You are here

‘BİLİM UYGULAMALARI’ VE ‘ÇEVRE VE BİLİM’ SEÇMELİ DERSLERİNİN İÇERİĞİ HAKKINDA FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of the study was to determine what the content of the courses named “Science Applications” and “Environment and Science” are. Participants of the study were 25 science teachers. Document analysis which consisted of open ended questions was used to collect data. The method of the study was qualitative method and design of the study was the phenomenology. Themes and coding were used for the data analysis. Based on results, nine science teachers stated that the content of the course named science applications can be parallel with the science program. Moreover, 12 participants pointed out that the content of the course named environment and science can be included the topics of environmental pollution. As a result, it was showed that teachers forced regarding teaching of numerical science subjects since they do not integrate with between science and mathematics. At the end of the analysis, results and literature were discussed in terms of similarities and differences and implications were given.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Eylül 2012 tarihinden itibaren tüm okullarda uygulanan 4+4+4 Eğitim Sistemi kapsamında, seçmeli “Bilim Uygulamaları” ve “Çevre ve Bilim” derslerinin içeriğinin ne olması gerektiği konusunda, 25 fen bilimleri öğretmeninin görüşleri doküman analizi kullanılarak elde edilmiş ve incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) çalışması kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan doküman açık uçlu sorulardan oluşturulmuş ve uzman kontrolü ile son hali verilmiştir. Verilerin analizi kodlar oluşturma ve temalara ayırma ile yapılmıştır. Bulgular incelendiğinde, dokuz öğretmenin “Bilim Uygulamaları” dersinin içeriğinin fen bilimleri ders programına paralel olarak işlenmesi gerektiğini belirttikleri görülmüştür. Öte yandan 12 öğretmen ise, “Çevre ve Bilim” dersinin içeriğinin, çevre kirliliği konularını kapsaması gerektiğini düşünmüşlerdir. Ayrıca fen bilimleri öğretmenlerinin problem yaşadığı üniteler ve sebepleri temalar halinde bulgularda sunulmuştur. Sonuç olarak, öğretmenlerin sayısal içerikli fen konularını anlatmada matematik ve fen bilgisi arasındaki bağlantıyı kuramamalarından kaynaklı olarak zorlandıkları görülmüştür. Analizler sonucunda, alan yazın çalışmaları ile elde edilen bulgular, benzerlikler ve farklılıklar yönünden tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
72
94

REFERENCES

References: 

Akdemir, Ö., İlköğretim II. Kademede Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Laboratuvar
Uygulamalarındaki Yeterlikleri Ve Uygulamalar Sırasında Karşılaştıkları
Sorunlar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Elazığ 2006.
Akdeniz, A. R., Yiğit N. ve Kurt S., “Yeni Fen Bilgisi Öğretim Programı İle İlgili
Öğretmenlerin Düşünceleri”, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi
Kongresi, 22-25 Eylül, ODTÜ, Ankara 2002.
Alkan, A., İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisine Karşı Tutumları, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Afyon 2006.
Altun, T. ve Şahin, M., “Değişen İlköğretim Programının Sınıf Öğretmenleri Üzerindeki
Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma”, Kastamonu
Eğitim Dergisi, 2009, 17(1), 15-Bağdatlı, A., Değişen İlköğretim Programlarındaki 4. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersinin
Taslak Öğretim Programının, Öğrenci Başarısına Etkisi Ve Sınıf
Öğretmenlerinin Programa İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmış
Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Hatay 2005.
Baltürk, M., Fen Bilgisi Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Kullanımında
Karşılaştıkları Zorluklar Ve Çözüm Öneriler (Trabzon İli Örneği), Yayınlanmış
Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kars 2006.
Başak M. H., Yeni Fen Ve Teknoloji Öğretim Programındaki Yaşamımızda Elektrik
Ünitesine Yönelik Öğrenci Kazanım Düzeylerinin İncelenmesi, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van
2008.
Boyacı, K., 2005 İlköğretim 6. 7. Ve 8. Sınıf Fen Ve Teknoloji Öğretim Programı,
Programın Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerilerine İlişkin
Öğretmen Görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana 2010.
Colburn, A., Constructivisim; Science Education’s “Grand Unifying Theory”, The
Clearing House, 2000, 74(1), 9-12.
Erdoğan, M., “Yeni Geliştirilen Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim
Programının Analizi; Nitel Bir Çalışma, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi”, 2007,
5(2), 221-254.
Ersoy, F.A. ve Türkkan, B., “İlköğretim Öğrencilerinin Çizdikleri Karikatürlere
Yansıttıkları Sosyal ve Çevresel Sorunların İncelenmesi”, Eğitim ve Bilim
Dergisi, 2010, 35/156, 96–109.
Gökçe, İ., Fen Ve Teknoloji Dersi Programı İle Öğretmen Kılavuzunun İçsel Olarak
Değerlendirilmesi Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar (Balıkesir Örneği),
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Balıkesir 2006.
Güneş, T., Dilek, N. Ş., Hoplan M. Ve Güneş, O., “Fen Ve Teknoloji Dersinin Öğretmenler
Tarafından Uygulanması Üzerine Bir Araştırma”, 2nd International Conference
on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 Nisan 2011, Antalya.
İşman, A. Baytekin, Ç. Balkan, F. Horzum, B. ve Kıyıcı, M., “Fen Bilgisi Ve Yapısalcı
Yaklaşım”, The Turkish Online Journal of Education Technology, 2002, 1(1),
41-47.
Kırıkkaya, E. B., “İlköğretim Okullarındaki Fen Öğretmenlerinin Fen Ve Teknoloji
Programına İlişkin Görüşleri”, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2009, 6 (1), 133-148.
MEB (2012) 12 yıllık zorunlu eğitim sorular ve cevaplar,
www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2012/12Yil_Soru_Cevaplar.pdf, 08 Ekim
2012.Oruç, M., İlköğretim Okulu II. Kademe Öğrencilerinin Fen Tutumları İle Fen Başarıları
Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara 1993.
Ozer Keskin M., Salman Akin B., Öner Armağan F.and Keskin Samancı N., “Pre-Service
Teachers' Attitudes Towards Some Environmental Problems” Energy Education
Science and Technology Part B, 2012, no.2, 97-104.
Taber, K. S., “Exploring Conceptual Integration In Student Thinking: Evidence From A
Case Study”, International Journal of Science Education, 2008, 1 – 29.
Taber, K. S., Progressing Science Education: Constructing the scientific research
programme into the contingent nature of learning science. Dordrecht: Springer.
2009.
Tepe, D., Öğrencilerin Fen Derslerine Karşı Tutumları İle Başarıları Arasındaki İlişki,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, İstanbul 1999.
Tsai, C.C., Enhancing science instruction: “The Use Of Conflict Maps”, International
Journal of Science Education, 2000, 22(3), 285-302.
Tüysüz, C. ve Aydın, H., “İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Yeni Fen Ve
Teknoloji Programına Yönelik Görüşleri”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009,
29(1), 37-54.
Unayağyol, S., Öğretmenlerin Fen Ve Teknoloji Programının Uygulanması Sürecinde
Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir 2009.
Yangın, S., 2004 öğretim programı çerçevesinde ilköğretimde fen ve teknoloji dersinin
öğretimine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2007.
Yapıcı, M. ve Yapıcı, .Ş., “İlköğretim Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar”, Üniversite
ve Toplum Dergisi, 2003, 3(3), 9–14.
Yıldırım, A. Şimşek, H., Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık,
Ankara 2011.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com