You are here

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ

AN INVESTIGATON OF PRACTICE TEACHERS’ AND TEACHER CANTIDATES’ EVALUATION SCHOOL PRACTICUM COURSES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, it etwas examined the appreciations by “The Application Teachers” who im-posed the application hours which were made in the in application shools subjeckto “The Faculty- School Cooperation” of these lessons and the “The Teacher Condidates” who took all the lessons, Called The School Experence I-II and The Teaching Applications, which occupy a place in every teaching departments in The Education Faculties in the result of being renewed again The Educa-tion Faculties by “The Higher Teaching Association” in 1997, and at the result of this examination, it was presented suggestions to attain its purpose of the related lessons.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada: 1997 yılında Y. Ö. K tarafından Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırıl-ması sonucu [1] Eğitim Fakülteleri bünyesindeki her öğretmenlik programında yer alan Okul De-neyimi I, II ve Öğretmenlik Uygulaması adlı derslerin tamamını almış "Öğretmen Adayları" ve bu derslerin "Fakülte-Okul İşbirliği" çerçevesinde uygulama okullarında yapılan uygulama saatlerini yürüten "Uygulama Öğretmenleri" tarafından değerlendirmeleri incelenmiş ve bu inceleme sonu-cunda ilgili derslerin amaçlarına ulaşmaları için öneriler sunulmuştur.
69-75

REFERENCES

References: 

1. Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programı, Yüksek Öğretim Kurulu, Mart 1998, Ankara.
2. Fakülte-Okul İşbirliği, Yüksek Öğretim Kurulu / Dünya Bankası, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com