You are here

2008 Yılı Finansal Ekonomik Krizinin Türkiye Turizm Sektörüne Yansımaları Üzerine Bir Araştırma

A Research on Reflections of Year 2008 Financial Economic Crisis on Turkey's Tourism Sector

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study firstly the year 2008 financial economic crisis is dealt and its reflections on tourism sector are mentioned at global level. Secondly its reflections on Turkey’s tourism sector are explained in the light of first hand data gathered via questionnaires and second hand data gathered from Ministry of Tourism and Culture and Turkish Statistics Institution. It is found out that this financial economic crisis affected tourism badly at global level, but Turkish tourism sector was affected slightly.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada öncelikle 2008 finansal ekonomik krizi ele alınarak küresel düzeyde turizm sektörüne yansımalardan söz edilmiştir. Ardından da söz konusu krizin hem anket tekniğine dayanan birincil verilerden elde edilen sonuçlara göre hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ikincil veriler ışığında Türkiye turizm sektörüne yansımaları üzerinde durulmuştur. Bu finansal ekonomik kriz küresel düzeyde turizm sektörünü olumsuz yönde yüksek oranda etkilerken, Türkiye turizm sektörünün bu krizden nispeten daha az etkilendiği görülmüştür.
191-204

REFERENCES

References: 

Aktan, C.C. ve Şen, H. (1999), Globalleşme, Ekonomik Kriz ve Türkiye, Ankara:
TOSYÖV Yayınları.
Aktan, C.C. ve Şen, H. (2002), “Ekonomik Kriz: Nedenler ve Çözüm Önerileri”, Yeni
Türkiye Dergisi, 2002(1), 6‐7
Bleaney, M. (2005), “The Aftermath of A Currency Collapse: How Different Are
Emerging Markets?”, The World Economy, 28(1), 79‐89.
Bulut, H. (2002), Kriz Ekonomisi ve İstikrar Programları: Teorik Yaklaşımlar ve Dünya’daki
Uygulamaları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
Erdönmez, P.,A. (2009), “Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler Kronolojisi”,
Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 85‐101.
Ferah, Ö. (2003), “Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Turizmin Ekonomik Etkileri”, Ekonomik
ve Teknik Dergi Standard, Yıl:42, Sayı:498, 72‐78.
Flamant, M. M. et Singer‐Kerel, J. (1970). “Crises et Récessions Économiques”,
P.U.F., Paris.
Gerni, C., Emsen, S. ve Değer, K. (2005). “Erken Uyarı Sistemleri Yoluyla Türkiye’deki
Ekonomik Krizlerin Analizi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri
ve İstatistik Dergisi, Sayı:2.
Karabıçak, M. (2000), “Türkiye’de Ekonomik İstikrarsızlığın Tarihsel Gelişim Süreci”,
Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı:2, 49‐65
Kibritçioğlu, A.(2001). "Türkiye'de Ekonomik Krizler ve Hükümetler 1969‐2001",
Yeni Türkiye Dergisi Ekonomik Kriz Özel Sayısı 41, 174‐182
Küçükaltan, G. (2008), “Krizin Türkiye Turizmine Etkileri”, http://
www.turizminsesi.com/Yazi/Krizin‐Turkiye‐Turizmine‐Etkileri‐35.Htm (20.01.2010).
Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Web Sitesi www.turizm.gov.tr (01.02.2010).
Lindberg, K.; Anderson, T. D. and Dellaert Benedict G.C. (2001) “Tourism
Development Assessing Social Gains and Losses,” Annals of Tourism Research.
28(4).1010‐1030.
Obstfeld, M. (2004). “External Adjustment”, Review of World Economics, 140(4),
541‐568.
Olalı, H. ve Alp, T. (1988) Turizm Ekonomisi, İzmir: Ofis Ticaret Matbaacılık
Sarı, Y. (2003), Bölgesel Düzeyde Hazırlanan Web Sitelerinin Turizm Talebi Üzerine
Etkisinin Araştırılması: Muğla Bölgesinde Bir Uygulama (Yayınlanmamış Doktora
Tezi), Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Susam, N., Bakkal, U. (2008), “Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini
Nasıl Etkileyecek?”, Maliye Dergisi, Sayı 155, Temmuz‐Aralık, s. 72‐88.
TEPAV (2009), 2007‐08 Küresel Finans Krizi ve Türkiye: Etkiler ve Öneriler, Ankara.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Resmi web sitesi www.tuik.gov.tr (02.02.2010).
UNCTAD, (2009), The Global Economic Crisis: Systemic Failures and Multilateral
Remedies, New York.
www.turizmgazetesi.com (2010) “Krizin Dünya Turizmine Etkisi Belli Oldu Yüzde
4.3 Turist, Yüzde 6 Gelir Kaybı” http://www.turizmgazetesi.com/news/news
.aspx?id=52236 (Erişim: 02.02.2010).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com