You are here

Turistik Ürün Tercihinde Sosyal Medyanın Rolü ve Etik İlişkisi

The Role Of Social Media In The Choice Of Tourist Products And Ethical Relationship

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Internet usage rate increases rapidly with the development and spread of technology not only in our country but also in the world. It has been seen that consumers are affected by these marketing channels in the purchases of goods and services, as well. Internet usage and social media has been appeared out as an important channel in the choice of tourist products in terms of tourism businesses as well. So it has been shown the necessity that social media’s role must be analyze in the choice of tourist product and this platforms must be evaluate in the aspects of ethic. The literature review found that there isn’t a study in terms of tourism businesses. This study also demonstrated the need. In this context, the main purpose of the study, explain the function of social media in tourism enterprises within the scope of marketing ethics.
Abstract (Original Language): 
Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte ülkemizde ve dünyada internet kullanım oranı büyük bir hızla artmaktadır. Tüketicilerin de mal ve hizmet alımlarında pazarlamanın bu yeni pazarlama kanalından etkilendikleri görülmektedir. İnternet kullanımı ve sosyal medya turizm işletmeleri açısından da turistik ürün tercihinde son derece önemli bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla turistik ürün tercihinde sosyal medyanın rolünün incelenmesi ve bu platformların etik açıdan da değerlendirilmeleri gereklilik göstermektedir. Yapılan literatür taramasında turizm işletmeleri açısından böyle bir çalışmanın yapılmadığı gözlemlenmiştir. Bu da çalışmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda; çalışmanın ana amacı, turizm işletmelerinde sosyal medyanın pazarlama etiği kapsamında fonksiyonunu açıklamaktır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Altuntuğ N., “Sürdürülebilir Pazarlama Bağlamında Işletmelerin Sosyal ve
Etiksel Sorumluluklarının Rolü”, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi
“Sürdürülebilirlik & Pazarlama”. 30 Ekim 1 Kasım 2008, Çukurova
Üniversitesi IIBF Dergisi. Adana. 2008, 28-40.
Aslan A., M. Kozak, “Turizmde Gelişme Ve Etik Sorunları: Üniversite
Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış Dergisi, c.6 s.1.,
2006, 49-61.
Avcıkurt C. (2010), Turizmde Tanıtma ve Satış Geliştirme, Değişim
Yayınları, Üçüncü Basım, Ankara.
Beeton S. (2006), Community Development Through Tourism, Landlinks
Press, Australia.
Bozatlı N. Z. (2011), “Sosyal Medya Furyası!”,
http://www.turizmguncel.com/makale/sosyal-medya-furyasi--m63.html, 2011,
(18.12.2011)
Buhler J, (2011), “Social Media in Travel Planning”, PhoCusWright Inc.
ABD.
Demirci K. (2008), Aydemir Muzaffer, İşletmelerin Küreselleşme
Stratejileri, Detay Yayıncılık, Ankara.
Erdoğan H. (1995), Uluslararası Turizm, Uludağ Üniversitesi Yayını,
Yayın No: 18-003-0275, Bursa.
Erol, G. (2009), “Medya Ve Etik: İnternet Haberciliğinde Nesnellik, Etik
İlkelerın İçeriği, Uygulamadaki Sorunlar Ve Televizyon Haberciliği İle
Karşılaştırılması”, Fırat Üniversitesi Medya ve Etik Sempozyumu, 07-09 Ekim,
Elazığ.
Ferrell O.C. ve J. Fraedrich (2008), Business Ethics, Ethical Decision
Making And Cases, Houghton Miffly Company, Eight Edition.
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Cilt:27, Sayı:1, Yıl:2012, ss.133-157.
155
Gaski J. F., (1999), “Does Marketing Ethics Really Have Anything to Say?
A Critical Inventory of The Literature”, Journal of Business Ethics.
Goeldner C., Ritchie J, ve Brent, R. (2011), Tourism: Principles, Practices,
Philosophies, John Wiley&Sons, Inc, New Jersey.
Göksel T. (1999), İşletmelerde Pazarlamanın Ahlaki (Etiksel) Yönlü
Sorumlulukları, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyon Kocatepe
Üniversitesi S.B.E.
Güz F. O. (2010), “Bir Halkla İlişkiler Uygulama Alanı Olarak Sosyal
Medya Kullanımı: Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir İnceleme”, Sayı:31.
Hatipoğlu H. Burak, “Sosyal Medya ve Ticaret Hayatına Etkileri”,
http://www.cio-club.net/Makaleler/PDF/E-Ticaret, 2009, (25.07.2011)
Kalafatoğlu Y. (2011), “Sosyal Medya ve E-Pazarlama İlişkisi”,
http://sosyomedya.org/2011/04/01/sosyal-medya-ve-e-pazarlama-ile-iliskisi/,
2010, (25.07.2011)
Kaplan A. M. ve H. Michael (2010), “Users of the world, unite! The
challenges and opportunities of Social Media”, Business Horizons.
Law R., K. Leung, ve J. Wong (2004), “The Impact of the Internet on
Travel Agencies”, International Journal of Contemporary Hospitality
Management, 16(2), 100‐107.
Mavnacıoğlu K. (2009), “İnternette Kullanıcıların Oluşturduğu Ve
Dağıttığı İçeriklerin Etik Açıdan İncelenmesi: Sosyal Medya Örnekleri”, Fırat
Üniversitesi Medya ve Etik Sempozyumu, 07-09 Ekim, Elazığ.
Milano R., Baggio R. ve Piattelli R., (2011), “The Effects Of Online Social
Media On Tourism Websites”, 18th International Conference on Information
Technology and Travel & Tourism, Austria.
Odabaşı A. K. ve K. Odabaşı (2010), İnternette Pazarlama ve Sosyal Medya
Stratejileri, Cinius Yayınları, İstanbul.
Özdemir E. (2003), “Liderlik ve Etik”, Uludağ Üniversitesi I.I.B.F. Dergisi,
Cilt:22, Sayı: 2, 151-168.
Özkan Deniz, (2010), http://www.pazarlamakolik.com/ (29.07.2011)
Peppard J. ve P. Butler (1998), “Consumer Purchasing On The Internet:
Processes And Prospects”, European Management Journal, Vol.16, No. 5.
Eröz-Doğdubay/Turistik Ürün…
156
Ruzıć D. ve A. Bılos (2010), “Social Media In Destination Marketing
Organisations (Dmos)”, Tourism & Hospitality Management, 178-190.
Sabuncuoğlu Z. ve M. Gümüş (2008), Örgütlerde İletişim, Arıkan Basım
Yayım Dağıtım. Ankara.
Sayımer İ. (2008), Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, Beta Basım Yayım
Dağıtım, İstanbul.
Shaw W. H. (2010), Business Ethics, Wandsworth Cengage Learning,
seventh Edition, Chargo.
Symantec (2011), Social Media Protection Flash Poll Global Results, 21
July, http://www.slideshare.net/symantec/symantec-2011-social-mediaprotection-
flash-poll-global-results (10.03.2012)
Thevenot G. (2007), “Blogging As A Social Media”, 6th eTourism Futures
Forum, School of Management, University of Surrey, Guildford, 7th June,
2007.
Uygur, M. S. (2007), Turizm Pazarlaması, Nobel Yayın Dağıtım, İsanbul.
Vural Z., B. Akıncı, ve M. Bat (2010), “Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak
Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma”,
Journal of Yaşar University, 20 (5).
Weber, M. (2009), Marketing To The Social Web: How Digital Customer
Communities Build Your Business, Second Edition John Willey&Sons Inc, New
Jersey,
http://ehis.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=ac93c54b-
1cec-44c9-aa97-1
http://pazarlamakolik.wordpress.com/category/web-2-0/.
http://www.blogpulse.com/trend?query1=travel&label1=&query2=
&label2=&query3=&label3=&days=180&x=52&y=9de8824cbb4e%40session
mgr14&vid=2&hid=2
http://www.turizmanaliz.com/haberguncel/sosyal-iletisim-aglari-veturizm-
endustrisi-birlikte-buyuyor.html
http://bumhaber.hurriyet.com.tr/2011/07/sosyal-medyanin-gucu/
http://www.gezialemi.com/
http://www.gezikolik.com/
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Cilt:27, Sayı:1, Yıl:2012, ss.133-157.
157
http://www.gezinotlari.net/
http://www.gezisitesi.com/
http://www.gezi-yorum.net/
http://www.otelreferans.com/
http://www.otelsikayet.com/
http://www.tatil.com/
http://www.tatilklavuzu.com/

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com