You are here

Türkiye Dış Ticaretinin Kümeleme Analizi ile İncelenmesi

Investigation of Turkey's Foreign Trade Using Cluster Analysis

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Turkey’s, which is among the developing countries, foreign trade is increasing with the globalization. In this study, Wards and k-means clustering methods were used to di-vide the countries that Turkey exports and imports into clusters. While the data set was obtained from the United Nations official website, SITC Rev.3 level 1 codes were used as variables. In the analyzes made in the context of import and export, memberships were obtained according to the number of 3 and 4 clusters. In this respect, countries that are distant from Turkey or with small populations con-stitute the most crowded cluster. Germany, USA, UK, China, Brazil and Russia in import and Germany, France, Iran, Israel, Italy, Netherlands, Saudi Arabia, Spain, UAE, Egypt, the United Kingdom, the USA and Iraq in export sep-arated other countries. In addition, Iraq in exports and Russia in imports have formed a cluster on their own.
Abstract (Original Language): 
Gelişmekte olan ülkeler arasında bulunan Türkiye’nin kü-reselleşme ile birlikte dış ticareti artmaktadır. Bu çalış-mada Türkiye’nin ihracat ve ithalat yaptığı ülkelerin kü-melere ayrılması amacıyla, Wards ve k-ortalamalar küme-leme yöntemleri kullanılmıştır. Veri seti Birleşmiş Millet-ler resmî web sitesinden elde edilirken, değişken olarak SITC Rev.3 basamak 1 mal sınıflandırması kullanılmıştır. İt-halat ve ihracat bağlamında yapılan analizlerde 3 ve 4 küme sayısına göre üyelikler elde edilmiştir. Buna göre Türkiye’ye mesafe olarak uzak olan veya küçük nüfuslu ül-keler sayıca en kalabalık kümeyi oluşturmaktadır. İtha-latta Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Çin, Brezilya ve Rusya, ihracatta ise Almanya, Fransa, İran, İsrail, İtalya, Hollanda, Suudi Arabistan, İspanya, BAE, Mısır, Birleşik Krallık, ABD ve Irak’ın diğer ülkelerden ayrışmaktadır. Ayrıca bu ülke-lerden Irak ihracatta, Rusya ise ithalatta tek başına birer küme oluşturmaktadır.
103
116

REFERENCES

References: 

Akpınar, Haldun (2014). Data Veri Madenciliği Veri Analizi, 1. Baskı, İstanbul: Papatya Yayıncılık.
Akyüz, Kadri Cemil (2006), “Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Orman Ürünleri Sanayinin Rekabet Düzeyi”, ZKÜ Bartın
Orman Fakültesi Dergisi, C. 8, S. 9: 83-94.
Alpar, Reha (2013). Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler,4. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
Aydın, Noyan; Seven, Ayşe Nur (2015), “İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüklerinin İş Yoğunluğuna Göre Hibrid Kümeleme
İle Sınıflandırılması”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, C. 13, S. 2: 181-201.
Bircan, Hüdaverdi, Zontul, Metin; Yüksek A. Gürkan (2006), “SOM Tipinde Yapay Sinir Ağlarını Kullanarak Türkiye’nin
İhracat Yaptığı Ülkelerin Kümelenmesi Üzerine Bir Çalışma”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C.
20, S. 2: 219-239.
Bulum, Ahmet; Ersöz, Filiz; Ersöz, Taner (2013), “Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri
Üzerine Bir Çalışma”, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, C. 2, S. 2: 153-165.
Çokluk, Ömay, Şekercioğlu, Güçlü; Büyüköztürk, Şener (2014), Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve
LISREL Uygulamaları, 3. Baskı, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Hair, F. Joseph; Black, William C.; Babin, Barry J.; Anderson, Rolph E. (2014). Multivariate Data Analysis, 7. Baskı, Harlow:
Pearson Education Limited.
Kantar, E., Deviren, B. & Keskin, M. (2011), “Hierarchical Structure of Turkey’s Foreign Trade”, Physica A Journal, S. 390:
3454–3476.
Özdamar, Kazım. (2013), Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi Cilt 2, 9. Baskı, Ankara: Nisan Kitabevi.
Seyidoğlu, Halil (2007), Uluslararası İktisat: Teori, Pratik Ve Uygulama, 16. Baskı, İstanbul: Güzem Can Yayınları.
Tatlıdil, Hüseyin (2002), Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Ankara: Ziraat Matbaacılık.
Tiryaki, Sebahattin; Aydın, Aytaç; Üçüncü, Kemal (2015), “Türkiye Mobilya Sektörünün Avrupa Birliği Sürecinde Dış Ticaret
Durumunun Kümeleme Analizi İle İncelenmesi”, Selçuk Teknik Dergisi, özel sayı -1(UMK-2015): 938-949.
Uygur, S. (2013), “Ülkemizin Dış Ticaret Ve Doğrudan Yurt Dışı Yatırımlarında Tercih Ettiği Ülkeler İçin Rank Korelasyonu
ve Kümeleme Analizi”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 32, S. 2, 95-112.
TUİK, www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=621 ,(Erişim Tarihi: 16.04.2016).
BM Uluslararası Ticaret İstatistikleri Veritabanı, https://comtrade.un.org/data, (Erişim Tarihi: 16.03.2017).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com