You are here

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ VE ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS BIOLOGY AND THE ENVIRONMENT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
20th century was likely to be a milestone in terms of the increasement of human destruction on the environment and the environmental problems along with being a period which technological and scientific breakthroughs raised, industrial, urban and economical enterprises overgrew. Towards the end of this period, human’s effect on the environment and the importance of effective environmental education in order to educate individuals who are conscious, sensitive and able to make an effort by generating a solution is understood. This study aimed to determine the relationship between secondary school students’ attitudes towards biology and the environment since biology is a unique discipline which can look humans and the environment through a single framework. This study can be seen important because it creates awareness with regard to students’ attitudes towards biology and the environment, their perceptions about the integrity of the nature and their ability to analyze the environment by determining their attitudes. This study was carried out with 100 students who were enrolled in various secondary schools in Balıkesir district. Attitudes towards Biology (ATB) and Environmental Attitudes (EA) scales were used as data collection tools. Gathered data were processed through SPSS 17.00 package program and correlation analysis was utilized in order to determine the relationship between students’ attitudes towards biology and the environment. Analyze results showed that students’ attitudes towards biology and the environment are statistically correlated.
Abstract (Original Language): 
Yirminci yüzyıl bilim ve teknolojide büyük buluş ve gelişmelerin yaşandığı, sanayileşme, kentleşme ve ekonomik atılımların çığ gibi büyüdüğü bir dönem olmakla birlikte, belki de insanın çevre üzerindeki tahribatı ve çevre problemlerindeki artış açısından da bir milat olacaktır. Bu dönemin sonlarına doğru insanın çevre konusundaki rolü anlaşılmış ve karşılaşılan çevre sorunlarının önlenebilmesi için bilinçli, duyarlı ve çözüm üreterek çaba sarf edebilen bireylerin yetiştirilebilmesinde etkili bir çevre eğitiminin öneminin farkına varılmıştır. Bu çalışmada, biyolojinin insan ve çevreye aynı çerçeveden bakabilen nadir disiplinlerden biri olmasından yola çıkılarak ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji ve çevreye yönelik tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin sahip oldukları tutumlarının belirlenmesi ile çevreyi analiz etmeleri, doğanın bütünlüğünü algılamaları ve Biyoloji dersi ile çevreye yönelik tutumlarına ilişkin bir farkındalık yaratması beklentisi açısından bu çalışma önemli görülmektedir. Çalışma Balıkesir ilindeki çeşitli ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören toplam 100 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak Biyolojiye Yönelik Tutum Ölçeği (BYTÖ) ile Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği (ÇYTÖ) kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları ile elde edilen veriler SPSS 17.00 paket programına girilmiş ve öğrencilerin BYTÖ’ den elde ettikleri puanlar ile ÇYTÖ’ den elde ettikleri puanlar arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin biyoloji ve çevreye yönelik tutumlarının istatistiksel olarak ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Atıcı, T. ve Bora, N. (2004). Ortaöğretim kurumlarında biyoloji eğitiminde kullanılan öğretim metotlarının ders
öğretmenleri açısından değerlendirilmesi ve öneriler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 2,
51-63.
Bakırcı, H. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik, kimya ve biyoloji branşlarına karşı tutumlarının
incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2013 Cilt:2 Sayı:3 Makale No:29 ISSN: 2146-9199
250
Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
Çabuk, B. ve Karacaoğlu, C. (2003). Üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılıklarının incelenmesi. Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 36, 1-2, 189-198.
Çelikbaş, E. (2006). Lise 1 biyoloji dersi müfredatı içerisinde yer alan ekoloji “dünya ortamı ve canlılar” ünitesinin
lise mezunu bireylerin çevreye karşı tutumuna etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi,
Ankara.
Çelikkol, N.Z. ve Soran, H. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinin biyolojik çeşitliliğe yönelik bilgi ve tutumları. X.
Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özet Kitabı (ss. 556-557).
Ek, H.N., Kılıç, N., Öğdüm, P., Düzgün, G. ve Şeker, S., (2009). Adnan menderes üniversitesinin farklı akademik
alanlarında öğrenim gören ilk ve son sınıf öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumları ve duyarlılıkları.
Kastamonu Eğitim Dergisi, 17, 1, 125-136.
Ekici, G. ve Hevedanlı, M. (2010). Lise öğrencilerinin biyoloji dersine yönelik tutumlarının farklı değişkenler
açısından incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7, 4, 97-109.
Erdemir, N. ve Bakırcı, H. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen branşlarına karşı tutumlarının gelişim ve
değişimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17, 1, 161-170.
Erten, S. (2003). 5. sınıf öğrencilerinde “çöplerin azaltılması” bilincinin kazandırılmasına yönelik bir öğretim
modeli. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 94-103.
Gül, Ş. ve Yeşilyurt, S. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji ve biyoloji dersine yönelik tutumları (pilot
uygulama). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 20, 28-47.
Gürbüz, H., Çakmak, M. ve Derman, M. (2012).Biyoloji öğretmen adaylarının sürdürülebilir çevreye yönelik
tutumları. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 6, 1, 144-149.
Işık, S., Yaman, M. ve Soran, H. (2005). Biyolojiye ve biyoloji öğretmenliğine karşı tutumlarına göre biyoloji
öğretmen adaylarının tiplerinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 110-116.
Koçakoğlu, M. ve Türkmen, L. (2010). Biyoloji dersine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 2, 229-245.
Kahyaoğlu, M., Daban, Ş. ve Yangın, S. (2008). İlköğretim öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumları. D.Ü.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 42-52.
Koval, M. H. ve Merting, A. G. (2002). Attitudes toward natural resources and their management: a report on
the “2001 Resource Attitudes in Michigan Survey”.
http://www.michigandnr.com/publications/pdfs/HuntingWildlifeHabitat/RAM_...
adresinden 27 Mart 2013 tarihinde indirilmiştir.
Mavrikaki, E., Koumparou, H., Kyriakoudi, M., Papacharalampous, I. ve Trimandilli, M. (2012). Greek secondary
school students’ views about biology. International Journal of Environmental & Science Education, 7, 2, 217-
232.
Mert, M. (2006). Lise öğrencilerinin çevre eğitimi ve katı atıklar konusundaki bilinç düzeylerinin saptanması.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Özdemir, O., Yıldız, A., Ocaktan, E. ve Sarışen, Ö., (2004) Tıp fakültesi öğrencilerinin 19. çevre sorunları
konusundaki farkındalık ve duyarlılıkları, Anakara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 57, 3, 117-127.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2013 Cilt:2 Sayı:3 Makale No:29 ISSN: 2146-9199
251
Pehlivan, H. (1994). Eğitim bilimleri öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölüme yönelik tutumları. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 49-53.
Pektaş, M. (2008). Biyoloji öğretiminde yapılandırmacı yaklaşımın ve bilgisayar destekli öğretimin öğrenci
başarısı ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Prokorp, P.,Tuncer, G. ve Chuda, J. (2007). Slovakian students’ attitudes toward biology. Eurasia journal of
mathematic, science and technology education 3, 4,287-295.
Prokorp, P., Prokorp, M. ve Tunnicliffe, S.D. (2010). Is biology boring? Student attitudes toward biology. Journal
of Biological Education, 24, 1, 36-39.
Rideng, I. M. and Schibeci, R. A.. (1984). The development and validation of a test of biology-releated attitudes.
Research in Science and Technological Education, 2, 1, 21-29.
Şahin, N. F., Cerrah, L., Saka, A. ve Şahin, B. (2004). Yüksek öğretimde öğrenci merkezli çevre dersine yönelik bir
uygulama. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 3, 113-128.
Uğulu, İ. (2011). Yeniden kazanım eğitiminin (recyclıng educatıon) ortaöğretim öğrencilerinin bilgi, tutum ve
davranışı üzerine etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Uğulu, İ. ve Erkol, S. (2013). Biyoloji öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumları ve çeşitli değişkenler
açısından incelenmesi. Journal of New World Sciences Academy, 8, 1, 79-89.
Uzun, N. ve Sağlam, N. (2005). Ortaöğretim kurumlarında çevre eğitimi ve öğretmenlerin çevre eğitim
programları hakkındaki görüşleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı (ss. 573-579).
Ünal, S. ve Dımışkı, E. (1999). UNESCO-UNEP himayesinde çevre eğitiminin gelişimi ve türkiye’de ortaöğretim
çevre eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 17, 142-154.
Üredi, I. ve Üredi, L. (2005). Öğretmen adaylarının sınıf öğretmenliği bölümüne ilişkin tutumlarının
incelenmesine yönelik bir program değerlendirme çalışması. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, EDU,
1,2. http://oldweb.yeditepe.edu.tr/yeditepe/GetFile.aspx?aliaspath=%2FYeditep... adresinden
28 Mart 2013 tarihinde indirilmiştir.
Yıldırım, C., Bacanak, A. ve Özsoy, S. (2012). Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına karşı duyarlılıkları.
Kastamonu Eğitim Dergisi, 20,1, 121-134.
Yılmaz, A., Morgil, İ., Aktuğ, P. ve Göbekli, İ. (2002). Ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin çevre, çevre
kavramları ve sorunları konusundaki bilgileri ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22,
156-162.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com