You are here

Yenilikçilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya’da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği

The Relationship Between Innovation and Organizational Performance: A Research in Five-Star Hotels in Antalya

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In the current globalization process, long-term competitiveness of enterprises depends on their ability to increase business performance. While there are several methods and techniques that affect business performance, innovation has become a significant and frequently used tool to this end in recent years. Although many studies that examine the relation between innovation and business performance are present both in the Turkish and international literature, the limited number of studies that specifically focus on hotel enterprises is of note. Particularly in the Turkish literature, it has not been possible to come across any studies that examine the relation between innovation and business performance with an empirical method. With this regards, we believe that the results obtained from this study will be contributory to the related field. The main question sought after in this study is whether innovation affects business performance for hotel enterprises. Within this framework, a survey research has been conducted on 44 five-star hotel enterprises situated in the Turkish province of Antalya. The results of the study yielded that managers have positive perceptions on the issues around innovation and business performance. The managers have quite affirmative opinions regarding the innovation activities being carried out in their own enterprises. The surveyed managers also have the opinion that the performance of the enterprise they work for is better as compared to their competitors. On the other hand, these positive perceptions of managers are also reflected in the relation between innovation and business performance. In other words, parallel to the findings of previous research, a significant and positive relation has been identified between innovation and business performance in this study as well.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde yaşanan küreselleşme sürecinde işletmelerin uzun süre rekabetçi kalabilmeleri, performanslarını artırabilmelerine bağlıdır. İşletme performansını etkileyen birçok yöntem ve teknik bulunmakla birlikte, yenilikçilik son yıllarda sıkça kullanılan önemli bir araç haline gelmiştir. Gerek yerli gerekse yabancı yazında yenilikçilik ve işletme performansı arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok araştırmaya rastlanmakla birlikte, özellikle otel işletmeleri üzerine odaklanan çalışmaların sınırlılığı göze çarpmaktadır. Özellikle yerli yazında, otel işletmelerinde yenilikçilik ve işletme performansı arasındaki ilişkiyi görgül bir yöntemle inceleyen araştırmaya rastlamak mümkün olmamıştır. Bu açıdan, bu araştırmadan elde edilen bulguların, ilgili alana katkıda bulunacağına inanılmaktadır. Bu araştırmada yanıt aranan temel soru, otel işletmelerinde yenilikçiliğin işletme performansını etkileyip etkilemediğidir. Bu bağlamda, Antalya ilinde faaliyet gösteren 44 beş yıldızlı otel işletmesi örneklemi üzerinde anket yöntemiyle bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonucunda, yöneticilerin, yenilikçilik ve işletme performansı konularında olumlu algılarına rastlanılmıştır. Yöneticilerin, kendi işletmelerinde yürütülen yenilikçilik çalışmalarına ilişkin görüşleri oldukça olumlu yöndedir. Yöneticiler aynı zamanda, çalıştıkları işletmelerin performansını, rakiplerine göre olumlu olarak değerlendirmektedir. Öte yandan, yöneticilerin bu olumlu algıları, yenilikçilik ve işletme performansı arasındaki ilişkiye de aynı şekilde yansımıştır. Başka bir deyişle, önceki araştırma bulgularına paralel olarak, bu araştırmada da, yenilikçilik ve işletme performansı arasında anlamlı ve olumlu bir ilişki tespit edilmiştir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Agarwal, S., Erramilli, M. K. ve Dev, C. S. (2003). Market Orientation and
Performance in Services Firms: Role of Innovation. Journal of Services
Marketing 17 (1): 68-82.
Ağca, V. ve Kandemir, T. (2008). Aile İşletmelerinde İç Girişimcilik
Finansal Performans İlişkisi: Afyonkarahisar’da Bir Araştırma. Afyon Kocatepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (3): 209–230.
Akal, Z. (2000). İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi, Ankara:
MPM Yayınları, No: 473, 4. Basım.
Akal, Z. (2003). Performans Kavramları ve Performans Yönetimi. Ankara:
MPM Yayınları,
http://www.ydk.gov.tr/seminerler/performans_yonetimi/performans_yonetimi.h
tm, (Erişim: 12.10.2004)
Alpkan, L., Ergün, E., Bulut, Ç. ve Yılmaz, C. (2005) Şirket
Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi 6
(2): 175-189.
Anonymous (2006). Innovations in Hotel Products and Services. Lodging
Hospitality 62 (7): 44–46.
Apaydın, F. (2008). Kurumsallaşmanın Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin
Performansına Etkileri. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi 4 (7): 121–145.
Avcı, U. (2005). Konaklama İşletmelerinde Finansal ve Finansal Olmayan
Performans Ölçümüne İlişkin Bir Alan Araştırması. SOİD Seyahat ve Otel
İşletmeciliği Dergisi 2 (3): 5-11.
Avcı, U ve Topaloğlu, C. (2008). Turizm İşletmelerinde Performans
Ölçümü. İçinde F. Okumuş ve U. Avcı (Editörler) Turizm İşletmelerinde
Çağdaş Yönetim Teknikleri (ss. 337-369). Ankara: Detay Yayıncılık.
Baki, B. ve Ustasüleyman, T. (2001). Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
Yazılımları ve Performans Ölçütleri. Verimlilik Dergisi MPM Yayını, (3): 69–
80.
Bakoğlu, R. (2001). Örgütsel Performans Kavramı ve Gelişimi. Öneri
Dergisi 4 (15): 39–45.
Erdem-Gökdeniz-Met/Yenilikçilik ve…
105
Birgan, İ. (1994). Bir Hizmet Sektörü Olarak Turizm. Anatolia Turizm ve
Çevre Kültürü Dergisi Aralık: 34–38.
Brown, J. B. ve McDonnell, B. (1995). The Balanced Score-Card: Short-
Term Guest or Long-Term Resident. International Journal of Contemporary
Hospitality Management 7 (2–3): 7–11.
Büyüköztürk, Ş.(2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara:
Pegem A Yayıncılık.
Camelo Ordaz, C., Martin Alcazar, F., Romero Fernandez, P. ve Vale
Cabrena, R. (1999). Explonatory Factors of Product Innovation: The Spanish
Context. http://www.sba.muohio.edu./abas/1999/martinall.pdf (Erişim:
21.11.2009)
Cheveerug, A. ve Ussahawanitchakit, P. (2008). Learning Orientation,
Innovation Capability, and Organizational Performance in Thai Audit Firms:
Moderating Effects of Organization Climate and Uncertainty Environment.
Review of Business Research, March,
http://findarticles.com/p/articles/mi_6776/is_2_8/ai_n28552109/ (Erişim:
03.12.2009)
Çalıpınar, H. ve Baç, U. (2007). Kobilerde İnovasyon Yapmayı Etkileyen
Faktörler ve Bir Alan Araştırması. Ege Akademik Bakış 7 (2): 445–458.
Eccles, R. G. (1991). The Performance Measurement Manifesto. Harvard
Business Review, January-February: 131–137.
Enz, C. A. and Sigvaw, J. A. (2003). Revisiting the Best of the Best:
Innovations in Hotel Practice. Cornell Hotel and Restaurant Administration
Quarterly October-December (44): 115-123.
Eraslan, H., Bulu, M. ve Bakan, İ. (2008). Kümelenmeler ve İnovasyona
Etkisi: Turizm Sektöründe Uygulamalar. SOİD Seyahat ve Otel İşletmeciliği
Dergisi 5 (3): 15-50.
Erdem, B. (2010). İnovasyon, Krizden Kurtulmanın Bir Yolu Olabilir mi?:
Otel İşletmeleri Ekseninde Kavramsal Bir İnceleme. Uluslararası Global Mali
Kriz Konferansı, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi İşbirliğiyle, 2-3 Nisan, Bişkek, Kırgızistan, 141-162.
Erdem, B. (2008). Otel İşletmelerinde Müşteri Tatmininin Sağlanmasında
Yenilik (İnovasyon) Geliştirmenin Rolü Üzerine Teorik Bir İnceleme. VII.
Anadolu İşletmecilik Kongresi, 08–10 Mayıs, Çorum, 65–72.
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Cilt:26, Sayı:2, Yıl:2011, ss.77-112
106
Erdem, B., Girgin, G. K. ve Sönmez, L. (2008). The Middle and Senior
Managers’ Tendencies to Developing Innovation in Hotel Firms: An Empirical
Research. 4th International Strategic Management Conference, June, Sarajevo,
Bosnia-Herzegovina, 977-989.
Erdil, O ve Kitapçı, H. (2007). TKY Araçlarının Kullanımı ve Firma
Yenilikçiliğinin Yeni Ürün Geliştirme Hızı ve İşletme Performansına Etkisi.
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21 (1): 233–245.
Erdil, O., Alpkan, L. H. ve Biber, L. (2004). İnsan Kaynakları
Uygulamalarıyla Örgütsel Performans Arasındaki İlişkileri Araştırmaya
Yönelik Bir İnceleme. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi 19 (2): 101-122.
Eren, E., Alpkan, L. ve Erol, Y. (2005). Temel Fonksiyonel Yeteneklerin
Firmanın Yenilik ve Finansal Performansına Etkileri. İstanbul Ticaret
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Bahar 2005/1, 4 (7): 201-224.
Eren, M. Ş., Yücel, R. ve Eren, S. S. (2010) Firma Performansına Etkileri
Kapsamında Çevresel Olumsuzluk, Pazar Dinamizmi, Müşteri Odaklılık ve
Yenilikçilik Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yaşar Üniversitesi Dergisi, 18
(5): 3102-3116.
Eryılmaz, M. (2005). Bireylerin Bölüm Bazlı Bolluk Algılarının Yüksek
Düzeyde Olduğu Durumlarda, Örgütsel Yapı Unsurlarının Yenilik Süreci
Üzerine Etkileri. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi (9): 79–92.
Fache, W. (2000). Methodologies for Innovation and Improvement of
Services in Tourism. Managing Service Quality 10 (6): 356-366.
Fuentes-Fuentes, M. M. vd. (2004). The Impact of Enviromental
Characteristics on TQM Principles and Organizational Performance.
Internatioanl Journal of Management Science (32): 425–442.
Göztür, E. (2000). Performans Yönetim Sistemi ve Amaçlara Göre Yönetim
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Grawe, S. J., Chen, H. ve Daugherty, P. J. (2009). The Relationship
between Strategic Orientation, Service Innovation, and Performance.
International Journal of Physical Distribution&Logistics Management, 39 (4):
282-300.
Erdem-Gökdeniz-Met/Yenilikçilik ve…
107
Gray, B. J., Matear, S. M. ve Matheson, P. K. (2000). Improving the
Performance of Hospitality Firms. International Journal of Contemporary
Hospitality Management 12 (3): 149-155.
Gunasekaran, A, Williams, H. J. and McGaughey, R. E. (2005).
Performance measurement and costing system in new enterprise. Technovation
(25): 523-533.
Güleş, H. K. ve Bülbül, B. (2004). Toplam Kalite Yönetiminin İşletmelerde
Yenilik Çalışmalarına Katkıları. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi 1/2004: 115–129.
Gümüş, M., Gümüş, F. ve Duran, E. (2003). Yeni Ekonomide İşletmelerin
Asları: Yaratıcılık ve Yenilik. Standart Ekonomik ve Teknik Dergi 42 (497):
50-53.
Hayes, R. H., Wheelwright, S. C. ve Clark, K. B. (1995). Measuring
Manufacturing Performance. Ed. Jacky Holloway vd., Performance
Measurement and Evaluation. London: Sage Publication.
Holjevac, I. A. (2003). A Vision of Tourism and the Hotel Industry in the
21st Century. Hospitality Management (22): 129-134.
Hoq, Z ve Ha, N. C. (2009). Innovativeness: Its Antecedents and Impact on
SME Business Performance. International Journal of Business and
Management 4 (11): 100–110.
http://www.antalyakulturturizm.gov.tr, (Erişim: 29.12.2010)
İnce, M. ve Gül, H. (2006). Bilgi Çağında Rekabetin Temel Belirleyicisi:
Bireyin Yaratıcılığı. Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi Haziran: 220-
234.
İnsel, A. ve Sarıdoğan, E. (2009). İktisat Denizinde Fırtına: Yaratıcı Yıkım
ve İnovasyon Dalgaları. Vira Dergisi Haziran,
http://www.mimoza.marmara.edu.tr/~ainsel/Vira_July_2009.pdf (Erişim:
25.11.2009)
Jong, P. J. D. ve Vermeulen, P. A. M. (2003). Organizing Successful New
Service Development: A Literature Review. Management Decision 41 (9): 844–
858.
Kale, E. Y. ve Birdir, S. (2010). Otel İşletmelerinde Yenilikçi Hizmetler.
SOİD-Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 7 (2): 30–40.
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Cilt:26, Sayı:2, Yıl:2011, ss.77-112
108
Karakılıç, N. Y. (2009). Stratejik İttifak Oluşumunda Temel Yeteneklerin
Önemi: Tariş Opet Stratejik İttifakı Balanced Scorecard Örneği. Balıkesir
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (21): 200–214.
Keith, E.L. and Theodore, G.J. (1984). Characterization of Innovations
Introduced on the U.S: Market in 1982, The Futures Group, U.S: Small
Business Administration, Contract No. SBA-6050-0A-82, March.
Kennerley, M. ve Neely, A. (2002). A Framework of the Factors Affecting
the Evalution of Performance Measurement Systems. International Journal of
Operations & Production Management 22 (11): 1222–1245.
Kutukız, D. ve Tunçbilek, M. (2008). Küreselleşme Sürecinde Firma Değeri
ve Yönetim Sürecindeki Değişimler. Journal of Azerbaijani Studies, 18-26,
http://www.jas-khazar.org/2009-12-
1/KURESELLESME%20SURECINDE%20FIRMA%20DEGERI%20VE%20
YONETIM%20SURECINDEKI%20DEGISIMLER.pdf (Erişim: 15.12.2010)
Lin, C. Y. and Tseng, S. M. (2005). Bridging the implementation gaps in
the knowledge management system for enhancing corporate performance.
Expert Systems with Applications (29): 163-173.
Linder, J.C., Jarvenpaa, S. and Davenport, T.H. (2003). Towards an
innovation sourcing strategy. MIT Sloan Management Review 44(4), 43-49.
Mawer, D. (2003). Enlivening analysis through performance: Practising set
theory. Ed. B. J. Music, Cambridge University Press, Vol. 20, No. 3.
Met, Ö. L. ve Vatan, A. (2010). Turizm İşletmelerinde İnovasyon:
İstanbul’daki 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma. 11. Ulusal
Turizm Kongresi, 2-5 Aralık 2010, Kuşadası, Aydın, 817-834.
Met, Ö. (2005). Çokuluslu Otel Zincirlerinin Büyüme ve Uluslararasılaşma
Stratejileri. Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, (10): 111–138.
Michalisin, Michael D., Karau, S. J. ve Tangpong, C. (2004). The Effects
of Performance and Team Cohesion on Attribution: a Longitudinal Simulation.
Journal of Business Research 57 (10): 1108-1115.
Montoya-Weiss ve Calantone, R. (1994). Determinants of New Product
Performance: A Review and Meta-Analysis. Journal of Product Innovation
Management, 11 (5): 397–417.
Erdem-Gökdeniz-Met/Yenilikçilik ve…
109
Mutlu, A. “Turizmde İnovatif Açılımlar-Turizm İnovasyonu”,
http://www.yenileşim.org (Erişim: 20.11.2009)
Naktiyok, A. ve Küçük, O. (2003). Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletmeler’de (KOBİ) Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Kritik Faktörlerinin
Örgütsel Performans Üzerine Etkileri. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi (21): 43–65.
Nicholas, J. M. (1998). Competitive Manufacturing Management. USA:
McGraw-Hill International Editions, Management&Organization Series.
Oğuztürk, B. S. (2003). Yenilik Kavramı ve Teorik Temelleri. Süleyman
Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2): 253–273.
Oke, A. (2007). Innovation Types and Innovation Management Practices in
Service Companies. International Journal of Operations&Production
Management 26 (6): 564–587.
Orfila-Sintes, F. ve Mattsson, J. (2009). Innovation Behavier in the Hotel
Industry. Omega 37 (2): 380–394.
Ottenbacher, M. ve Gnoth, J. (2005). How to Successful Hospitality
Innovation. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 46 (2):
205–222.
Öğüt, A., Aygen, S. ve Demirsel, M. T. (2007). Personel Güçlendirme
İnovasyonu Hızlandırır mı? Antalya İli Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerine
Yönelik Görgül Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, 163–172.
Özdaşlı, K. (2006). Toplam Kalite Yönetimi ve Yenilik İlişkisi: Bir Örnek
Olay. Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, İktisat
ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Celalabad, Kırgızistan, Sayı: 10, Ocak.
Özer, G. ve Akça, Y. (2007). Yenilikçi Özelliklerin, Kurumsal Kaynak
Planlaması Uygulama Başarısına ve Algılanan Organizasyonel Performans
Üzerine Etkisi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3
(5): 53-70.
Öztek, M. Y. (2005). Performans Ölçümünde Esas Alınan Ölçütler. Öneri
Dergisi 6 (23): 19-22.
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Cilt:26, Sayı:2, Yıl:2011, ss.77-112
110
Özşahin, M., Ciğerim, E. ve Gök, M. Ş. (2005). Rekabet Edebilirlik ve
Firma Performansı İlişkisi Üzerine Bir Saha Araştırması. Gazi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (1): 143–155.
Phillips, P. A. (1999). Performance Measurement Systems and Hotels: A
New Conceptual Framework. Hospitality Management (18): 171–182.
Porter, M. E. (1992). The Competitive Advantage of Nations, Hong Kong:
The Macmillan Press Ltd.
Prajago, D. I. and Sohal, A. S. (2006). The relationship between
organization strategy, total quality management (TQM), and organizational
performance – the mediating role of TQM. European Journal of Operational
Research (168): 35-50.
Radu, E. (2007). Innovation in the Hospitality Industry.
http://www.steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2007/v1-economicsand…/
54.pdf
Reiner, G. (2004). Customer-Oriented Improvement and Evaluation of
Supply Chain Processes Supported by Simulation Models. International
Journal of Production Economics (22): 381–395.
Rolstadas, A. (1995). Performance Management A business process
benchmarking approach. London: Chapman & Hall.
Sarıkaya, N. (2002). Kalite İyileştirme Faaliyetlerinin Algılanmasının
İşletme Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi ve Türkiye Uygulaması
(Yayınlanmamış Doktora Tezi). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Savaşçı, İ. ve Kazançoğlu, Y. (2004). Firmaların Yenilik Yaratma
Sürecinde Serbest Bölgelerin Rolü. 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim
Kongresi, Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 25–26
Kasım, Eskişehir.
Shang, K. C. and Marlow, P. B. (2005). Logistics capability and
performance in Taiwan’s major manufacturing firms. Transportation Research
Part E (41): 217-234.
Sipahi, B. (2005). İşletme Performansının Ölçülmesinde Ekonomik Katma
Değer. Öneri Dergisi 6 (23): 107-112.
Erdem-Gökdeniz-Met/Yenilikçilik ve…
111
Şahin, A. (2009). Mersin’de Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletmelerin Yenilik Faaliyetlerinin Ölçülmesi. Doğuş Üniversitesi Dergisi 10
(2): 259–271.
Şamiloğlu, F. (2003). Performans Ölçmede Ekonomik Katma Değer ve
Piyasa Katma Değeri Literatür İncelemesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme
Fakültesi Dergisi 4 (2): 80-88.
Taşkın, E. (1997). Otel İşletmelerinde Yiyecek Maliyetlerinin Kontrolü ve
Azaltılması (Bir Anket Uygulaması) (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Balıkesir:
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Tavmergen, İ. P. (1998). Turizm İşletmeciliğinde Verimliliği Artıran Yeni
Teknolojiler ve Yaklaşımlar. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Yıl: 9,
Türkçe-Mart-Haziran: 39-43.
Terzioğlu, M., Avcı, M. ve Gökovalı, U. (2008). İşletmelerde Yenilik
Yeteneği: Denizli Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Örneği. Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (3): 377-388.
Terziovski, M. (2004). Assessment of Innovation Capability Models to
Create Innovation Driven Companies, Australian Research Council Discovery
Project, The University of Melbourne, Australia.
Tuclea, C.E. ve Padurean, A.M. (2008). Competitiveness in the Hospitality
Industry: Romanien Style. http://www.mnmk.ro/documents/2008/2008-13.pdf
Victorino, L., Verma, R., Plaschka, G. ve Dev, C. (2005). Service
Innovation and Customer Choices in the Hospitality Industry. Managing
Service Quality 15 (6): 555-576.
Vincent, L., Bharadway, S. ve Challagalla, G. (2004). Does Innovation
Mediate Firm Performance?: A Meta-Analysis of Determinants and
Consequences of Organizational Innovation. Working Paper,
http://www.smartech.gatech.edu/bitstream/1853/10731/.../gt_tiger_does_in...
tion.pdf (Erişim: 03.12.2009)
Wong, C. S. and Pang, W. L. (2003). Barriers to Creativity in the Hotel
Industry-Perspectives of Managers and Supervisors. International Journal of
Contemporary Hospitality Management 15 (1): 29-37.
Yağcı, Ö. (2008). Turizm İşletmelerinde Yenilik Yönetimi. İçinde F.
Okumuş ve U. Avcı (Editörler) Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim
Teknikleri (ss. 401-425). Ankara: Detay Yayıncılık.
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Cilt:26, Sayı:2, Yıl:2011, ss.77-112
112
Yüksel, H. (2003). İşletmelerin Performans Ölçüm Sistemlerinde
Karşılaştıkları Sorunların Ampirik Bir Çalışma İle Değerlendirilmesi. Dokuz
Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 4 (2): 181-195.
Zehir, C. ve Özşahin, M. (2006). Stratejik Karar Verme Hızını Etkileyen
Örgütsel, Çevresel Faktörler ve Firma Performansı İlişkisi: İmalat Sektöründe
Bir Saha Çalışması. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi 9 (1): 137–157.
Zerenler, M. (2005). Performans Ölçüm Sistemleri Tasarımı ve Üretim
Sistemlerinin Performansının Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma. Ekonomik ve
Sosyal Araştırmalar Dergisi, (1): 1–36.
Zerenler, M., Türker, N. ve Şahin, E. (2007). Küresel Teknoloji, Araştırma-
Geliştirme (AR-GE) ve Yenilik İlişkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi (17): 653-667.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com