You are here

EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION: CLOUD COMPUTING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Information Technologies that has touched almost every piece of our life posses an indispensable role in the realization of both daily activities and those related to labor and education. Recently, Cloud Computing, one of the innovative technologies that has come to attention of many, provides innovative services in various fields. Cloud computing, described as the implementation of applications and services on an Internet server by any medium having an Internet connection, provides three main services: Infrastructure services, platform services, and software services. Nowadays, the importance and use of this technology is increasing rapidly due to the advantages and opportunities it brings. Cloud computing is aiming at providing solutions for expectations and needs of users at an optimum rate. It provides alternatives in the fast growing fields such as communication, information exchange, and education. This study investigates how to use rich potentials of cloud computing that has a tremendous complement for different learning activities such as mobile learning, cooperative learning and active learning. Furthermore, this study examines the cloud computing and its integration into education provided with exemplary cases.
Abstract (Original Language): 
Yaşamımızın hemen her alanına girmiş bulunan bilişim teknolojilerinin, hem günlük işlerimizi hem de iş ve eğitim faaliyetlerimizi gerçekleştirmedeki desteği yadsınamayacak derecede önemli bir role sahiptir. Son zamanlarda adını sıkça duymaya başladığımız yenilikçi teknolojilerden biri olan Bulut Teknolojisi (Cloud Computing) de bilişim teknolojileri sektöründe yenilikçi servisler oluşturmaktadır. Çeşitli bilişim uygulama ve servislerin internetteki bir sunucuda (bulutta) bulunup, internete bağlı herhangi bir cihaz ile bu uygulama ve servislerin çalıştırılması olarak tanımlanan “Bulut Teknolojisi” ile altyapı hizmetleri, platform hizmetleri ve yazılım hizmetleri sunulabilmektedir. Günümüzde bulut bilişimin sağladığı avantajlardan dolayı, bu teknolojinin önemi ve kullanımı hızla artmaktadır. Kullanıcıların beklentilerine ve ihtiyaçlarına en kısa sürede ve istenilen ölçüde cevap vermeyi hedefleyen bulut teknolojisi; iletişim, haberleşme, eğitim gibi hızla büyüyen alanlarda farklı alternatifler sunmaktadır. Bu çalışmada, mobil öğrenme, işbirlikli öğrenme ve aktif öğrenme gibi farklı eğitsel faaliyetleri destekleyen bu teknolojiden eğitimde nasıl yararlanılabileceğinin analizi yapılmış; dolayısıyla bulut teknolojisi ve uygulamalarının eğitim sektörüne entegrasyonu örneklerle incelenmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Aksoy, G. ve Doymuş, K. (2011). Fen ve teknoloji dersi uygulamalarında işbirlikli okuma-yazma-uygulama
tekniğinin etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 43-59.
Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R., Joseph, A.D., Katz, R., Konwinski, A., ve diğ. (2010). A view of cloud
computing. Communications Of The Acm, 53(4), 50-58.
Armutlu, H., Akçay, M. (2013). Bulut bilişimin bireysel kullanımı için örnek bir uygulama. Akademik Bilişim
Konferansı. 15.03.2013 tarihinde http://ab.org.tr/ab13/kabul.html adresinden alınmıştır.
Averitt, S., Bugaev, M., Peeler, A., Shaffer, H., Sills, E., Stein, S., ve diğ. (2007). Virtual computing laboratory
(VCL). Proceedings of the International Conference on Virtual Computing Initiative (ss. 1-16). NC: IBM Corp.,
Research Triangle Park.
Aydın, B. (2003). Bilgi toplumu oluşumunda bireylerin yetiştirilmesi ve matematik öğretimi. Pamukkale
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 183-190.
Çakır, H. (2011). Mobil öğrenmeye ilişkin bir yazılım geliştirme ve değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 2(40), 1-9.
Doğan, G. (2013). Bulut bilişim nedir? 13.01.2013 tarihinde http://gokseldogan.com/bulut-bilisim-nedir/
adresinden alınmıştır.
Dong, B., Zheng, Q., Quiao, M., Shu, J. ve Yang, J. (2009). BlueSky cloud framework: an e-learning framework
embracing cloud computing. Lecture Notes in Computer Science, 5931, 577-582.
Google Apps Case Study (2013). NYC IS339 transforms learning, doubling Math performance, increasing
attendance, building student engagement, and freeing budget with Google Apps. 20.03.2013 tarihinde
http://www.google.com/enterprise/apps/education/customers.html adresinden alınmıştır.
Google Apps for Education (2013a). The tools your students want. 01.03.2013 tarihinde
http://www.google.com/enterprise/apps/education/products.html adresinden alınmıştır.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2013 Cilt:2 Sayı:3 Makale No:23 ISSN: 2146-9199
201
Google Apps for Education (2013b). Millions of students and teachers already use Google Apps. 25.02.2013
tarihinde http://www.google.com/enterprise/apps/education/customers.html adresinden alınmıştır.
Goyal, L. C. ve Jatav, P.K. (2012). Cloud computing: an overview and its impact on libraries. International Journal
of Next Generation Computer Applications, 1(1), 9-15.
Kaynak, R., Maden, M. O. (2012). İnovasyonda sınırların genişlemesi: açık inovasyon. Ekonomik ve Sosyal
Araştırmalar Dergisi, 8(1), 31-47.
Koyuncu, M. (2012). Bilişimde yeni trend: bulut bilişim. 10.02.2013 tarihinde
http://www.acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/503/17.pdf adresinden alınmıştır.
Microsoft Office 365 (2013). Microsoft Office 365. 13.02.2013 tarihinde http://www.microsoft.com/trtr/
office365/education/school-services.aspx adresinden alınmıştır.
Samci, H.D. (2012). Live@edu’dan Eğitim için Office 365'e. 16.02.2013 tarihinde
http://blog.microsoft.com.tr/liveedu-vs-office365.html adresinden alınmıştır.
Satı, Z. E., Karataş, E.K., Özen, Z., Koçoğlu, F.Ö. ve Erol, Ç. (2013).“E-Üniversite”ye yolculuk. Akademik Bilişim
Konferansı. 17.03.2013 tarihinde http://ab.org.tr/ab13/kabul.html adresinden alınmıştır.
Sevli, O. (2011). Bulut bilişim ve eğitim alanında örnek bir uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi,
Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
Sultan, N. (2010). Cloud computing for education: a new dawn? International Journal of Information
Management, 30(2), 109–116.
Şanlı, O. (2012). Cloud computing / bulut bilişim. Akademik Bilişim Konferansı. 18.02.2013 tarihinde
http://ab.org.tr/ab12/kabul.html adresinden alınmıştır.
Uşun, S. (2000). Dünyada ve Türkiye’de bilgisayar destekli öğretim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
VCL (2013). Virtual computing lab. 06.03.2013 tarihinde https://www.vcl.ncsu.edu / adresinden alınmıştır.
Vikipedi (2013). Bulut Bilişim. 22.02.2013 tarihinde http://tr.wikipedia.org/wiki/Bulut_bili%C5%9Fim
adresinden alınmıştır.
Yıldız, Ö.R. (2009). Bilişim dünyasının yeni modeli: bulut bilişim (cloud computing) ve denetim. Sayıştay Dergisi,
74-75, 5-23.
Yıldız, E. ve Şahin, S. (2011). Bulut bilişimde güvenlik riskleri ve önlemler. II. Uluslararası Bilişim Hukuku
Kurultayı, İzmir.
Yüksel, H. (2012). Bulut bilişim el kitabı. 14.02.2013 tarihinde
http://yukselis.wordpress.com/2012/01/27/bulut-bilisim-el-kitabi adresinden alınmıştır.
Zoho (2013). Zoho work-online. 23.02.2013 tarihinde https://www.zoho.com/ adresinden alınmıştır.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com