You are here

KÜTAHYA’DA 1946-1960 YILLARI ARASINDA MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİNİN ANALİZİ VE SİYASAL YAPI

THE ANALYSIS OF THE PARLIAMENTARY ELECTIONS IN KÜTAHYA BETWEEN 1946-1960 AND THE POLITICAL STRUCTURE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Kutahya, known as the city of shahzadahs in Ottoman period, is an intermediate magnitude Anatolian city was represented by important political figures/actors in the National Assembly after the declaration of Republic. The two prime ministers, Recep Peker from Republican People’s Party and Adnan Menderes who is the leader and important figüre of right wing, of early Republican periods were parliamentarians of Kutahya. It indicates the importance of the city in the political history of the country. After 1946 when the multi-party period of the Republic of Turkey is started, Kutahya has had the feature of the election district having dominant right wings of political parties. The main aim of this article is to analyse the political structure of Kutahya based upon general elections historically by taking into consideration the socio-economic values of Kutahya.
Abstract (Original Language): 
Kütahya, Osmanlı döneminde şehzade kenti olarak tanınan, Cumhuriyet sonrasında da önemli siyasal aktörler ile Millet Meclisinde temsil imkânı bulmuş orta büyüklükte bir Anadolu kentidir. Cumhuriyetin erken dönemlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden başbakanlık görevini yürüten Recep Peker’in, yine Türkiye’de sağ geleneğin önde gelen siyasal aktörleri arasında yer alan ve siyasal liderliğini üstlenmiş Adnan Menderes’in Kütahya milletvekilliği görevlerinde bulunması, ilin ülke siyasal tarihi içerisinde önemli bir konumda olduğunun göstergeleri arasında yer almaktadır. Kütahya 1946 sonrasında çok partili siyasal düzene geçilmesiyle birlikte sağ siyasal partilerin egemen olduğu bir seçim bölgesi özelliği taşımaktadır. Bu doğrultuda Kütahya’nın sosyo-ekonomik değerleri de göz önüne alınarak siyasal tarih içerisinde genel seçimlerde ortaya çıkan siyasal yapının analiz edilmesi makalenin temel amacını oluşturmaktadır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Burçak, Rıfkı Salim. (1998). On Yılın Anıları (1950-1960). Ankara: Nurol Matbaacılık.
Demirel, Ahmet. (2010). İlk Meclis’in Vekilleri Milli Mücadele Döneminde Seçimler. İstanbul: İletişim Yayınları.
Erdem, H. Kadri. (1950). “Kütahya’nın Kalkınması İçin”, Kütahya İl Gazetesi. 23 Eylül 1950.
Erdem, H. Kadri. (1951). “Kütahya Vilayeti hakkında birkaç not”, Kütahya İl Gazetesi. 03 Kasım1951.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi – Sayı 37 – Temmuz 2013
266
Göktürk, Gökhan. (2012). 1946-1980 Yılları Arasında Siyaset Sosyolojisi Açısından Cumhuriyet Halk Partisi.
İstanbul: Yayınlanmamış Doktora Tezi. İ.Ü. SBE.
Ilgaz, Turhan. (1969). “AP’yi Ereğli Grevi Bile Düşündürmüyor”, Cumhuriyet. 6 Ekim 1969.
Karpat, Kemal H. (2008). Türk Demokrasi Tarihi, Sosyal Kültürel Ekonomik Temeller. Ankara: İmge Kitabevi
Yayınları.
TBMM. (2010). TBMM Albümü (1920-2010). İkinci Baskı, Editörler: Sema Yıldırım, Behçet Kemal Zeynel,
Ankara: TBMM Basın ve Halk la İlişkiler Müdürlüğü Yayınları NO:1.
Tuncer, Erol, (2012). 1957 Seçimleri. Ankara: TESAV
Tunçay M., Ersel, H., Oktay, A., Kuyaş, A., (2002). Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923-2000. Cilt 2 1941-1960,
İstanbul: YKY.
TÜİK, (2012). Milletvekilleri Genel Seçimleri 1923-2011. Ankara, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
Gazeteler
Kütahya İl Gazetesi
Ulus
Cumhuriyet
Milliyet
Vatan
İnternet
www.tuik.gov.tr, 29.06.2013

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com