You are here

AKADEMİK BİRİM YÖNETİCİLERİNİN MOORA YÖNTEMİYLE SEÇİLMESİ: KIRIKKALE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

SELECTING THE ADMINISTRATORS OF ACADEMIC UNITS WITH MOORA METHOD: AN APPLICATION ON KIRIKKALE

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The primary objective of the vocational schools within universities is to train qualified staff for the industry and other related fields. In order to fulfill this task, vocational schools need sufficient physical conditions and adequate financial qualifications as well as qualified instructors and administrators with visional and strategic strength. Administrators of the vocational schools are determined and assigned by the Rector. A scientific model is proposed as a solution to this problem with this study. The model used in this study is an integrated method composed of the Analytic Hierarchy Process (AHP) and the Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA). The administrator measure weights were determined by AHP and the selection of the most appropriate administrator was carried out according to the MOORA-MULTIMOORA method. The results of the study indicated that the most important criterion in choosing administrators for vocational schools is “social relations”. In addition, findings demonstrated that various versions of MOORA method gave similar results.
Abstract (Original Language): 
Üniversiteler bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Meslek Yüksek Okulları’nın (MYO) öncelikli amacı sanayiye ve diğer alanlara nitelikli eleman yetiştirmektir. MYO’ların bu beklenen görevlerini yerine getirebilmeleri için fiziki şartlar, mali yeterlilikler ve yeterli öğretim elemanının varlığı gibi şartların yanı sıra vizyon ve strateji sahibi yöneticilere de sahip olması gerekmektedir. MYO’lar da yöneticiler, Üniversite Rektörü tarafından belirlenmekte ve atanmaktadır. Oysa olması gereken bu tür görevlendirmelerde liyakatin öne çıkmasıdır. Bu çalışma ile bu soruna bilimsel bir çözüm model önerisi getirilmiştir. Bu modelde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ve Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA) yöntemleri bütünleşik olarak kullanılmıştır. Yönetici ölçüt ağırlıkları AHS ile belirlenmiş ve en uygun yöneticinin seçimi ise MOORA-MULTIMOORA yöntemine göre yapılmıştır. Çalışma sonuçları MYO’lara yönetici seçiminde en önemli kriterin “sosyal ilişkiler” olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca bulgular MOORA yönteminin çeşitli sürümlerinde birbirine benzer sonuçlara ulaşıldığını göstermiştir.
1
18

REFERENCES

References: 

Afshari, A. R., Mojahed, M., Yusuff, R. M., Hong, T. S. and Ismail, M. Y., “Personnel Selection Using ELECTRE”, Journal of Applied Sciences, 2010, 10: 3068-3075.
Aksakal, E. ve Dağdeviren, M., “ANP ve DEMATEL Yöntemleri İle Personel Seçimi Problemine Bütünleşik Bir Yaklaşım”,Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 2010, 25(4): 905-913.
Aksakal, E., Dağdeviren, M., Eraslan, E. ve Yüksel, İ. ,”Personel Selection based on Talent Management”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2013, 73, 68-72.doi: 10.1016/j.sbspro.2013.02.021
Archana, M. and V. Sujatha, "Application Of Fuzzy MOORA and Gra In Multi-Criterion Decision Making Problems", International Journal Of Computer Applications, 2012, 53(9): 46-50.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:38 Yıl: 2015/1 (1-18 s.)
14
Ayub, M., Kabir, J. and Alam, G. R., “Personnel Selection Method Using Analytic Network Process (ANP) and Fuzzy Concept”,12th International Conference on Computer and Information Technology, 2009, 373-377.
Baležentis, Alvydas, Tomas Baležentis and Willem KM Brauers, "Personnel selection based on computing with words and fuzzy MULTIMOORA", Expert Systems with Applications, 2012, 39(9): 7961-7967.
Balezentis, T., "A farming efficiency estimation model based on fuzzy MULTIMOORA", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 2011, 5(29): 43-52.
Baležentis, Tomas, and Shouzhen Zeng, "Group multi-criteria decision making based upon interval-valued fuzzy numbers: an extension of the MULTIMOORA method", Expert Systems with Applications, 2013, 40(2): 543-550.
Brauers, W. K. and Edmundas Kazimieras Zavadskas, “The MOORA method and its application to privatization in a transition economy", Control and Cybernetics , 2006, 35: 445-469.
Brauers, W. K. M., Balezentis, A. and Balezentis, T., “MULTIMORA forthe EU Member States updated with fuzzy number theory”, Technological and Economic Development of Economy, 2011, 2:259-290. ttp://dx.doi.Org/10.3846/20294913.2011.580566.
Brauers, W. K. M., Zavadskas, E. K., Peldschus, F., &Turskis, Z. "Multi objective decision making for road design", Transport , 2008, 23(3):183-193.
Brauers, Willem Karel M. and Edmundas Kazimieras Zavadskas, "Project management by MULTIMOORA as an instrument for transition economies", Technological and Economic Development of Economy , 2010, 1: 5-24.
Brauers, Willem Karel M., "Multi-objective seaport planning by MOORA decision making." Annals of Operations Research, 2013, 206(1): 39-58.
Brauers, Willem KM, Edmundas K. Zavadskas, and Simona Kildienė. "Was the Construction Sector in 20 European Countries Anti-cyclical during the Recession Years 2008-2009 as Measured by Multicriteria Analysis (MULTIMOORA)?", Procedia Computer Science, 2014, 31: 949-956.
Causa, Hon; Brauers, Willem KM. “Location of a seaport by MOORA optimization”, In: Advanced Logistics and Transport (ICALT), 2014 International Conference on. IEEE, 2014, 275-280.
Chakraborty, Shankar. "Applications of the MOORA method for decision making in manufacturing environment", The International Journal of Advanced ManufacturingTechnology, 2011, 54(9-12): 1155-1166.
Dağdeviren, M. ve Yüksel, İ., “Personnel Selection using Analytic Network Process”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2007, 6(11): 99-118.
Dey, B.,Bairagi, B., Sarkar, B. & Sanyal, S., "A MOORA based fuzzy multi-criteria decision making approach for supply chain strategy
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:38 Yıl: 2015/1 (1-18 s.)
15
selection", International Journal of Industrial Engineering Computations, 2012, 3(4): 649-662.
Ersöz, F. Ve Atav A., “Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde MOORA Yöntemi”, Yaem 2011 Yöneylem Araştırması Ve Endüstri Mühendisliği 31.Ulusal Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 2011, 78-87.
Fengru, X. I.,and Lili Zhang, "A Personnel Selection Model Based on TOPSIS", Management Science and Engineering, 2011, 5(3):107-110.
Gadakh, V. S., V. B. Shinde, and N. S. Khemnar, "Optimization of welding process parameters using MOORA method", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2013, 69(9-12): 2031-2039.
Gadakh, V. S.,"Application of MOORA method for parametric optimization of milling process", International Journal of Applied Engineering Research, Dindigul, 2011,1(4): 743-758.
Gibney, R. ve Shang, J.,“Decision making in academia: A case of the dean selection process”, Mathematical and Computer Modelling, 2007, 46:1030–1040.
Ginevičius, Romualdas, Willem Karel M. Brauers and Valentinas Podvezko, "Regional development in Lithuania considering multiple objectives by the MOORA method", Technological and Economic Development of Economy, 2010, 4: 613-640.
Görener, Ali, Hasan Dinçer and Ümit Hacıoğlu, "Application of Multi-Object ve Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA) Method for Bank Branch Location Selection", International Journal of Finance & Banking Studies (ISSN: 2147-4486), 2013, 2(2): 41-52.
Güngör, Zülal, Serhadlıoğlu, Gürkan and Kesen, Saadettin Erhan, "A fuzzy AHP approach to personel selection problem", Applied Soft Computing, 2009, 9(2): 641-646.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Meslek_y%C3%BCksekokulu. Erişim T:02/07/2014
İşseveroğlu, G. ve Gençoğlu, Ü. G. “Türkiye’de Meslek Yüksekokullarının Bölge İhtiyaçlarına Uygunluğu Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2011, 24-36.
Jazebi, Fateme, and Abbas Rashidi, "An automated procedure for selecting Project managers in construction firms", Journal of Civil Engineering and Management, 2013, 19(1): 97-106.
Kabak, M., “A Fuzzy DEMATEL-ANP Based Multi Criteria Decision Making Approach For Personnel Selection”, Journal Of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, 2013, 20(5-6):571-593.
Kabak, M.,Burmaoğlu, S. and Kazancoğlu, Y., “A fuzzy hybrid MCDM approach for Professional selection”, Expert Systems with Applications, 2012, 39:3516–3525.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:38 Yıl: 2015/1 (1-18 s.)
16
Kalibatas, Darius, and ZenonasTurskis. "Multi criteria evaluation of iner climate by using MOORA method.", Information Technology and Control, 2008, 37(1): 79-83.
Kalibatas, Darius, Edmundas Kazimieras Zavadskas and Diana Kalibatienė, "A method of multi-attribute assessment using ideal alternative: choosing an apartment with optimal indoor environment." International Journal of Strategic Property Management, 2012, 6(3):338-353.
Kalugina, Ekaterina, and Sergey Shvydun. "An Effective Personnel Selection Model", Procedia Computer Science, 2014, 31:1102-1106.
Karande, P. and S. Chakraborty, "A Fuzzy-MOORA approach for ERP system selection", Decision Science Letters, 2012b, 1(1): 11-21.
Karande, Prasad and Shankar Chakraborty, "Application of multi-objective optimization on the basis of ratio analysis (MOORA) method for materials selection", Materials & Design, (2012a), 37: 317-324.
Kelemenis, Alecos, and Dimitrios Askounis, "A new TOPSIS-based multi-criteria approach to personel selection", Expert Systems with Applications, 2010, 37(7):4999-5008
Keršulienė, Violeta and Turskis Zenonas, "An integrated multi-criteria group decision making process: selection of the chief accountant.", Procedia-Social and Behavioral Sciences , 2014, 110: 897-904.
Keršulienė, Violeta and Turskis Zenonas. "Integrated fuzzy multiple criteria decision making model for architect selection", Technological and Economic Development of Economy, 2011,17(4): 645-666.
Kracka, Modestas, Willem Karel M. Brauers and Edmundas Kazimieras Zavadskas, "Ranking heating losses in a building by applying the MULTIMOORA", Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 2010, 21(4): 352-359.
Kücü, H., PROMETHEE Sıralama Yöntemi İle Personel Seçimi ve Bir İşletmede Uygulanması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, 2007.
Lazarevic-Petrovic, Sonja, “Personnel selection fuzzy model”, International Transactions in Operational Research, 2001, 8(1): 89-105.
Lin, Hung-Tso, “Personnel selection using analytic network process and fuzzy data envelopment analysis approaches", Computers & Industrial Engineering, 2010, 59(4):937-944.
Liu, H. C., You, J. X., Lu, C., & Shan, M. M., “Application of interval 2-tuple linguistic MULTIMOORA method for health-care waste treatment technology evaluation and selection”. Waste Management, 2014, 34(11), 2355-2364.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:38 Yıl: 2015/1 (1-18 s.)
17
Mandal, U. K.ve Sarkar, B., “Selection Of Best Intelligent Manufacturing System Under Fuzzy Moora Conflicting Mcdm Environment”, International Journal Of Engineering Technology and Advanced Engineering, 2012, 2(9): 301-310.
Özbek, A. and Tamer Eren, "Üçüncü Parti Lojistik (3PL) Firmanın Analitik Hiyerarşi Süreciyle (AHS) Belirlenmesi", International Journal of Engineering Research and Development, 2012, 4(2): 46-54.
Özbek, A. ve Selvi, Ö., “Meslek Yüksekokullarında Yönetici Kriterlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama”, Akademik Bakış, 2014, 44.
Özbek, A., “Sivil Toplum Kuruluşlarında Yöneticilerin Bütünleşik Bir Yaklaşım İle Seçilmesi”, International Journal of Engineering Research and Development, 2014b, 6(2):4.
Özbek, A., “Yöneticilerin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 2014a,24: 209-225- Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER314
Rouyendegh, Babak Daneshvar and Turan Erman Erkan, "An application of the fuzzy electre method for academic staffs election", Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 2013, 23(2):107-115.
Saaty, T. L., Fundamentals of Decision Making and Priority Theory With The Analytical Hierarchy Process, 1994, RWS Publ. Pittsburg.
Saaty, T. L.,The Analytic Hierarchy Process, 1980, McGraw-Hill, New York.
Shahhosseini, V. ve Sebt, M. H., “Competency-based selection and assignment of human resources to construction projects”, Scientia Iranica, 2011, 18(2): 163-180, doi:10.10.1016/j.scient.2011.03.026
Stanujkic, D., Magdalinovic, N., Jovanovic, R., & Stojanovic, S., "An objective multi-criteria approach to optimization using MOORA method and interval grey numbers", Technological and Economic Development of Economy, 2012b,18(2): 331-363.
Stanujkic, Dragisa, Magdalinovic, N., Stojanovic, S., and Jovanovic, R., "Extension of ratio system part of MOORA method for solving decision-making problems with interval data", Informatica, 2012a, 23(1): 141-154.
Swiercz, P.M. and Ezzedeen, S. R.,“From sorcery to science: AHP, a powerful new tool for executive selection”, Human Resource Planning, 2001, 3(24):15–26.
Wan, Shu-Ping, Qiang-Ying Wang and Jiu-Ying Dong, "Thee xtended VIKOR method formulti-attribute group decision making with triangular intuitionistic fuzzy numbers", Knowledge-Based Systems, 2013, 52: 65-77.
Wang, J. Q., Zhou, P., Li, K. J., Zhang, H. Y. And Chen, X. H., “Multi-criteria decision-making method based on normal intuitionistic fuzzy-induced generalized aggregation operator”, TOP, 2014, 22(3):1103-1122
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:38 Yıl: 2015/1 (1-18 s.)
18
Yıldız, A. ve Deveci M., “Bulanık VIKOR Yöntemine Dayalı Personel Seçim Süreci”, Ege Akademik Bakış, 2013, 13(4):427-436.
Yılmaz, M., “Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ve Bir Uygulama: Lider bir Kütüphane Müdürü Seçimi”, Türk Kütüphaneciliği, 2010, 24(2): 206-234.
Zhang, Shi-fang and San-yang Liu, "A GRA-based intuitionistic fuzzy multi-criteria group decision making method for personel selection", Expert Systems with Applications, 2011, 38(9): 11401-11405.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com