You are here

SİVAS SANAYİ İŞLETMELERİNİN ŞUBAT 2001 EKONOMİK KRİZİNE GENEL YÖNETSEL TEPKİLERİ

The General Managerial Reflection of Industrial Business Organization in Sivas City to February 2001 Economic Crisis

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study, examines the general managerial reflections of industrial business organizations in Sivas city to the economic crisis experienced on the 21st. February in 2001in Turkey and the reactions of mentioned businesses to the crisis. In this context, it is aimed to bring up suggestions to the solution of management of economic crisis. Findings are based on 63 businesses. Eight independent and thirteen dependent variables were used as data collection tool and they are applied on top managers. It was found out that businesses did not prepare good enough to economic crisis and also could not generally manage it well.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, 21 Şubat 2001’de Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin Sivas sanayi işletmelerine genel yönetsel yansımalarını ve işletmelerin tepkilerini incelemektedir. Bu bağlamda ekonomik kriz yönetimine ilişkin çözüm önerilerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Bulgular 63 işletmeye dayanmaktadır. Veri toplama aracı olarak sekiz bağımsız ve onüç bağımlı değişken kullanılmış olup, tepe yöneticilerine uygulanmıştır. Araştırmada işletmelerin krize yeterince hazırlıklı olmadıkları ve krizi genel olarak iyi yönetemedikleri saptanmıştır.
99-120

REFERENCES

References: 

Can, Halil (1994). Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitapevi, 3. Baskı, Ankara.
Dinçer, Ömer (1992).Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Timaş Yayınları, 2.
Baskı, İstanbul
Hamarat, Şeref (1994).“Kriz Dönemlerinde Modern Yönetim Sistemlerinin
Etkinliği”, Önce Kalite, Ekim, Sayı: 9, ss.20-22.
Tavlan, Yelda ve Neslihan Şahin (2002) “Kriz ve Çalışanlar Üzerindeki Etkileri”,
http://www.humanitas.com.tr/downsizing.htm(16.03.2002).
Tutar, Hasan. (2000).Kriz ve Stres Ortamında Yönetim, Hayat Yayınları, İstanbul.
Tüz, Vergiliel Melek (1996). Kriz ve İşletme Yönetimi, Alfa Yayınları, İstanbul.
Yeniçeri, Özcan (1993).İşletmelerde Yönetim, Organizasyon ve Davranış, Tutibay
Basım A.Ş, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com