You are here

5520 Sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanununda Vergi Güvenlik Müesseselerine İlişkin Yeni Düzenlemeler

New Regulations About Tax Safety on Law No 5520 New Corporation Tax

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In recent days, as a result of rapid economic and political developments in the world, many countries have restructured their own tax systems. In parallel with these activities, our country also has started to restructure tax laws. Thus, Corporation Tax Law in our tax system has been changed. Unlike the old law, new tax law constructed new regulations about taxation of controlling foreign corporation incomes, distribution of covered gains with transfer pricing and tax heavens in our tax system.. In this study, executed new foundations is tried to explain substantially.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde, dünyada yasanan hızlı ekonomik ve siyasal gelismeler sonucunda bir çok ülke vergi sistemlerini yeniden yapılandırmıstır. Ülkemizde de bu gelismelere paralel olarak vergi kanunlarının yeniden yapılandırılması çalısmaları baslamıstır. Bu doğrultuda vergi sistemimizde yer alan Kurumlar Vergisi Kanununu değistirilmistir. Yeni Kanunla vergi sistemimize eski kanundan farklı olarak kontrol edilen yabancı kurum kazançlarının vergilendirilmesi, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve vergi cennetlerine iliskin düzenlemeler getirilmistir. Bu çalısmada yeni uygulamaya sokulan bu müesseseler ana hatları ile açıklanmaya çalısılmıstır.

REFERENCES

References: 

Deloitte, (2006), Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ve Getirdikleri,
Haziran.
Erdikler, Saban, (2006), “Vergi Cennetlerine Yapılacak Ödemelerin Vergisel
Boyutu”, Yaklasım Dergisi, Y.14, S.165, Eylül
HOSYUMRUK, Sennur, (2003), Vergi Cennetleri, Tercihli Vergi Rejimleri
ve Zarar Verici Vergi Rekabetinin OECD Ülkeleri ve Türkiye Açısından
Değerlendirilmesi, Yayınlanmıs Doktora Tezi, AÖF Yayınları, No. 775
KIZILOT, Sükrü, (2006), “Yeni Kurumlar Vergisi Kanununda Transfer
Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı”, Yaklasım Dergisi, Y.14,
S.165, Eylül.
Kurumlar Vergisi Kanunu (5520 S.K), (2006). Resmi Gazete, 26205.
Tuncer, Selahattin, (2006) “Yeni 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu”, Yaklasım Dergisi, Y.14, S.164, Ağustos.
http:// www. Alomaliye.com/ocak_06/sukru_senalp_ortulu_kazanç.htm
.,19.09.2006
http://www.malihaber.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&op=printpag
e&artid=787., 25.09.2006.
Kaplan, Mürsel Ali, (2006) “Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısının Temel
Özellikleri ve Đsletmelere Etkileri”,
http://www.vergiportali.com/doc/bulten/MAKaplanSunum.pdf., 05.08.2006

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com