You are here

Şirket Birleşmelerinin İnsan Kaynakları Açısından İncelenmesi ve Bir Uygulama Örneği

Investigation of Mergers in Terms of Human Resources and an Example of Application

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Businesses may grow by acquisitions in order to protect their assets, to compete and to synergize in today’s global competitive environment. This kind of growth occurred among the businesses varies according to the different criteria. While businesses aim to growth achieve in order to increase their economic profitability, it is necessary to consider the human factor which is the businesses’ building block. As people working within the different businesses will continue to work within the same business culture after the business combination, the importance of human resource management is an undeniable truth in businesses for ensuring employees’ adaptation during of the merger process. The aim of this study, the impact of the problem occurred as a result of ignoring the human resources management is investigated. The study is executed in a business which merge by the way of a textile company operating Uşak province taking over another company in the same sector.
Abstract (Original Language): 
İşletmeler günümüz küresel rekabet ortamında varlıklarını koruyabilmek, rekabet edebilmek ve sinerji oluşturabilmek amacıyla başka işletmelerle birleşme yoluna giderek büyüme göstermektedirler. İşletmeler arasında yaşanan söz konusu büyüme türleri çeşitli kriterlere göre farklılıklar göstermektedir. İşletmeler ekonomik kârlılıklarını artırmak amacıyla büyüme sağlamayı hedeflerken, işletmelerin yapı taşı olan insan faktörünü de göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Farklı işletmelerin bünyesinde çalışan insanlar, işletme birleşmelerinden sonra aynı işletme kültürü içerisinde çalışmaya devam edecekleri için birleşme sürecinin başarıyla gerçekleştirilmesinde ve birleşme sonucunda çalışanların adaptasyon sürecinin sağlanmasında işlemelerde insan kaynakları yönetiminin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bu çalışmanın amacı, şirket birleşmelerinde insan kaynakları yönetiminin göz ardı edilmesiyle oluşabilecek sorunların etkisi araştırılmıştır. Çalışma, Uşak ilinde faaliyet gösteren bir tekstil şirketinin aynı sektördeki başka bir şirketi devralması sonucunda birleşen şirketlerde gerçekleştirilmiştir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akgüç, Ö. (1998). Finansal Yönetim (Yenilenmiş 7. Baskı). İstanbul: Avcıol Basım.
Akyüz, Ö. F. (2001). Değişim Rüzgârında Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması (1. Basım). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı (Geliştirilmiş 6. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
Aşıkoğlu, R., Demir, S., Çelikkol, H. ve Kaderli, Y. (2010). Yatırım Projelerinin Hazırlanması Değerlendirilmesi ve Realize Edilmesi. Ankara: Sözkesen Matbaacılık.
Aydın, N. (1990). İşletmelerin Birleşmesinde Finansal Analiz ve Bir Uygulama Örneği. Ankara: TOBB Yayınları.
Aydın, N. (2004). Birleşme ve Satın Almalarda İşletme Değerlemesi. Sumer, H. ve Pernsteiner, H. (Ed.), Şirket Birleşmeleri (1. Baskı) (s.193-211). İstanbul: Alfa Yayınları.
Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum (1. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
Costello, A. B. ve Osborne J. W. (2005). Best Practices in Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations for Getting the Most From Your Analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation. ISSN: 1531- 7714.http://pareonline.net/getvn.asp?v=10&n=7adresinden 10.07.2014 tarihinde alınmıştır.
Çelik, O. (1999). Şirket Birleşmeleri ve Birleşmelerde Şirket Değerlemesi. Ankara: Turhan Kitabevi.
Demir, H. S. (2010). Birleşme ve Satın Almalarda Yaşanan İnsan Kaynakları Sorunları ve Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Optimum Journal of Economics and Management Sciences, Vo1. 3, No. 1- http://dergipark.ulakbim.gov.tr/usakoeyb/
Görmüş and Ceylan – Investigation of Mergers In Terms of Human Resources and an Example of Application
82
Fındıkçı, İ. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi (8. Baskı). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
Göktaş, A. (2001). Dünyada ve Türkiye’de Şirket Birleşmeleri ve Hukuksal Boyutu. Yaklaşım Dergisi, 108, 112-121.
Kalaycı, Ş. (Ed.). (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (5. Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
Karakılıç, N. Y. (2002). Şirket Birleşmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
Karalar, R. (2005). Genel İşletme. Eskişehir: Yorum Matbaası.
Khan, A. H. (2008). Şirket Birleşme ve Satın Almalarında İnsan Kaynakları Politikalarının Önemi ve Bir Sektör Uygulaması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Özgen, H., Öztürk, A. ve Yalçın, A. (2005). İnsan Kaynakları Yönetimi. Adana: Nobel Yayınları.
Sabuncuoğlu, Z. ve Tokol, T. (2013). İşletme (9. Baskı). İstanbul: Beta Basım.
Saka, E. (2008). Şirket Birleşmelerinin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri ve Bu Süreçte İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Sarıkamış, C. (2003). Şirket Birleşmeleri (1. Baskı). İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
Sinangil, H. K. (2004). Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalarda İnsan-Yönetim-Kültür ve Stratejik İletişim. Sumer, H. Ve Pernsteiner, H. (Ed.), Şirket Birleşmeleri (1. Baskı) (s. 615-639). İstanbul: Alfa Yayınları.
Tuncer, D., Ayhan, D. Ş. ve Varoğlu, D. (2007). Genel İşletmecilik Bilgileri. Ankara:Siyasal Kitabevi.
Tutar, H. (2013). İşletme Bilimi (Güncellenmiş 2. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Uyanık, S. Ö. (2011). Şirket Satınalma ve Birleşmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma İlişkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Ülgen, H. ve Mirze, S. K. (2007). İşletmelerde Stratejik Yönetim (4. Baskı). İstanbul: Arıkan Basım.
Yüksel, Ö. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com