You are here

EĞİTİM DEPARTMANLARINDAKİ DEĞİŞİM: ŞİRKET ÜNİVERSİTELERİ

CHANGE IN TRAINING DEPARTMENTS: CORPORATE UNIVERSITIES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Number of corporate universities increased in the last years. Corporates’ request special training and development programmes, and public universities are sometimes inadequate to meet this demand. Corporate universites are emerged to fullfill this demand. Corporates wants to create competetive advantage by empowerment, e-learning and learning organizational skills. Traditional training departments changed their names as corporate university. In this study, a theoretical framework about Corporate Universities and difference of these universities from training departments are presented. Finally suggestions are given for he future studies about corporate universities in Turkey.
Abstract (Original Language): 
Şirket üniversiteleri, şirketlerin özel eğitim ve geli tirme taleplerinin kamu üniversitelerinde sunulan eğitim tarafından karşılanamadığı durumlarda, bir boşluğu doldurmak için son yıllarda ortaya çıkmıştır. Geleneksel üniversitelerde verilen eğitimlerin piyasanın ihtiyacını karşılama konusuna yetersiz olması nedeniyle ve sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmak amacıyla çalı anlar ın güçlendirilmesi, bilgi teknolojilerinin kullanılması ve ö renen organizasyon olma zorunluluu ortaya çıkmı tır. Geleneksel e itim departmanları, isimlerini artık irket üniversitesi olarak de i tirmektedirler. Bu çalı mada, öncelikle irket üniversitelerinin ne oldu u ve e itim departmanlar ından farkları ile ilgili teorik çerçeve olu turulmaya çalı ılmı ve sonuç olarak Türkiye.de şirket üniversiteleri konusunda yapılacak olası çalışmalarla ilgili öneriler getirilmiştir.

REFERENCES

References: 

ALLEN, Mark; (2002), The Corporate Universitiy Handbook, American
Management Association, New York, 256s.
BLASS, Eddie; (2005), .The Rise and Rise of Corporate University., Journal
of European Industrian Training, 29 (1), ss.58-74.
BOZKU , Fato ve Özlem YILMAZ; (2008), irket Okulları Yeni Kapısı
Oldu, Ekonomist, 24 ubat- 1 Mart, s.16-24.
DEALTRY, Richard; (2002), .Managing the Corporate University Watershed.,
Journal of Workplace Learning,14 (5/6), ss.256-261.
EL-TANNIR, Akram; (2002), .The Corporate University Model for
Continuous Learning, Training and Development., Education &
Training, 44 (2/3), ss.76-81.
HILSE, Heiko ve Alexander NICOLAI; (2004), .Strategic Learning in
Germany.s Larges Companies: Empirical Evidence on the Role of
Corporate Universities with in Strategy Process.. The Journal of
Management Development, 23 (3/4), ss.372-398.
HOLLAND, Peter ve Amanda PYMAN; (2006), .Corporate Universities: A
Catalyst for Strategic Human Resource Development?. Journal of
European Industrial Trainning, 30 (1), ss.19-31.
JANSINK, Femke; Kitty KWAKMAN ve Jan STREUMER; (2005), .The
Knowledge- Productive Corporate University., Journal of European
Industrial Training, 29 (1), ss.40-57.
JARVIS, Peter; (2001), Universities and Corporate Universities, Kogan
Page, London, 166s.
MACPHERSON, Allan; Gill. HOMAN ve Krystal WILKINSON; (2005), .The
Implementation and Use of E-learning in The Corporate University..
Journal of Workplace Learning, 17, (1/2), ss.33-48.
MOORE, Thomas; (1997), .The Corporate University: Transforming
Manamegent Education., Accounting Horizons, 11 (1), ss.77-85.
MORIN, Lucie ve Stephane RENAUD; (2004), .Participation in Corporate
University Training: Its Effect on Induvidual Job Performance.,
Canadian Journal of Administrative Sciences, 21 (4), ss.295-306.
NIXON, Judy ve Marilyn HELMS; (2002), .Corporate Universities vs Higher
Education Institutions., Industrial and Commercial Training, 34
(4/5), ss.144-150.
ÖZEVREN, Mina ve Sebahattin YILDIZ; (2008), Türkiye.de irket
Üniversitelerinin Durumuna Yönelik Bir Ara tırma, Marmara
Üniversitesi BF Dergisi, 2008, C.XXV. S.2. s.445-463. ÖZEVREN, Mina; (2008), Sanayi ve Üniversite birli inde Yeni Bir Model:
irket Akademileri, Mercek, Yıl.13. Sayı.52. s.93-98.
PRINCE, Christopher ve Jim STEWART; (2002), .Corporate University- An
Analytical Framework.. The Journal of Management
Development, 21 (9/10), ss.794-811.
PRINCE, Christopher ve Seamus ALLISON; (2003), .Corporate University
Developments in The UK SME Sector., Journal of Workplace
Learning, 15 (5), ss.229-239.
ROESNER, Larry ve Stuart WALESH; (1998), Corporate University:
Consulting Firm Case Study; Journal of Management in
Engineering, March/April, s.56-63.
SHAW, Sue; (2005), .The Corporate University: Global or Local
Phenomenon.. Journal of Industrial Training, 29 (1), ss.21-39.
VELDSMAN, Theo; (2004), .Corparate University: Pinnacle of the Learning
Organization., Management Today, 20 (7), ss.27-31.
VINE, Philippa ve Sudanshu PALSULE; (1999), .Corporate Universities: Back
to Scholl.. British Journal of Administrative Management,
Mar/Apr, ss.18-21.
WALTON, John; (2005), .Would The Real Corporate University Please Stand
up?. Journal of European Industrial Training. 29 (1), ss.7-20.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com