You are here

DALLANDIRILMIŞ YAZILIM SİMÜLASYON UYGULAMALARI: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERSİ LABORATUAR UYGULAMALARI ÖRNEĞİ

APPLICATIONS OF BRANCHED SOFTWARE SIMULATION : LABORATORY APPLICATIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY COURSE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Nowadays, learning materials for teaching and assessment are improved by software development simulation tools. Although learning materials developed for evaluating these often can be solved with more than one scenario, the solution with a single forcing scenario. An evaluation of software learning, the solution method does not depend on the realization of the software process. In this respect, the widely-used applications disregard of the student’s level of readiness , force single type of solution. Also, the student learning activities time are not reduced as appropriate their own level. With the usage of applications of branched software simulation, time for learning activities can be used most effectively as a student-centered and support selflearning. In this study, applications of branched office software (MS Word, MS Excel,etc.) simulation were realized on information technology course laboratory. The development, testing and implementation of simulations are examined and presented solution of problems.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde yazılım simülasyonu geliştirme araçları ile öğretim ve değerlendirmeye yönelik eğitim materyalleri geliştirilmektedir. Değerlendirmeye yönelik geliştirilen bu eğitim materyalleri genellikle birden çok senaryo ile çözülebilecek olmasına rağmen, tek bir senaryo ile çözüme zorlamaktadır. Yazılım eğitimlerinin değerlendirilmesinde, yazılım işlevinin gerçekleşmesi çözüm yöntemine bağlı değildir. Bu bağlamda, yaygın olarak kullanılan uygulamalar öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyini dikkate almayarak tek tip çözümü zorlamakta ve öğrencinin öğrenme faaliyeti için ayıracağı zamanı kendi seviyesine uygun şekilde azaltmasına olanak sağlamamaktadır. Dallandırılmış yazılım simülasyonu ile öğrenme faaliyeti zamanı, öğrenci merkezli olarak en etkin şekilde kullanılabilmekte ve keşfederek öğrenmeyi desteklemektedir. Yapılan çalışmada, Bilgi Teknolojileri dersi laboratuar uygulamalarında kullanılmak üzere ofis yazılımlarının (MS Word, MS Excel,vb.) dallandırılmış yazılım simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Simülasyonların geliştirme, test ve uygulama süreçleri incelenmiş, karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri sunulmuştur.
49-55

REFERENCES

References: 

http://www.edutools.info/course/productinfo/index.jsp Internet erişim tarihi:15 Ocak 2012
Varlamis, I., Apostolakis, I. (2006). The Present and Future of Standards for E-Learning Technologies,
Interdisciplinary. Journal of Knowledge and Learning Objects, 2, 59-76.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Kasım 2012, Cilt 1, Sayı 4, Makale 06, ISSN: 2146-9199
55
Fallon, C. and Brown, S., 2003, “E-Learning Standards: A Guide to Purchasing, Developing andDeploying
Standards-Conformant e-Learning”, BocaRaton, FL: St. Lucie Pres W. Bailey (2005). What is adl scorm?, CETIS
Standards briefings series.
S. Solak, U. Yıldız, U. Altınışık, M. İnal (2011). Kocaeli Üniversitesinde Elektronik Ders Oluşturma Altyapı Projesi
(Örnek uygulama: "Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersi"), Akademik Bilişim 2011 İnönü
Üniversitesi

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com