You are here

BİLGİSAYAR VE İNTERNET TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMANIN UYGULAMA ALAN BİLGİSİ OLUŞTURMA YÖNÜNDE ETKİSİ (ERZİNCAN EĞTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

THE EFFECT OF THE UTILISATION OF COMPUTER AND INTERNET TECHNOLOGY ON THE APPLICATION KNOWLEDGE (THE CASE STUDY OF ERZINCAN FACULTY OF EDUCATION)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The future of a nation has close relationship with the education of her children and young people. Since the information technology with its tremendous speed of progress is shaping our daily life , there is a need to reconsider the methodology of future teacher’s education.When the teacher- candidates had been educated at electronically equipped class rooms by utilising information technologies, they acquired the theoretical knowledge alongside with the applicational school field practice knowledge with deeper insight as well. In this paperwork , we have tried to find out how the attitude of the students of Erzincan Education Faculty Elementary Education Class Teachers had been positively effected toward teaching discipline, by utilisation of technology of internet and computer of American students, at their theoretical lectures..In order to measure the attitude changes of the teacher–candidates at applicational elementary schools after they are tought at internet and computer media of electronically equipped class-rooms, we have designed a 5 step Licert type attitude scale (Ö.U.T.K.İ.T.Ö) and pilot application had been done at first step. Attitude scaling form which had been used at pilot application contained 40 items,however after evaluations and analysis reduced to 33 question items.At second step,the work relating to reliability and acceptability of the measurement scale had been completed and field application is realised.
Abstract (Original Language): 
Bir milletin geleceğinin teminatı o toplumun çocuk ve gençlerinin eğitimiyle yakından ilişkilidir.Baş döndürücü bir hızla gelişen bilişim teknolojileri ile şekillenen günümüz dünyasında, öğretmen yetiştirme yöntemlerinin de gözden geçirilmesine ihtiyaç vardır. Elektronik sınıflarda bilişim teknolojilerini kullanarak eğitilen öğretmen adayları, teorik bilgileri en iyi şekilde edinirken, uygulama okulu alan bilgileri için de sağlam bir alt yapı oluşturabilirler. Bu çalışmada; Erzincan Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği A.B.D öğrencilerinin bilgisayar ve internet teknolojilerinden teorik derslerde yararlanmaları sonucunda, öğretmenlik mesleği ile ilgili tutumlarının oluşumuna katkı düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretmen adaylarının bilgisayar ve internet ortamından yararlanarak elektronik dersliklerde eğitim-öğretim görmelerinin İlköğretim uygulama okullarındaki tutumlarını ölçmek amacı ile geliştirilen “Öğretmenlik Uygulamasında Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum Ölçeği” (Ö U T K İ T Ö) için beş aşamalı Likert tipi tutum ölçeği oluşturulmuş ve ilk aşamada pilot uygulaması yapılmıştır. Pilot uygulama için 40 maddeden oluşturulan tutum ölçek form’u, yapılan değerlendirme ve analizlerden sonra 33 maddeye indirilmiştir. İkinci aşamada ölçeğin geçerlilik ve güvenirliliğine ilişkin çalışmalar tamamlanarak, alan uygulaması gerçekleştirilmiştir. Deneklerin büyük çoğunluğu Fakülte ortamında bilgisayar ve internet teknolojilerinden yararlanarak eğitim görmelerinin uygulama okulu deneyimlerini edinme noktasında olumlu yönde katkı sağladığına inanmaktadır. Aksi görüşü savunan ve olumsuz tutum takınan öğretmen adaylarının oranı ise, çok düşüktür. Elektronik sınıf ortamında eğitim gören öğretmen adayları, bu olanaktan yararlanamayanlara göre gerek uygulamada gerek teorik derslerde katılım ve paylaşım yönünden daha ileri düzeydedir. Adayların teorik derslerde bilgisayar ve internet teknolojilerinden yararlanma eğilimi kazanmaları, uygulama ilköğretim okulla- rında alana dönük bilgi ve becerileri edinmeleri yönünde olumlu yönde katkı sağlamıştır. Sınıf ortamında bilgisayar destekli ders anlatımı uygulamaları öğretmen adaylarının öz güvenlerini arttırmış, adaylara etkili ve kalıcı öğrenme açısından materyal kullanma becerisi kazandırmıştır.
49-70

REFERENCES

References: 

Akpınar, Y. (1999). Bilgisayar Destekli Öğretim ve Uygulamalar, Anı Yayıncılık,
Ankara.
Alessi, S. M. Trollip, S. R. (1991). Computer-Based Instruction: Methods and
Development (2ndEdition), Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
Arkonaç, S. A (1998). Sosyal Psikoloji, Alfa Yayınları, İstanbul.
Bakırcıoğlu, R. (1994). İlköğretim Ortaöğretim ve Yükseköğretimde Rehberlik ve
Psikolojik Danışma Turhan Kitabevi, Ankara.
Bayram, S. (1999). Bilgisayar Destekli Öğretim Teknolojileri. Marmara Üniversitesi
Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları, İstanbul.
Brownell, K. (1997). Technology in teacher education: Where are we and where do
we go from here? Journal of Technology and Teacher Education, 5(2/3),
227-240
Brush, T., Glazewski, K., Rutkowski, K., Berg, K., Stromfors, C., Van-Nest, M. H.,
Stock, L. (2003). Integrating Technology in a Field-Based Teacher
Training Program: The PT3@ASU Project. The PT3@ASU Project.
Educational Technology Research and Development, 51(1), 57–72.
Celkan, H. Y. (1991). Eğitim Sosyolojisi, Atatürk Ünv. Yay, Erzurum.
Collis, B. A., Carleer, G.J., (1993). The effects of technology-enriched Schools
Intervention: a multiple case study analysis. Computers and Education, 21
(1-2). 151-162.
Choot, O. P. (2001). Lernen Lehren, Schuch Verlag Weiden, Ausburg/Memingen.
Cüceloğlu, D. (1996). İnsan ve Davranışı Psikolojinin Temel Kavramları, Remzi
Kitapevi, 6. Baskı, İstanbul.
Deniz, L. (1995). Bilgisayar Tutum Ölçeği Marmara Kullanım Kılavuzu, İstanbul.
Derry, S. J., Seymour, J., Steinkuehler, C., Lee, J., Siegel, M. (2004). From
Ambitious Vision to Partially Satisfying Reality: An Evolving Socio-
Technical Design Supporting Community and Collaborative Learning in
Teacher Education In S.
Friedman, A., Kajder, S. (2004). Perceptions of Beginning Teacher Education
Students Regarding Educational Technology. Society for Information
Technology and Teacher Education International Conference 2004(1),
4093-4097. [Online]. Available: http://dl.aace.org/15084 (Erişim tarihi: 22
Aralık 2006)
Gabriel, M. A. Donald, C. J. (1996). Preservice Teacher Education Students and
Computers: How Does Intervention Affect Attitudes? Journal of
Technology and Teacher Education, 4(2) 91-116
Heinich, R. Molenda, M, Russel, J.(1999). Instructional Media and Technologies for
Learning, (5 th Edition) Merrill, Englewood liffs, New Jersey.
Kağıtçıbaşı, C. (1999). İnsan ve İnsanlar, Evrim Yayınevi, 10. baskı, Sosyal Psikoloji
Dizisi: 1, İstanbul
Kıncal, R. (2003). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Eser ofset, Erzurum.
Mercader, R., Luis, C.M, Ramon, S .(2006). Information technology and Learning,
International Journal of Information Managament. 26, 16-18.
Mitchell, J. W. (1996). Educational technology in teacher education. Journal of
Technology and Teacher Education, 4(3/4), 181-197
Morgan, J.T. (1999). Psikolojiye Giriş. Yayın Sor. Karakaş, S. Hacettepe Üniversitesi
Psikoloji Bölümü Yayınları, Yay.No:1 Meteksan A.Ş., Ankara.
Morgan, R. (1999). Who’s using the Internet?http://melbourne.citysearch.com.au/
advertise/who_using.html (Ulaşım tarihi: 28.07.1999)
Özçelik, İ. (1995). Yaşadıkça Eğitim “Görme Özürlü Çocukların Anne-Baba Tutumları”,
Sayı; 41, 1-85, Ankara.
Özgüven, İ. E. (1998). Psikolojik Testler, PDREM Yayınları, Sistem Ofset, Ankara.
Petty, E.R. Caciopp, T.J. (1996). Attitudes and Persuasion: Classic and Contemporary
Approaches. Ohio State Univesity, Westview Press, Oxford.
Plomp, T., Reinen, J. (1996). Information technology and gender equality: a
contradiction in terminis? Computers and education, 28 (2), 65-78.
Rıza, E. T. (1999). Eğitimde Bilgisayar Teknolojileri, Anadolu Matbaası, İzmir.
Sheingold, K. (1995). Computers-Mediated Communication and the Online
Classroom in Distance Learning, Computers-Mediated Communication
Magazine, 2(4), 6.
Şahin, T. Y., Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Anı
Yayıncılık, Ankara.
Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Nobel Yayın
Dağıtım, Ankara.
Yalın, H. İ. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayın
Dağıtım, Ankara.
Zehr, M. A., (1998). Schools that have excelled in bringing technology to Learning
have provided. http://www.nwrel.org/nwedu/spring_98/ article2.html (erişim
tarihi: 1/4/2007)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com