You are here

OKUL YÖNETİCİLERİNİN MESLEK AHLAKI DAVRANIŞLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

TEACHERS’ OPINIONS TOWARDS SCHOOL ADMINISTRATORS’ BEHAVIORS OF WORK ETHICS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine teachers’ opinions towards school administrators’ behaviors of work ethics. Qualitative research design is used for the study and its study group consists of 20 teachers working in Akçakoca, Düzce in 2016-2017. The data is collected via semi structured interview form. Descriptive and content analysis are used for data analysis. According to the findings; work ethics concept is related with behaviors of work ethics codes, being public-minded, behaving fairly and equally and adopting administration based on competence. Justice, equality, honesty and credibility are the important characteristics that administrators should have. Majority of teachers think that administrators do not have these characteristics because of political effects, inefficiency of administrative skills, and favoritism, far from professionalism. The administrators’ behaviors, not suitable for work ethics, are unhappy, restless and poor performers, unproductive organizations and corrupted society. To prevent these negative results, assignments based on competence, in-service educations related with work ethics and qualified, regular supervision are suggested.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerin meslek ahlakı davranışlarına yönelik öğretmenlerin görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma deseninde yürütülen araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitimöğretim yılında Akçakoca ilçesinde çeşitli kurumlarda çalışan 30 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmış, betimsel ve içerik analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlardan bazıları şu şekildedir: Öğretmenler meslek ahlakı kavramına, mesleğin etik kodlarına göre davranmak, kamu yararını gözetmek, adil-eşit tutum sergilemek ve liyakat temelli yönetimi benimsemek anlamlarını yüklemişlerdir. Adalet, eşitlik, tarafsızlık, dürüstlük, güvenirlik yöneticilerin sahip olması gereken meslek ahlakı özelliklerinden öne çıkanlarıdır. Öğretmenlerin büyük çoğunluğuna göre yöneticiler bu özelliklerin tamamına sahip değildir ve bunun nedeni siyasi etki, yöneticilik bilgi ve becerilerinin eksikliği, atama kriterlerinin yetersizliği ve profesyonellikten uzak kayırmacı yaklaşımdır. Yöneticilerinin meslek ahlakına uygun davranışlar sergilememelerinin sonuçları mutsuz, huzursuz, performansı düşük çalışanlar; işleyişi ve verimi düşük kurumlar ve toplumun eğitime olumsuz algısı ve yozlaşmış ahlaktır. Bunu önlemek için liyakat temelli kişilik özelliklerine uygun atama yapılması, meslek ahlakına yönelik hizmet içi eğitimlerin verilmesi, düzenli ve nitelikli denetimlerin sıklaştırılması önerileri ön plana çıkmaktadır.
210
221

REFERENCES

References: 

Atlar, Y. (2015). Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Öğretmen Görüşlerine Göre
Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi.
Aydın, İ. (2015a). Eğitim Ve Öğretimde Etik (7. B.). Ankara: Pegem Akademi.
Aydın, İ. (2016b). Yönetsel, Mesleki Ve Örgütsel Etik (7. B.). Ankara: Pegem Akademi.
Blase, J., & Blase, J. (2002). The Dark Side Of Leadership: Teacher Perspectives Of Principal
Mistreatment. Educational Administration Quarterly, 38 (5), 671-727.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2017 Cilt: 6 Sayı: 3 Makale No: 19 ISSN: 2146-9199
221
Brown, M. E. (2007). Misconceptions Of Ethical Leadership: How To Avoid Potential Pitfalls.
Organizational Dynamics, 36 (2), 140-155.
Çelik, V. (2003). Eğitimsel Liderlik. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Ekici, K. M. (2013). Meslek Etiği. Ankara: Savaş Kitap Ve Yayınevi.
Erdem, A. R. (2015). Eğitim Yönetimi Etiği Ve Eğitim Yönetiminde Etik Liderliğin Kritiği. Akademik
Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (10), 1-15.
Erdoğan, H. (2016). İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Okul Müdürlerinin Etik Liderlik
Davranışlarının Öğretmenlerin Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi. Van: Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Gök, S. (2008). İş Etiği İle İş Ahlakı Arasındaki İlişki Ve Çalışma Yaşamında İş Etiğini Etkileyen
Faktörler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5 (1), 1-19.
Greenfield, W. D. (2004). Moral Leadership İn Schools. Journal Of Educational Administration, 42 (2),
174-196.
Gülcan, M. G., Kılınç, A. Ç., & Çepni, O. (2012). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışları
Gösterme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (1),
123-142.
İlhan, S. (2005). İş Ahlakı: Kuramsal Bir Yaklaşım. Sosyal Bilimler Dergisi , 258-275.
Mertler, B. Z. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarına İlişkin
Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul : Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Milley, P. (2017). Maladministration İn Education: Towards A Typology Based On Public Records İn
Canada. Educational Management Administration & Leadership, 45 (3), 466-483.
Şahin, A., & Demir, M. H. (2000). Yönetici İkilemi, İş Ahlakı. Muğla Üniversitesi Sbe Dergisi, 1 (1), 203-
213.
Usta, A. (2012). Kamu Örgütlerinde Meslek Etiği Ve Çalışma Ahlakı Üzerine Bir Değerlendirme.
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (1), 403-421.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com