You are here

MUTLULUK KORKUSU İLE ÖZNEL VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

THE RELATIONSHIPS OF FEAR OF HAPPINESS WITH SUBJECTIVE AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to examine the role of fear of happiness in predicting subjective and psychological well-being. The study included 401 participants who were attending various departments and pedagogical formation program in a state university. The data was collected through Life Satisfaction Scale, the Scale of Positive and Negative Experience, Psychological Well-being Scale, and the Fear of Happiness scale which was adapted to Turkish in this study. Two separate regression analyses were conducted to test the predictor role of fear of happiness in subjective and psychological well-being. The results indicated that fear of happiness negatively and significantly predicted subjective well-being (β= -.230, t= 62.680, p< .01) and explained 5% of the variance in subjective well-being. Similarly, fear of happiness negatively and significantly predicted psychological well-being (β= -.236, t= 30.817, p< .01) and explained 5% of the variance in psychological well-being. This means that as the score of the participants in fear of happiness increases their level of well-being decreases. The results were discussed in the light of the literature and some suggestions are provided for practitioners and researchers.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, mutluluk korkusunun öznel iyi oluş ve psikolojik iyi oluş ile ilişkisi incelenmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde çeşitli lisans programlarına ve pedagojik formasyon programına devam etmekte olan 401 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında kişisel bilgi formu, Yaşam Doyum Ölçeği, Olumlu ve Olumsuz Yaşantı Ölçeği, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve bu çalışma kapsamında Türk kültürüne uyarlama çalışması yapılan Mutluluk Korkusu Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada mutluluk korkusunun öznel iyi oluş ve psikolojik iyi oluş üzerindeki yordayıcı gücünü incelemek için iki ayrı basit regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre, mutluluk korkusu öznel iyi oluşu anlamlı olarak negatif yönde yordamakta (β= -.230, t= 62.680, p< .01) ve öznel iyi oluş puanlarındaki varyansın %5’ini açıklamaktadır. Benzer şekilde mutluluk korkusu, psikolojik iyi oluşu anlamlı olarak negatif yönde yordamakta (β= -.236, t= 30.817, p< .01) ve psikolojik iyi oluş puanlarındaki varyansın %5’ini açıklamaktadır. Bu sonuçlara göre, katılımcıların mutluluk korkusu düzeyi arttıkça iyi oluş düzeyleri düşmektedir. Bu bulgular, ilgili alan yazın ışığında tartışılmış ve uygulayıcılara ve araştırıcılara yönelik öneriler sunulmuştur.
222
229

REFERENCES

References: 

Braun, S. (2000). The science of happiness: Unlocking the mysteries of mood. New York: Wiley.
Brown, T. A. (2006). Confirmatory Factor Analysis for applied research. New York: Guilford Press.
Bryant, F. B. ve Veroff, J. (2007). Savoring: A new model of positive experience. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Diener, E.(1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95 (3), 542-575.
Diener, E.(2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a nationalindex. American
Pschologist, 55 (1), 34-43.
Diener, E.(2006). Guidelines for national indicators of subjective well-being and illbeing. Applied Research in
Quality of Life, 1, 151-157.
Diener, E. ve Diener, C.(1996). Most people are happy. Psychological Science, 7, 181-185.
Diener, E., Suh, E. ve Oishi, S.(1997). Recent findings on subjective well-being. Indian Journal of Clinical
Psychology, 24, 25-41.
Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J. ve Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality
Assessment, 49, 71–75.
Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E. ve Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Aralık 2016 Cilt:5 Özel Sayı Makale No: 25 ISSN: 2146-9199
228
Psychological Bulletin, 125(2), 276–302.
Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D., Oishi, S. ve Biswas-Diener, R. (2010). New well-being
measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social Indicators Research, 97,
143–156. Doi:10.1007/s11205-009-9493-y.
Diener, E., Wirtz, D., Biswas-Diener, R., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D., et al. (2009). New measures of wellbeing.
Social Indicators Research Series, 39 , 247-262. Doi: 10.1007/978-90-481-2354-4 12.
Eid, M. ve Diener, E. (2001). Norms for experiencing emotions in different cultures: Inter-and international
differences. Journal of Personality and Social Psychology, 81(5), 869–885.
Gençöz, T. (2000). Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 15, 46,
19-26.
Joshanloo, M (2012). Fear of happiness across cultures. Unpublished manuscript.
Joshanloo, M. (2013). The influence of fear of happiness beliefs on responses to the satisfaction with life scale.
Personality and Individual Differences, 54, 647-651.
Joshanloo, M. (2014). Cross-cultural validation of Fear of Happiness Scale across 14 national groups. Journal of
Cross-Cultural Psychology, 45(2), 246-264.
Hu, L. ve Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indices in covariance structure analysis: conventional
criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1–55.
Keyes, C. L. M., Shmotkin, D. ve Ryff, C. D. (2002). Optimizing Well-Being: The empirical encounter of two
traditions. Journal of Personality & Social Psychology, 82(6), 1007- 1023.
Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeyinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Lucas, R.E. ve Diener, E.(2004). Encyclopedia of applied pschology. C. Spielberger (ed.), Well-being (ss. 669-
676) İçinde. Elsevier Academic Pres.
Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M. ve Schkade, D.(2005). Pursuing happiness: The architecture of sustainable
change. Review of General Psychology, 9 (2), 111-131.
Lyubomirsky, S., King, L. ve Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to
success? Psychological Bulletin, 131, 803–855.
Ryff, C.D. (1995). Psychological well-being in adult life. Current Directions in Psychological Science, 4(4), 99-104.
Ryff, C. D. ve Singer, B. H. (2008). Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to
psychological well-being. Journal of happiness studies, 9(1), 13-39.
Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being.
Journal of Personality and Social Psychology, 57(6) 1069-1081.
Ryff, C. D. ve Keyes, C.L.M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality
and Social Psychology, 69(4), 719- 727.
Minami, H. (1971). Psychology of the Japanese people. Tokyo: University of Tokyo press.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Aralık 2016 Cilt:5 Özel Sayı Makale No: 25 ISSN: 2146-9199
229
Telef, B. B. (2011). Olumlu ve olumsuz yaşantı ölçeğinin Türkçeye uyarlaması; geçerlik ve güvenirlik çalışması.
11. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde Sunulmuş Bildiri. İzmir.
Telef, B. B. (2013). Psikolojik iyi oluş ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması [The adaptation
of psychological well-being into Turkish: A validity and reliability study]. Hacettepe University Journal of
Education, 28(3), 374-384.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com