You are here

ANNE BABALARIN GÖRÜŞLERİNE GÖRE AİLE İŞLEVLERİ

THE FAMILIAL FUNCTIONS IN ACCORDANCE WITH THE PARENTS' VIEWS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Healthy families form the basis of healthy communities. The widespread scientific opinion in terms of determining the criteria concerning whether which fam-ilies are healthy which ones are unhealthy depends on the investigation to what ex-tend basic intra family functions are performed. In the current study, it was aimed to investigate the views of parents living in the city of Kastamonu concerning familial functions. Randomly chosen 108 mothers and 145 fathers, total 253 parents, consisted the sampling of the research. „General Information Form‟ and „Family Evalua-tion Scale‟ (FES) prepared by the researchers were used to collect data. In the analy-sis of the data, SPSS 13.0 software was used and demographic information concern-ing the parents were given as frequencies and percentages. Whether there was a rela-tion between the views of parents concerning familial functions was analyzed through Mann Whitney U analysis. At the end of the research, a significant differ-ence was determined in favor of mothers in the parents between total scale score and the sub-dimensions of problem solving, communication and general functions.
Abstract (Original Language): 
Sağlıklı toplumların temelini sağlıklı aileler oluşturur. Hangi ailelerin sağlık-lı, hangi ailelerin sağlıksız olduğu ile ilgili kriterlerin tespitine yönelik yaygın bilim-sel kanı; temel aile içi işlevlerin ne düzeyde yerine getirilip getirilmediğinin incelen-mesine dayanmaktadır. Bu araştırmada, Kastamonu ilinde yaşayan anne babaların aile işlevlerine yönelik görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Tesadüfî örnekleme yolu ile seçilen 108 anne ve 145 baba olmak üzere toplam 253 anne baba araştırma-nın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan „Genel Bilgi Formu‟ ve „Aile Değerlendirme Ölçeği‟ (ADÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 13.0 kullanılarak anne babalara ilişkin demografik bilgiler frekans ve yüzde dağılımı olarak verilmiştir. Aile işlevlerine yö-nelik anne babaların görüşleri arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığı Mann Whitney-U analizi ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda, toplam ölçek puanı ile problem çözme, iletişim ve genel fonksiyonlar alt boyutlarında anne babalar arasında anneler lehine anlamlı bir farklılık saptanmıştır.
93-105

REFERENCES

References: 

Avcı, R., Güçray, S. S. (2010). An Investigation of Violent and Nonviolent Adolescents' Family Functioning, Problems Concerning Family Members, Anger and Anger Expression. Educational Sciences: Theory and Practice, Volume 10, No 1, p. 65-76.
Bingham, A. (2006). “Helping Children Learn To Solve Problems.” Young Children, Vol:69. p. 46-47.
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 13-1 Yıl: 2011
104
Bulut, I. (1990). Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) El Kitabı. Özgüzeliş Matbaası, Ankara.
Bulut, I. (1993). Ruh Sağlığının Aile İşlevlerine Etkisi. Ankara: Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Yayınları, 15.
Chung H., Gale J. (2009). Family Functioning and Self-Differentiation: A Cross-Cultural Examination. Contemporary Family Therapy: An International Journal, Vol.31 Issue 1 p. 32–35.
Dönmezer, İ. (2003). Ailede İletişim ve Etkileşim (Sağlıklı İnsan Sağlıklı Aile). Ege Üniversitesi Basımevi. İzmir.
Geçtan, E. (1982). Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar. Ankara: Maya Matbaacılık,12. Basım.
Gorman-Smith, D., Tolan, P., Henry, B. D. (2000). A Developmental-Ecological Model of the Relation of Family Functioning to Patterns of Delinquency. Journal of Quantitative Criminology, Volme 16, No 2, p. 169-198.
Gorman-Smith, D., Henry, B. D., Tolan, P. D. (2004). Exposure to Community Violence and Violence Perpetration: The Protective Effects of Family Functioning. Journal Clinical Child and Adolescent Psychology, Volume 33, No 3, p. 439-449.
Işık, B., Güven, Y. (2007). “An investigation of Preschool Children‟s Family Functions: A General Outlook on the Family from the Mother‟s Perspective” Educational Sciences: Theory and Practice, Volume 7, No 3, p. 1287–1300
Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı. (1994). Uluslararası Aile Yılı Özel İhtisas Komisyon Raporları. Yayın No:82 Ankara: Kılıçaslan Matbaa.
Kılıçaslan, A. (2001). “Aile Fonksiyonlarının ve Algılanan Farklılaşmış Anne-Baba Yaklaşımının Kardeş İlişkileri Üzerindeki Etkisi” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Kuchmaeva, O. V., Maryganova, E. A., Petriakova, O. L. (2009). “Monitoring of the Family's Upbringing Potential” Russian Education & Society, Volume 51, No 9. p. 48-61.
Masalcı, A. D. (2000). “Aile İçi Etkileşimlerle Çocuğun Saldırganlık Düzeyi ve Uy-gu Davranışının Karşılaştırılması.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Olson, H. C., Oti, R., Gelo, J. (2009). “Family Matters:” Fetal Alcohol Spectrum Disorders and the Family. Developmental Disabilities Research Reviews, Volme 15, No 3, p. 235-249.
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 13-1 Yıl: 2011
105
Portes, P. R., Smitha, T. L., Browna, J. H. (2000). The Divorce Adjustment Inventory-Revised Validation of a Parental Report Concerning Children's Post-Custody Adjustment. Journal of Divorce & Remarriage Volume 33, Issue 3 & 4, 2000, Pages 93 – 109.
Tezel Şahin, F., Özbey, S. (2007). Aile Eğitim Programlarına Baba Katılımının Önemi. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi Cilt:18 Sayı:1. p. 39–48.
Tolan, P. H., Gorman-Smith, D., Huesmann, L. R., Zelli, A. (1997). Assessment of Family Relationship Characteristics: A Measure to Explain Risk For Antisocial Behavior and Depression Among Urban Youth. Psychological Assessment, Volume 9, p. 212-223.
Winkel, D. E., Clayton, R. W. (2010). Transitioning between Work and Family Roles as a Function of Boundary Flexibility and Role Salience. Journal of Vocational Behavior, Volume 76, No 2, p. 336-34.
Yavuzer, H. (2003). Okul Çağı Çocuğu (Birinci Baskı) Remzi Kitabevi: İstanbul.
Yerby, J., Nancy L. (1982). “Communication Patterns, Contradictions, and Family Functions“ Paper Presented at the Annual Meeting of the Speech Communication Association

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com