You are here

YENİDOĞAN PNÖMOTORAKSLI OLGULARDA MORTALİTE VE MORBİDİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Newborn pneumothorax is a frequently seen condition in mechanically and manually ventilated neonates. However in some cases etiology for the pathology remains unclear. We retrospectively reviewed patients who were hospitalized for pneumothorax in two different neonate intensive care units. Material and methods: Between 1996 and 2001 83 cases were analyzed according to gestational age, weight, underlying primary lung pathology, age of admittance, side of pneumothorax, drainage time, need for mechanical ventilation. These criteria were assessed with mortality. 8 or 10 Fr feeding tube or pleurocan were used for thorax drainage. For diagnosis chest x-ray films were used. Compute tomography was used to eliminate congenital anomalies from pneumothorax in some patients. Results.- 83 neonates were assessed. M: F ratio was 1.6:1 Mean age of admittance was 63.8 hours (2 hours-20 days). 51 patients (61.4%) have low birth weight (less than 2500g). 41 patients (% 49.4) have prematurity. Patients weight ranged between 640 and 5170g. (Mean: 2280), 51 patients (% 61.4) needed mechanic ventilation. Pneumothorax was in right hemithorax in 44 (53%) patients, in left hemithorax 21 patients (25.7%) and 18 patients (21.7%) were bilaterally affected. We were able to define the underlying lung pathology in 49 patients (59%). 32 (38,6%) babies died. In those cases side of pneumothorax is respectively, bilateral in 13 cases (40.7%), right side in 12 cases (37.5%) and left side in 7 cases (25.3%). 22 (68%) of these lost babies were premature. We found underlying lung pathology in those 24 lost babies (75%) and 29 (90.6%) of them needed mechanic ventilation. Thorax tubes were stayed in 1-23 days (Mean 7.5 day). The mean hospital stay was 12,7 days (1-64). The difference in mortality was statistically non significant between the side of pnomothorax but significant in the presence of primary lung disease, low birth weight, prematurity and use of mechanical ventilation (p<0,005). Conclusion.- In neonate pneumothorax cases; low birth weight, prematurity, mechanic ventilation and underlying primary lung disease increases the mortality and morbidity.
Abstract (Original Language): 
Yenidoğan pnömotoraksı elle ambu ve/veya mekanik ventilatör ile solunum desteği uygulanan olgularda sık görülmekle beraber etyolojisi tam açıklanamayan bir patolojidir. Bu çalışman ın amacı hastanemizde iki farklı yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çocuk hekimleriyle ortak takip ve tedavi edilen pnömotorakslı yenidoğan olgularının geriye dönük irdelenmesidir. Son 5 yıl (1996-2001) içinde takip ve tedavisi yapılan 83 olgu başvuru ve gestasyon yaşı, kilo, altta yatan primer akciğer hastalığı, pnö- motoraksın tarafı, mekanik ventilasyon ihtiyac ı, drenaj şekli ve süresi, hastanede kalış süreleri ve bunların mortalite ile olan ilişkileri açı- sından irdelendi. Drenaj işlemi için 8-10 Fr besleme tüpü yada plorokenler kullanıldı. Teşhis için hastanın kliniği akciğer grafisi ve akciğerin konjenital anomalilerinden ayırmak için de gerekli olduğunda bilgisayarlı tomografiden yararlanıldı. Değerlendirilen 83 olgunun (E:K= 1.6:1) yaşları 2 saat ile 20 gün arasında (ort: 63,8 saat) değişmekteydi. Olguların 51’i (%61.4) dü- şük doğum ağırlıklı (<2500 gr), 41’i (%49,4) prematür idi. Olguların ort. ağırlığı 2280 gr (640-5170)’dı. Mekanik ventilasyon 51 (% 61,4) olguya uygulandı. Pnömotoraks olguların 44’ünde (%53) sağ, 21’inde (%25,3) sol, 18’- inde (%21,7) iki taraflıydı. Olguların 49’unda (%59) altta yatan primer patoloji saptanırken 34’ünde (%41) pnömotoraks nedeni saptanamad ı. Kaybedilen 32 (%38,6) olgunun 12’si (% 37,5) sağ, 7’si(%21,8) sol, 13’ü (%40,7) iki taraflı, 23’ü (%71,8) düşük doğum ağırlıklı, 22’si (%68,7) prematüre idi. Bu olguların 24’ü- nün (%75) altta yatan primer akciğer hastalığı mevcuttu ayrıca 29’una (%90,6) ise mekanik ventilatör tedavisi uygulanmıştı. Ort. drenaj sü- resi 7,5 gün (1-23), ort. hastanede kalış süresi 12,6 gün (1-64) olarak saptandı. Mortalite ile pnömotoraksın tarafı arasında ilişki istatistiksel olarak anlamsız iken, altta yatan primer akciğer hastalığının olması, düşük doğum ağırlığı, prematürite ve mekanik ventilatör tedavisi ile mortalite arasõndaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı idi. (p< 0,005). Yenidoğan pnömotoraks olgularında düşük doğum ağırlığı, prematürite, mekanik ventilasyon uygulanması ve altta yatan primer akciğer patoloji mevcudiyetinin morbidite ve mortalite oranını yükselttiği saptanmıştır.
185-188

REFERENCES

References: 

1. Behrman RE, Vaughan VC, Nelson WE. Textbook of
Pediatrics. 15. Ed, W.B. Saunders Philadelphia,
Pennsylvania,1996; 1254-1257.
2. Bentur L, Thorner P, Babyn P. Spontaneous
Pneumothorax in Cystic Adenomatoid Malformation.
Unusual clinical and hystologic features. Chest 1991; 99:
1292-1293.
3. Chernik V, Reed MH. Pneumothorax and chylothorax in
the neonatal period. J Pediatr 1970; 76: 624-626.
4. Gaisie G,Sang Oh K. Spontaneous pneumothorax in
cystic Adenomatoid Malformation. Pediatr Radiol 1983;
13: 281-286.
5. Poenaru D,Yazbeck S, Murphy S. Primary spontaneous
pneumothorax in children. J Pediatr Surg 1994; 29:1183-
1185.
6. Ravin MB, Landenman RL. Bilateral spontaneous
pneumothorax in the newborn. Am J Obst 1967; 15:1152-
1155.
7. Yu VYH,Liew SW,Roberton NRC. Pnemothorax in the
newborn. Arch Dis Child 1975; 50: 449-453.
8. Maksic H, Heliic S, Maksic S, Januzi F. Pulmonary
complications during mecanical ventilation in the
neonatal period. Med Arh. 2000; 54: 271-272.
9. Mcintosh N, Becher JC, Cunningham S, Stenson B,
Laing IA, Lyon AJ, Badger P. Clinical diagnosis of
pneumothorax is late: use of trend data and decision
support might allow preclinical detection. Pediatr Res.
2000; 48: 408-415.
10. Michel JC. Spontaneus pneumothorax in children. Arch
Pediatr. 2000; 1: 39-43.
11. Genç A, Özcan C, Erdener A, Mutaf O. Management of
pneumothorax in children. J Cardiovasc Surg 1998; 39:
849-851.
12. Engdahl MS, Gershan WM. Familial spontaneous
pneumothorax in neonates. Pediatr Pulmonol. 1998; 25:
398-400.
13. Alter SJ. Spontaneous pneumothorax in infants: a 10-year
review. Pediatr Emerg Care. 1997; 13: 401-403.
14. Sabar MA, Teale KF, Freyer JM. Tension pneumothorax
during ventilation via Ayre’s T-piece.
Eur J Anaesthesiol. 1996; 13:143-146.
15. Temesvani PI, Abraham CS, Kovas J. Tension
pneumothorax in newborn piglets. Crit Care Med. 1995;
23:1446-1148.
16. Wyett TH. Pneumothorax in the neonate. J Obstet
Gynecol Neonatal Nurs. 1995; 24: 211-216.
17. Puri P, Mathur AB. Pulmonary air leaks. In Prem Puri.
Newborn Surgery. 1. Ed, Butterworth-Heinemann,
Oxford-Boston-Johannesburg, 1996; 182-186.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com