You are here

Çocuk Edebiyatında Dilin İdeolojisi: Anlatı Bilimsel Yaklaşım

Ideology of Language in Children Literature: A Narratological Approach

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Children literature in the world has always been under the strong influence of power exerted by some disciplines such as education, religion, politics and etc. However, ideology has never been regarded as a system of belief which is assumed as avoidable but a must and even sine qua non product of belief system in social life. Then a narrative without an ideology is unthinkable. Accordingly, narratology is functional in decoding those codes in children literature. Thus, this article discusses how language in children literature is fictionalized by particularly focusing on ideology, child reader, children literature, intratextual and extratextual dynamics.
Abstract (Original Language): 
Çocuk edebiyatı yüzyıllardır eğitim, din ve politik öğretiler arasında tüm dünyada bir güç çekişmesine maruz kalmaktadır. İdeoloji, istenmeyen veya toplumsal yapı içinde kaçınılması gereken veya gereksiz görülen değil aksine olması zorunlu olan hatta sine qua non (olmazsa olmaz) nitelikteki inançlar sisteminin bir ürünü olarak sosyal yaşamda yerini alır. Dolayısıyla, ideolojisi olmayan bir anlatı düşünülemez. Çocuk edebiyatının ideolojik söylemlerle kurgulanması dil ile yakından ilişkilidir. Dildeki ideolojik kodların çözümlenmesinde ise anlatı bilim kuramı işlevseldir. Bu makale öncelikle anlatı bilim kuramını temel alarak dilde ideolojinin ne şekilde kurgulandığını özellikle ideolojinin dil, çocuk okur, çocuk edebiyatı, metin-içi ve metin dışı dinamikler bağlamında tartışılmasını amaçlamaktadır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

BAKHTIN, M. M. (1981), The Dialogic Imagination-Four Essays by M.M. Bakhtin. (Çev.
Carly EMERSON, Michael HOLQUIST) Austin, The University of Texas, 1981. (İlk
yayın Rus dili, 1975).
BARTHES, Roland (2001), “The Death of the Author.” In The Norton Anthology Theory and
Criticism. (Ed.Vincent B. LEITCH) USA, W.W. Norton & Com.
BARTHES, Roland (2007), Yazı Üzerine Çeşitlemeler Metnin Hazzı, (Çev. Şule DEMİRKOL)
Istanbul, YKY.
BLACKMAN, Malorie (2001), Noughts and Crosses, Great Britain, A Random House Group
Company.
CHATMAN, Seymour (1978), Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film,
Ithaca, NY, Cornell University Press.
CROMPTON, Richmal (1930), William the Bad, London, Newnes.
DEMİR, Yavuz (1995), İlk Dönem Hikâyelerinde Anlatıcılar Tipolojisi, Ankara, Akçağ
Yayınları.
DERRIDA, Jacques (2001), “Dissemination/Plato’s Pharmacy.” The Norton Anthology
Theory and Criticism. (Ed.Vincent B. LEITCH) USA, W.W. Norton & Com.
EAGLETON, Terry (2000), Edebiyat Kuramı: Giriş, (Çev. Tuncay BİRKAN) Ankara, Ayrıntı
Yayınları.
EKİZ, Tevfik (2007), “Alımlama Estetiği mi Metinlerarasılık mı?” Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, sayı 47, 2 ss. 119-127.
GENETTE, Gerard (2005), “Anlatı Türleri ve Anlatıcının İşlevleri”, (Çev. Mehmet/Sema
RİFAT) Kitap-lık, Aylık Edebiyat Dergisi, sayı: 87, s.129.
GOLDEN, Joanne M. (1990), The Narrative Symbol in Childhood Literature, New York,
Mouton de Gruyter.
HOLLINDALE, Peter (1992), Ideology: Literature For Children Contemporary Criticism,
213
Çocuk Edebiyatında Dilin İdeolojisi: Anlatı Bilimsel Yaklaşım
(Ed. Peter HUNT) NewYork, Routledge.
KAZANCI, Metin. “Althusser, İdeoloji ve İdeolojiyle İlgili Son Söz”, İstanbul Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dergisi, 2006. Bahar, s. 67. (http://ilef.ankara.edu.tr/id/gorsel/dosy
a/1164634976althusserideoloji.pdf. Erişim Tarihi: 1 Nisan 2010. ss. 2-4.)
KIPLING, Rudyard (1902), Just So Stories (İşte Öyle Hikâyeler),(Çev. Begüm Kovulmaz)
Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
KÖKSAL, Ülker (2000), Uzaydaki Arkadaşım, Ankara, Bilgi Yayınevi.
KUTLU, Ayla (2006), Çağdaş Çocuk Masalları. Beceriksizler Sirki, Ankara, Bilgi Yayınevi.
LOTHE, Jacob (2000). Narrative in Fiction and Film, USA, Oxford University Press.
MANNHEIM, Karl (1925), İdeologie und Utopia (İdeoloji ve Ütopya), (Çev. Mehmet
OKYAYUZ) Ankara: Epos Yayınları.
NODELMAN, Perry (1996), The Pleasures of Children’s Literature, Second Edition, USA,
Longman Publishers.
ÖNER, Çetin (2008), Portakal, İstanbul, Can Sanat Yayınları.
PRICE, Susan (1984), From Where I Stand, London, Faber, Faber.
SAUSSURE, F. De. (1916), Cours de linguistique générale, (Ed. C. BALLY, A. SECHEHAYE)
Paris, Payot; (Çev. W. BASKIN), Course in General Linguistics, Glasgow, Fontana/
Collins, 1977.
STEPHENS, John (1992), Language and Ideology in Children’s Fiction, England, Longman
Group.
STEPHENS, John (1999), “ Analysing Texts for Children: Linguistics and Stylistics.”
Understanding Children’s Literature. (Ed. Peter Hunt) London, New York: Routledge.
SUTHERLAND, R.D. (1985), “Hidden Persuaders: Political Ideologies in Literature for
Children”, Children’s Literature in Education, 16(3): 143-158.
TREIMAN, Rebecca (2001), “Reading.” (Ed. M. ARONOFF, J. Rees-MILLER) Blackwell
Handbook of Linguistics (pp. 664-672). Oxford, England, Blackwell.
http://www.artsci.wustl.edu/~rtreiman/Selected_Papers/Treiman_Handbook_of_
linguistics_2001.pdf, (10 Ocak 2013).
TOLKIEN, J. R.R. (1987), The Hobbit. London: Unwin Hyman.
WALLER, Gary (1986), English Poetry of the Sixteeenth Century, London, Longman.
YÜCEL, Tahsin (2000), Yazın, Gene Yazın, Istanbul, YKY.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com