You are here

ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI VE TÜRKİYE’DEKİ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN AUDIT FIRMS UNDER THE FRAMEWORK OF INTERNATIONAL STANDARDS AND TURKISH REGULATIONS ON AUDITING

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The role of audit firms in financial markets has gained importance with the recent developments in the last 10 years. The technical capability and motivation of employees have an impact on the success of the audit firms. The aim of this study is to review the human resources practices under the framework of international standards, and researches and national regulations to achieve effective and quality audits.
Abstract (Original Language): 
Son 10 yılda yaşanan gelişmelerin etkisiyle, finansal piyasalarda bağımsız denetimin rolü giderek önem kazanmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşlarında çalışanların teknik yeterliği ve motivasyonu, denetim kuruluşunun başarısında önemli bir paya sahiptir. Bu çalışmada bağımsız denetim kuruluşlarında verimliliğin ve denetim kalitesinin arttırılmasına yönelik insan kaynakları ile ilgili uygulamalar, uluslararası standartlar, tebliğler ve araştırmalar ile ulusal düzenlemeler çerçevesinde incelenecektir.
646-667

REFERENCES

References: 

AAMODOT, Micheal G. (2010), “Industrial and Organizational
Psychology”, Wadsworth Cengage Learning, USA, 2010.
AICPA, “Quality Control Section 10, A Firm’s System of Quality
Control http://www.aicpa.org/Research/Standards/AuditAttest/Pages/SAS.aspx
(Erişim Tarihi: 17.01.2010)
AKAL, Zühal (1995), “Toplam Kalite Yönetimi ve Performans Ölçme
ve Değerlendirme Sistemleri”, Verimlilik Dergisi, Toplam Kalite Yönetimi Özel
Yayını, Ankara, s. 83-108
BEATTIE, V., FEARNLEY, S. (1995), “The Importance of Audit Firm
Characteristics and the Drivers of Auditor Change in UK Listed Companies”
Accounting and Business Research. Vol. 25. No. 100, p. 227-239
Celal Bayar Üniversitesi
666
BEAUMONT, P.B. AND HUNTER, L.C., PHAYRE, R.M. (1994),
“Human Resources and total Quality Management” Training for Quality,
Volume 2, No.1, p. 7-13.
CAN, Halil, KAVUNCUBAŞI, Şahin (2005), “İnsan Kaynakları
Yönetimi”, Siyasal Kitabevi, Ankara.
DUFF, Angus, “Dimensions of Audit Quality”
www.icas.org.uk/site/cms/contentviewArticle.asp?article=313, (Erişim Tarihi
20.04.2009)
EFFRON, M, GANDOSSY, R. (2003), Human Resources in the 21st
Century, John Wiley & Sons, New Jersey.
GARVIN, David, A. (1994), “Building a Learning Organization”
Business Credit, Volume 96/1, p. 19 – 28
GÖĞER, Tuğba (2006), Türkiye’de Bağımsız Denetim
Uygulamalarında Bağımsız Denetim Kalitesini Belirleyen Etkenler Ve
Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul.
HILL, M. Francis (1997), “En Route to TQM: Organizational Learning
through Quality Circles”, Training for Quality, Volume 5, Number 2, p. 84-87
Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW),
“Audit Quality”, Audit Quality Publications
http://www.icaew.com/index.cfm/route/139481/icaew_ga/PDF, (Erişim Tarihi:
04.08.2009)
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB),
“International Standard on Quality Control 1 – ISQC 1”
http://web.ifac.org/clarity-center/isa- isqc1, (Erişim Tarihi: 10.04.2011)
İSMMMO, “2008/6 No’lu Genelge”
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/ 3568/Genelge2008_6.pdf (Erişim
Tarihi 15.10.2011 )
KAVUT, Lerzan (2001), “ Bağımsız Denetim Hizmetinden Yararlanan
firmaların aldıkları Hizmetin Kalitesine İlişkin Görüşleri”, Yönetim, Yıl 12,
Sayı 40, s. 7-18
KAVUT, Lerzan (2002), “Ulusal ve Uluslararası Bağımsız Denetim
Firmalarında Çalışan Denetçilerin Bağımsız Denetim Hizmetinin Kalitesine
İlişkin Tutumları”, Yönetim, Yıl 13, Sayı 41, s. 7-21
KEPEKÇİ, Celal (2004), Bağımsız Denetim, Avcıol Basım Yayın, 5.
Baskı, İstanbul.
LASHLEY, C. (1998), “Matching the Management of Human
Rescources to Service Operations”, International Journal of Contemporary
Hospitality Management, 10/1, p. 24-33
PEŞKİRCİOĞLU, Nurettin (1995), “Toplam Kalite Yönetimi ve
Katılımcılık”, Verimlilik Dergisi, Toplam Kalite Yönetimi Özel Yayını, Ankara,
s. 31-40
Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:9, Sayı:2, Ekim 2011
Prof. Dr. Mahmut Kaplan Armağan Sayısı
667
PORTER, B., SIMON, J, HATHERLY, D (2009), Principles of
External Auditing, Third Edition, Wiley, England.
PRICE, Alan (2007), “Human Resource Management in a Business
Context”, South Western Cengage Learning, Third Edition, Singapore.
SPK, “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında
Tebliğ”, Seri: X, No: 22 http://www.spk.gov.tr/search.aspx (Erişim Tarihi:
20.02.2011)
THORNBURY, Jan (1999), “KPMG: Revitalising Culture Through
Values”, Business Strategy Review, Volume: 10, Issue 4, p. 1-15
TÜRMOB, “3568 Sayılı Kanun”,
http://www.alomaliye.com/smmm_kanunu.htm (Erişim Tarihi: 15.08.2011)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com