You are here

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK YİLDİRMA ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is re-analysing the reliability and validity of Mobbing Scale For Teachers (MOST) which is developed by Tanhan and Çam (2009). For this purpose Exploratory Factor Analysis (EFA) made for the first form of the scale, then later emerging model tested by Confirmatory Factor Analysis (CFA). For the resulting data from the Exploratory Factor Analysis; structure of scale shows 29 items and five components. Scale's overall explaining variance is 55.31% and Cronbach Alpha internal consistency coefficient calculated as 0.92.The model after the operation of Exploratory Factor Analysis, is tested by the Confirmatory Factor Analysis. In the operation of Confirmatory Factor Analysis Chi-Square Fit Test, RMSEA, GFI, RMR ve AGFI Fit Indexes were used. The calculated results from the Fit Indexe s are; for RMSEA 0.0, for GFI 0.82, for RMR 0.024, for AGFI 0.79 and for Chi-Square Fit Test 0.244. These values provides us information that the scale shows appropriate structure. In addition, for the purpose of testing Parallel Forms Validity, correlation value is calculated between the Scale of Irritating Behaviours at the Workplace which is developed by Toker-Gökçe (2006) and MOST. Acquired correlation value is found as (r=0.68; p<0.01). With looking for the result data of Explanatory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis and Parallel Forms Validity operations we can say that Mobbing Scale For The Teachers (MOST) is reliable and valid.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı Tanhan ve Çam (2009) tarafından geliştirilen Öğretmenlere Yönelik Yıldırma Ölçeğinin (ÖYYÖ) yeniden geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda ölçeğin ilk formuna yeniden Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) gerçekleştirilmiştir. Daha sonra ortaya çıkan model Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile test edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi işleminden elde edilen verilere göre ölçek, 29 madde ve beş bileşenli bir yapı göstermiştir. Ölçeğin toplamda açıkladığı varyans %55,31 ve Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.92 olarak hesaplanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi işleminin ardından elde edilen model doğrulayıcı faktör analizi ile sınanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi işleminde Ki-Kare Uyum Testi, RMSEA, GFI, RMR ve AGFI uyum indekslerinden yararlanılmıştır. Uyum indekslerinden elde edilen değerler RMSEA için 0.0, GFI için 0.82, RMR için 0.024, AGFI için 0.79 ve Ki-Kare uyum testi için 0.244 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler ölçeğin gösterdiği yapının uygun olduğuna dair bir bilgi sunmaktadır. Ayrıca ölçeğin benzer yapılar geçerliğini sınamak amacıyla Toker-Gökçe (2006) tarafından geliştirilen İş Yerinde Duygusal Yönden İncitici Davranışlar Ölçeği ile ÖYYÖ arasındaki korelasyon değeri hesaplanmıştır. Elde edilen korelasyon değeri (r=0.68; p<0.01) şeklinde bulunmuştur. Ölçeğin açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve benzer yapılar geçerliği işlemlerinden elde edilen değerlere bakılarak Öğretmenlere Yönelik Yıldırma Ölçeği'nin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.

REFERENCES

References: 

Anderson, J. C. ve Gerbing, D. W. (1984). The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of-nt indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychametrika. 49, 155-173.
Balcı, A. (2000). Örgütsel gelişme: Kuram ve uygulama (İkinci Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
Balcı, A. (2000a). Örgütsel sosyalleşme: Kuram strateji ve taktikler. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Balcı, A. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Baltaş, A. (2009). Adı yeni konmuş bir olgu: İş yerinde yıldırma "mobbing". http://www.baltas-baltas.com/web/makaleler/m_20.htm. Erişim Tarihi: 11 Ocak 2009.
Başaran, İ. E. (2000). Yönetim. Ankara: Feryal matbaası.
Blase J. ve Blase, J. (2003). The phenomenology of principal mistreatment: teachers' perspective. Journal of Educational Administration. 41,(4), 367-422.
Büyüköztürk, Ş. (2007) Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (8. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
Cemaloğlu, N. (2007). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile yıldırma arasındaki ilişki.
Hacettepe Üniversitesi eğitim fakültesi dergisi. 33, 77-87.
Cemaloğlu, N. ve Ertürk, A. (2007). Öğretmenlerin okullarda maruz kaldıkları yıldırma eylemlerinin cinsiyet yönünden incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 5, (2), 345-362.
Cemaloğlu, N. ve Ertürk, A. (2008). Öğretmen ve okul müdürlerinin maruz kaldıkları yıldırmanın yönü. Bilig, 46, 67-86.
Cowie, H., Naylor, P., Rivers, I., Smith, P. K. ve Pereira, B. (2002). Measuring workplace bullying. Agression and violent behaviour. 7, 33-51.
Cüceloğlu, D. (2003) İnsan ve davranışı (12. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
Çobanoğlu, Ş. (2005). Mobbing: İş yerinde duygusal saldırı ve mücadele yöntemleri. İstanbul: Timaş Yayınları.
Davenport,
N.
, Schwartz, R. D. ve Elliott, G. P. (2003). Mobbing: İş yerinde duygusal taciz. Önertoy, O. C. (Çev.). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
94
Fuat TANHAN; Zekeriya ÇAM - Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi: 40 (2011), 80-97
Dick, R. V. ve Wagner, U. (2001). Stress and strain in teaching: A structural equation approach. British Journal of Educational Psychology. 71, 243-259.
Einarsen, S. (2000). Harassment and bullying at work: Review of Scandinavian approach.
Agression and Violent Behaviour, 5, (4), 379-401.
Einarsen, S. ve Raknes, B. I.
(1997)
. Harassment in the workplace and the victimization of men. Violence and Victims, 12, 247- 263.
Eren, E. (2001).
Örgütsel
davranış ve yönetim psikolojisi (Genişletilmiş Yedinci Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.
Ertürk, A. (2005). Öğretmen ve okul yöneticilerinin okul ortamında maruz kaldıkları yıldırma eylemleri (Ankara ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği Bilim Dalı, Ankara.
Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi (12. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kaya, A. (2005). Çocuklar için yalnızlık ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları. 5, (19), 220-237.
Kayri, M. (2009). İnternet bağımlılık ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik-güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 42, (1), 157-175.
Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work. European journal of work and organizarinal psychology. 5, (2), 165-184.
Marsh, H. W., Balla, J. R. ve McDonald, R. P. (1988). Goodness of fit indexes in confirmatory factor analysis: The effect of sample size. Psychological Bulletin. 103, 391-410.
Memduhoğlu, H. B. (2008). Ulusal, küresel ve örgütsel bağlamda farklılıkları yönetme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Öztürk, H., Sökmen, S., Yılmaz, F. ve Çilingir, D.
(2008)
. Measuring mobbing experiences of academic nurses: Development of a mobbing scale. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners. 20, 435-442.
Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Method of Psychological Research. 8, (2), 23-74.
Sümer,
N
. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları., 3, (6) 49-74.
Şimşek, Ö.F. (2007). Yapısal EşitlikModellemesine Giriş. Ankara: Ekinoks.
Tanhan, F. ve Çam, Z. (2009). Öğretmenlere yönelik yıldırma ölçeğinin geliştirilmesi. I.
Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 Mayıs 2009, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
95
Fuat TANHAN; Zekeriya ÇAM - Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi: 40 (2011), 80-97
Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu (2. Baskı). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Tınaz, P. (2006). İş yerinde psikolojik taciz (mobbing). İstanbul: Beta Basım.
Toker-Gökçe, A. (2006). İş yerinde yıldırma: Özel ve resmi ilköğretim okulu öğretmen ve yöneticileri üzerinde yapılan bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Teftişi Doktora Programı, Ankara.
Urasoğlu-Bulut, H. (2007). Ortaöğretim öğretmenlerinde psikolojik şiddet düzeyi (mobbing). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Niğde.
Yıldırım, T. (2008). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmen-yönetici ilişkilerinde yıldırma ve etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, İstanbul.
Zapf, D., Knorz, C. ve Kulla, M.
(1996)
. On the relationship between mobbing factors and job content, social work environment, and health outcomes. European Journal of Work and Organizational Psychology. 5, (2), 215-23.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com