You are here

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KURALA DAYALI PARA POLİTİKASININ ETKİNLİĞİ ENFLASYON HEDEFLEMESİ STRATEJİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Effectiveness of Monetary Policy Based on Rule in Developing Countries Inflation Targeting Strategy: Turkey Case

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Inflation targeting strategy, which is one of the monetary policy instruments based on principle that monetarists advocate, has been applied step by step firstly in developed countries later in developing countries beginning from 1990’s. It can be acknowledged that inflation targeting strategy is partially successful because of strong economic substructure in developed countries, and it is hard to make a general evaluation about application of inflation targeting strategy because of complicated administrative, financial and political structures in developing countries. But in general it will be not wrong to say that: These countries are clearly far away from carrying out predicted conditions about inflation targeting strategies.
Abstract (Original Language): 
Monetaristlerin savunduğu kurala dayalı para politikası araçlarından birisi olan enflasyon hedefleme stratejisi 1990’lardan itibaren öncelikli olarak gelişmiş ülkelerde ardından da gelişmekte olan ülkelerde kademeli olarak uygulamaya konulmuştur. Gelişmiş ülkelerdeki güçlü ekonomik altyapı nedeniyle enflasyon hedefleme stratejisinin kısmen başarılı olduğu kabul edilmekle birlikte, gelişmekte olan ülkelerin karmaşık idari, mali ve siyasi bir yapıya sahip olmaları nedeniyle enflasyon hedeflemesi stratejisinin uygulanması konusunda genel bir değerlendirme yapılması güçleşmektedir. Fakat genel olarak şunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu ülkeler enflasyon hedeflemesi konusunda öngörülen koşulları açık bir şekilde yerine getirmekten uzaktırlar.
19-37

REFERENCES

References: 

1. ALPARSLAN, Melike., Pelin ATAMAN ERDÖNMEZ, Enflasyon Hedeflemesi,
Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılık ve Araştırma Grubu, Aralık 2000.
2. BÜYÜKAKIN, Tahir., Cemil ERASLAN, “Enflasyon Hedeflemesi Ve Türkiye’de
Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:2, ss.18-37, 2004.
3. www.kosbed.kou.edu.tr/sayi2/büyükakın.pdf, 08.05.2007.
4. ERDOĞAN, Seyfettin, “Alternatif Para Politikası Stratejileri Üzerine
Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, Ss. 34-54, 2005,
www.kosbed.kou.edu.tr/sayi9/erdoğan.pdf, 08.05.2007.
5. KANSU, Aydan, “Para Politikasında Şeffaflık Ve Enflasyonist Beklentilerin
Yönlendirilmesi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı: 8 (1), Ss. 59-71,
2007.
6. KARAHAN, Özcan., “Türkiyede Örtük Enflasyon Hedeflemesi Programının
Uygulanmasına İlişkin Oluşan Riskler Ve Bu Risklerin Yönetim
Politikaları”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, www.e-sosder.com, c.4
s.14 (34-47), ISSN:1304-0278 Güz 2005.
7. KARAHAN, Özcan., “Asimetrik Bilgi Ve Para Politikasının Etkinliği”, Celal
Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim Ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 13, Sayı:
12), ss.151-163, 2006.
8. KARASOY, Almila, Mesut SAYGILI, Cihan YALÇIN, “Enflasyonun Doğrudan
Hedeflenmesi Politikası ve Bazı Ülke Deneyimleri”, T.C.M.B. Araştırma
Genel Müdürlüğü, Tartışma Tebliği, No: 9801, Ankara, Mart 1998.
9. MISHKIN, Frederic S., Adam S. POSEN, “Inflation Targeting: Lessons From
Four Countries”, Federal Reserve Bank of New York Economic Policy
Review, Volume:3, Number:3, ss. 1-12, August 1997.
10. OKTAR, Suat, Enflasyon Hedeflemesi Para Politikasının Güvenilirliği Ve Fiyat
İstikrarı, Bilim Teknik Yayınları, Ankara, 1998.
11. ORHAN, Osman, Seyfettin Z. ERDOĞAN, Para Politikası, Yazıt Yayın –
Dağıtım, Ankara, 2007.
12. ÖZÇAM, Mustafa, Enflasyon Hedeflemesi, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma
Raporu, Araştırma Dairesi,23.08.2004.
13. RUDEBUSCH, Glenn D., and Svensson, Lars E.O., “Policy Rules for Inflation
Targeting”, NBER Working Paper, No:6512, ss.1-18, 1998.
14. SLOMAN, John., Makro İktisat, Bilim Teknik Yayınevi, 15. Basım, Türkçesi:
Ahmet Çakmak, İstanbul, 2004
15. SERDENGEÇTİ, Süreyya. , “Enflasyon Hedeflemesi Rejimi ve 2006 Yılında Para
ve Kur Politikası”, Türkiye Bankalar Birliği Sunumu ss.1-52. 2005.,
16. www.tcmb.gov.tr, 08.05. 2007.
• TCMB, TCMB Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 25.4.2001
Tarihli Ve 4651 Sayılı Kanun İle Getirilen Yenilikler, 2007.
• TCMB, Enflasyon Hedeflemesi Uygulama Özellikleri, 2005
• TCMB, Fiyat İstikrarı, 2002.
• TCMB, Kasım Ayı Enflasyonu ve Görünüm, 2005 (a).
• TCMB, Ekonomik Görünüm, 2005 (b).
• TCMB, Yıllık Rapor, 2005 ( c)
• TCMB, TCMB Kanunu’nun 42.Maddesi Uyarınca Hükümete Gönderilen
17. Açık Mektup, 2007. www.tcmb.gov.tr 08.05.2007.
18. YILMAZ, Durmuş, Ekonomik Görünüm, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa,
2007.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com