, UK:
The Parthenon Publishing Group Limited.
Munasinghe, M. (2001), “Implementing Sustainable Development: A Practical
Framework”, in Cleveland, C. J., Stern, D. I., Costanza, R. (eds), The Economics of
Nature and The Nature of Economics. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
O’Riordan, T. (1988), “The Politics of Sustainability”, in Sustainable Development
Management (ed. R. K. Turner) London, UK: Belhaven Pres.
Pearce, D. W. ve G. D. Atkinson (1993), “Capital Theory and The Measurement of
Sustainable Development: An Indicator of Weak Sustainability”, Ecological
Economics, 8, 103‐108.
Repetto, R. (1992), “Accounting for Environmental Assets”, Scientific American,
266(6), 94‐100.
Solow, R. (1992), Almost Practical Step Toward Sustainability, Resources for The
Future, Washington, DC.
TÇV. (1991), Ortak Geleceğimiz, Ankara: Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayınları.
Tietenberg, T. (2006), Environmental Natural Resource Economics, US: Pearson
Education Inc.
Turner, R. K., D., Pearce ve I. Bateman (1994), Environmental Economics, UK:
Harvester Wheatsheaf.
World Bank (2003), The Energy Transition in Developing Countries, Washington,
DC.
Yale Üniversitesi Çevre Hukuku ve Politikası Merkezi, http://epi.yale.edu (Erişim:
24.09.2010)
Dünya Kaynak Enstitüsü, www.wri.org (Erişim: 24.09.2010)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com