You are here

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİNİN MESLEKLERİNDEN BEKLENTİLERİ VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK ALGILARI

RELIGIOUS CULTURE AND MORAL EDUCATION TEACHERS’ EXPECTATIONS OF THEIR PROFESSION AND PERCEPTIONS OF PROFESSIONAL BURNOUT

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
Human is a being that has ability of thinking, so there is a purpose of human behavior. In this regard, anybody prefers to work in a meaningless/ insignificant profession for themselves that is unthinkable. Due to meaning and value of profession for themselves, each individual starts with a variety of expectations to profession. Religious Culture and Moral Education Teachers are expected to begin their profession as acquired various expectations because of teaching a value accepted as holy like religion. Such expectations can contribute that between Religious Culture and Moral Education Teachers’ and relation their profession remains effectively and they perform enthusiastically. If these expectations weren't met, they would feel disappointed and would alienate from their profession with time. With this study was used a mixed method ‘the notions related to meeting the expectations of Religious Culture and Moral Education Teacher about their profession how does it affect perception of professional burnout?’ searched this question. As a result of this study, some of Religious Culture and Moral Education Teachers feel professional burnout more intense than the others because they cannot reach their target achievement about their profession; students aren’t interested in Religious Culture and Moral Education Course sufficiently, the notion that they could not receive social support from school administrators and colleagues to be effective have been determined.
Abstract (Original Language): 
İnsan düşünebilme yetisi olan ve bu nedenle amaçlı davranışlarda bulunan bir varlıktır. Bu bakımdan hiçbir insanın, kendisi için anlam/değer taşımayan bir meslekte çalışmayı tercih etmesi düşünülemez. Mesleğin kendisi için taşıdığı anlam ve değer nedeniyle her birey mesleğine çeşitli beklentilerle başlamaktadır. Din gibi kutsal sayılan bir olgunun öğretimi ile ilgili olması yönüyle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin de mesleklerine çeşitli beklentilere sahip olarak başlamaları beklenir. Söz konusu beklentiler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin meslekleri ile aralarındaki bağların güçlü kalmasına ve mesleklerini coşku dolu bir şekilde icra etmelerine katkı sağlayabilir. Söz konusu beklentilerin karşılanmaması durumunda ise onlar hayal kırıklığı yaşayabilir ve zamanla mesleklerinden soğuyabilirler. Karma yöntemle yapılan bu araştırmada, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin meslekleri ile ilgili beklentilerinin karşılanma durumuna ilişkin kanaatleri mesleki tükenmişlik algılarını nasıl etkilemektedir?” sorusuna cevap aranmıştır. Araştırma neticesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin bir kısmının mesleki tükenmişlik hissini diğerlerinden daha yoğun yaşamalarında meslekleri ile ilgili hedefledikleri başarıya ulaşamadıkları, öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yeterince ilgi göstermedikleri, okul idarecileri ve meslektaşlarından bekledikleri sosyal desteği alamadıkları kanaatini taşımalarının etkili olabileceği tespit edilmiştir.
40
60

REFERENCES

References: 

Arı, Güler Sağlam ve Emine Çına Bal, “Tükenmişlik Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, 2008, s.131-148
Basım, H. Nejat ve Harun Şeşen, “Tükenmişliğin Örgüt İçi Girişimciliğe Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma”, ÖDTÜ Gelişme Dergisi, Sayı 35, 2009, s. 41-60
Barutçu, Esin, “Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli’de Yapılan Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, Yıl: 2008, s. 541-561
Coşkun, Mehmet Kamil, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, Yıl 2012, s. 101-113
Demir, Ayten, “Hemşirelikte Tükenmişliğe Bir Bakış”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2004, s.71-80
Freudenberger, Herbert J., “Staff Burn-out”, Journal of Social Issues, Vol. 30, No 1, 1974, p.159-165
Gümüş, Hülya, Farklı mesleklerde Çalışanların İş ve Yaşam Doyumlarının Tükenmişlik Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yıl 2006 (Yayımlanmamış Doktora Tezi)
Izgar, Hüseyin, Okul Yöneticilerinde Tükenmişlik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2003
Kurbanoğlu, S. Serap, “Öz-Yeterlik İnancı ve Bilgi Profesyonelleri İçin Önemi”, Bilgi Dünyası Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2004, s. 137-152
Maslach, Christina and S. E. Jackson, “The Measurement of Experienced Burnout”, Journal of Occupational Behavior, Vol. 2, Year 1981, p. 99-113
-----------, “Burnout in Organizational Settings”, Applied Social Psychology Annual, Vol. 5, 1984, p.133-153
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:37 Yıl: 2014/2 (40-60 s.)
60
Maslach, Christina and Michael P. Leiter, “Early Predictors of Job Burnout and Engagement”, Journal of Applied Psychology, Vol. 93, No 3, 2008, p. 498-512
Okumuşlar, Muhittin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinde Mesleki Doyum, Yediveren Yayınları, Konya 2008
Schaufeli, Wilmar B., “Burnout”, http://www.wilmarschaufeli.nl/publications/ Schaufeli/120.pdf, p. 24 (15.01.2013)
Senemoğlu, Nuray, Gelişme Öğrenme ve Öğretim, Ertem Matbaacılık, Ankara 1997
Sürgevil, Olca, Çalışma Hayatında Tükenmişlik Sendromu, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2006
Torun, Alev, “Stres ve Tükenmişlik”, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Ed. Suna Tevrüz, 2. Baskı, Türk Psikologlar Derneği ve Kalite Derneği Ortak Yayını, İstanbul 1997, s. 43-53
Yeğin, Hüseyin İbrahim, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri”, EKEV Akademi Dergisi, Sayı 58, Yıl 2014, s. 315-332
Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008
Yüksel, Galip, “Sosyal Beceri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi”, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Cilt 2, Sayı 11, Yıl 1999, s. 37-47

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com