You are here

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, it is aimed to explore the problem solving skills of Music and Physical Education preservice teachers according to several variables. This research was carried out in 2012 -2013 academic year and 177 preservice teachers receiving education. In this research, "Problem Solving Inventory" developed by Heppner and Peterson (1982); a scale adapted to Turkish by Şahin, Şahin and Heppner (1993) as a means of data collection were used. The data was analyzed using chi-square test and Kruskal Wallis test. Based on the findings of the study, there is no significant difference about the problem solving skills of preservice teachers accordin to gender and age; besides there is a significant difference about them according to grade levels and disciplines.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, müzik öğretmeni ve beden eğitimi öğretmen adaylarının çeşitli değişkenler açısından problem çözme becerilerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırma, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 177 öğretmen adayı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, araştırmada Heppner ve Peterson (1982) tarafından geliştirilen “Problem Çözme Envanteri”; Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Veriler, t-testi ve Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına dayanarak; öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin, cinsiyetlerine ve yaşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olmadığı; sınıf düzeylerine ve branşlarına göre ise anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Ağır, M. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Çarpıtma Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri ve
Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki, İstanbul Üniversitesi, Doktora Tezi, İstanbul.
Aksu, M. (1984). Bildiriler. I. Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi, Erzurum, s. 12.
Basmacı, S. (1998). Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerini Algılamalarının Bazı Değişkenler
Açısından İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
Çevik, D. B. (2011). Müzik Öğretmeni Adaylarının Çeşitli Değişkenlere Göre Problem Çözme Becerileri,
Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (3), 1003-1012.
Güçlü, N. (2003). Lise Müdürlerinin Problem Çözme Becerileri, Milli Eğitim Dergisi, 160, 272- 300.
Heppner, P. P.,&Baker, C. E. (1997). Applications of the Problem Solving Inventory, Measurement&Evaluation in
Counseling&Development, 29 (4), 229–313.
Heppner, P. P.,&Peterson, C. H. (1982). The Development and İmplications of a Personal-Problem Solving
Inventory, Journal of Counseling Psychology, 29, 66–75.
Morgan, C. T. (1980). Psikolojiye Giriş Ders Kitabı, Meteksan Basım,190-199.
Savaşır, İ., ve Şahin, N. H. (1997). Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler, Ankara:
Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No: 9.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2013 Cilt:2 Sayı:3 Makale No:32 ISSN: 2146-9199
275
Şahin, N., Şahin, N. H.,&Heppner, P. P. (1993). Psychometric Proporties of the Problem Solving Inventory in a
Group of Turkish University Students, Cognitive Therapy and Research, 4 (17), 379–396.
Taylan, S. (1990). Heppner’in Problem Çözme Envanteri’nin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Türkçapar. Ü. (2009). Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Farklı Değişkenler Açısından Problem
Çözme Becerileri, (KEFAD), Cilt 10, Sayı. 1, 129-139.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com