You are here

THE EFFECTS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY RISK FACTORS ON JOB SATISFACTION IN HOTEL ENTERPRISES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Occupational health and safety risk factors can have direct or indirect effects on levels of organizational commitment, job satisfaction, and the job productivity of workers in service companies as well as other types of industries. In this paper, the effects of physical, biological, chemical and socio-psychological risk factors, related to occupational safety and health, encountered in hotel enterprises on job satisfaction were investigated. Questionnaire survey was conducted as a data collection tool to determine the levels of job satisfaction and opinions of the workers related to occupational health and safety risk factors in five-star hotel enterprises. The questionnaire consists of three parts: (1) Questions to determine some characteristics of hotel company and hotel workers, (2) Levels of risk related to occupational health and safety in hotel business (3) Questions to point out the workers‟ level of job satisfaction. Part two and part three of questionnaire consist of five Likert-type questions. Job satisfaction was measured using the Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ). Hotel workers were asked to complete a questionnaire-form developed were implemented in February 2009. The study population included 204 employees from eight five-star hotels in the İstanbul Region. Statements about workers‟ level of job satisfaction and levels of risk related to occupational health and safety in hotel enterprises were described by calculating the frequency and percentage distribution, the arithmetic mean and standard deviation. On the other hand, relationship between workers‟ level of job satisfaction and levels of risk related to occupational health and safety were determined by correlation and regression analysis. In addition, if participants‟ opinions on workers‟ job satisfaction and risks related to occupational health and safety show a statistically significant difference by demographic characteristics were analyzed by t-test and variance analysis. According to the analysis stated above it is expected that as long as the risk level on the occupational health and security increase the satisfaction level of the employees will accordingly decrease.

REFERENCES

References: 

AKINCI, Z. (2002): “Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4: 1-25.
BINGOL, D. (1998): İnsan Kaynakları Yönetimi, Dördüncü Bası, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
BOLAT, T., SEYMEN, A.O., and BOLAT O. İ,. (2001): Termal Turizm İşletmelerinde İşgören Sağlığı ve İş Güvenliği Sorunları ve Çözüm Yolları: Bir Uygulama, Birinci Ulusal Kaplıca Turizmi Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu, 5-6 Mayıs 2001: 1-35.
919
DAVIS, K. (1988): İşletmede İnsan Davranışı-Örgütsel Davranış, Çev: Kemal Tosun, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını.
DENİZER, D. (2005): Konaklama İşletmelerinde Yiyecek ve İçecek Yönetimi, Ankara, Detay Yayıncılık.
DIENSTBUHL, I., MICHAELIS, R., SCHARMENTKE, M., BUFFET , M., ROSKAMS, N., VAN HERPE, S., KARJALAINEN, K., KOUKOULAKI, T., GERVAIS, R., STABILE, S., KARANIKA, M., KOUVONEN, A., NAROCKI, C. and LISSNER L,. (2008): Protecting Workers in Hotels, Restaurants and Catering. European Agency for Safety and Health at Work. http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE7007132ENC_horeca (Erişim Tarihi: 14.02.2009).
EUROSTAT, (2003): “European Social Statistics,-Accidents at Work and Work-related Health Problems”, Work-related health problems by sex, diagnosis group, activity status, age and severity 1999, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page, (Erişim Tarihi: 25.11.2007).
EUROSTAT, (2007): Europe in Figures-Eurostat Yearbook 2006-07, Eurostat Statistical Books, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
FLETCHER, C. and WILLIAMS, R. (1996): “Performans Management, Job Satisfaction and Organizational Commitment”, British Journal of Management, 7(2): 169-179.
GELLATLY, I. R. (1995): “Individual and Group Determinants of Employee Absenteeism: A Test of A Causal Model”, Journal of Organizational Behavior, 16: 469–485.
IVERSON, R. D. and DEERY, M. (1997): “ Turnover Culture in The Hospitality Industry”, Human Resource Management Journal, 7 (4): 71-82.
KANTARCI, K. (2004): Konaklama İşletmelerinde Önbüro İşlemleri ve Yönetimi. Ankara, Detay Yayıncılık.
KANTARCI, K. (1997): Otel İşletmelerinde İş Tatminin Ölçülmesi ve İşgören Performansına Etkileri, Basılmamış Doktora Tezi, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KOÇAK, N. (2006): Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi, Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Ankara, Detay Yayıncılık,
KOZAK, AKOGLAN, M. (2006): Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi, Genişletilmiş 5. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
LIOU, K.T. (1995): “Understanding Employee Commitment in The Public Organization: A Study of the Juvenile Detention Center”, International Journal of Public Administration, 18(8): 1269- 1295.
LUM, L., KERVIN, J., CLARK, K., REID, F., and SIROLA W,. (1998): “Explaining Nursing Turnover Intent: Job Satisfaction, Pay Satisfaction, or Organizational Commitment?”, Journal of Organizational Behavior, 19: 305–320.
MINER, J.B. (1992): Industrial- Organizational Psychology, McGraw-Hill Int, Singapore.
ORAL, S. (1999): Otel İşletmeciliği ve Otel İşletmelerinde Verimlilik Analizleri, Kanyılmaz Matbaası, İzmir.
ÖNCÜ, H. (2008): Otel ve Restoran İşletmeleri için İş Sağlılığı ve Güvenliğine
Dair İyi Uygulama Örnekleri AB Raporunda Sunuluyor. http://www.turizmdosyasi.com/haber_oku.asp?haber=1077# (Erişim tarihi: 15 Kasım 2008).
PAYNE, R. L. and MORRISON, D. (2002): “ The Differential Effects of Negative Affectivity on Measures of Well- Being Versus Job Satisfaction and Organizational Commitment”, Anxiety, Stress and Coping, 15 (3): 231-244.
PEKDEMIR, I., ÖZCELIK, O., KARABULUT, E., and ARSLANTAS C.C,. (2006): “Personel Güçlendirme, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Verimlilik Dergisi, 4: 11-36.
REDFERN, S., HANNAN, S., NORMAN, I., and MARTIN, F,. (2002): “Work Satisfaction, Stress, Quality of Care and Morale of Older People in a Nursing Home”, Health and Social Care in The Community, 10 (6): 512– 517.
REICHERS, A. E. (1985): “A Review and Reconceptualization of Organizational Commitment”, Academy of Management Review, 10 (3): 465-476.
SAGIE, A. (1998): “Employee Absenteeism, Organizational Commitment and Job Satisfaction: Another Look”, Journal of Vocational Behavior, 52: 156–171
SCHNEIDER, B. and SNYDER, R. (1975): “ Some Relationships Between Job Satisfaction and Organizational Climate”, Journal of Applied Psychology, 60 (3): 318-328.
SOSYAL GUVENLIK KURUMU (SGK). (2007): „İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri‟, İstatistik Yıllığı.
SEYMEN, A.O. and GÜL, K.M. (2004): Konaklama İşletmelerinde Çağdaş Kat Hizmetleri Yönetimi, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, .Ankara, Detay Yayıncılık.
UYAN, M.K. (2008), Yiyecek Endüstrisinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, www.isguvenligi.net/index.php?option=com_content&task=view&id=948&Itemid=52, (Erişim Tarihi: 20.02.2009).
TÜTÜNCÜ, Ö. (2000): “Kâr Amacı Gütmeyen Yiyecek-İçecek İşletmelerinde İş Doyumunun Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (3): 169-171.
921
YILMAZ, F. (2009): “Küreselleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ülkelerde ve Türkiye‟de İş Sağlığı ve Güvenliği”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1): 45-72.
http://www.isguvenligi.net/index.php?option=com_content&task=view&id=942..., (Erişim tarihi: 12.02.2009).
http://www.turizmdosyasi.com/haber_oku.asp?haber=1077#, (Erişimtarihi: 15.02.2009).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com