You are here

Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Bir Uygulama

A Survey on Patient Safety Culture

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the perceptions of the hospital staff involving patient safety culture which is a very important problem in health sector. In this work, Sorra & Nieva (2004)-Hospital Patient Safety Culture Survey which was adapted to Turkish by Bodur & Filiz (2009) has been used as a data collection tool. The survey was conducted to various levels of employees at hospital which is in private sector. A total of 181 hospital staffs were included in the survey. It's found that the average working year in this hospital was 2.73 ± 1.72. It is also found that there is a powerful relation between patient safety culture attitude of unit and patient safety culture attitude of the hospital (r=0,57, p<0,01). Unit and hospital patient safety culture attitude of the hospital staff, who works less than one year, is found to be high.
Abstract (Original Language): 
Çalışmanın amacı sağlık sektöründe önemli bir sorun alanı olan hasta güvenliğine ilişkin olarak hastanede görev yapan sağlık personelinin hasta güvenliği kültürüne ilişkin algılarının belirlenmesidir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Türkçeye uyarlaması Bodur & Filiz (2009) tarafından yapılmış olan, Sorra & Nieva (2004)’den çevrilen “Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi” kullanılmıştır. Anket özel sektörde hizmet sunan bir hastanede çeşitli düzeylerdeki çalışanlara uygulanmıştır. Çalışmaya katılan 181 sağlık personelinin bulunduğu hastanede ortalama çalışma yılı 2,73±1,72 olarak elde edilmiştir. Birim bazında güvenlik kültürü tutumu ile hastane bazında güvenlik kültürü tutumları arasında güçlü bir ilişki (r=0,57, p<0,01) bulunmuştur. Hastanede çalışma yılı bir yıldan daha az olanların birim ve hastane güvenlik kültürü tutumu yüksek bulunmuştur.
1-14

REFERENCES

References: 

AKALIN E.H., (2004a), “Medikasyon Hataları”, ANKEM Dergisi, No:18, s.10-11
AKALIN E.H., (2004b), “Hasta Güvenliği Kültürü: Nasıl Geliştirebiliriz”, ANKEM
Dergisi, No:18,(Ek.2) s.12-13
AKALIN E.H., (2005), “Yoğun Bakım Ünitelerinde Hasta Güvenliği”, Yoğun Bakım
Dergisi 5(3), s.141-146.
BODUR S. FİLİZ E., (2010), “Validity and reliability of Turkish version of "Hospital
Survey on Patient Safety Culture" and perception of patient safety in public
hospitals in Turkey”, BMC Health Services Research, 1186/1472-6963-10-28
ISSN 1472-6963, http://www.biomedcentral.com/1472-6963/10/28
BODUR S., FİLİZ E., (2009), “A survey on patient safety culture in primary healthcare
services in Turkey”, International Journal for Quality in Health Care; Volume
21, Number 5: pp. 348–355.
BUDAK, M., (2008), “Hasta Güvenliği Kültürü”, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü
Dergisi. Sayı.7
CARAYON P.,(2006), “Human Factors and Ergonomics in Health Care and Patient
Safety” in Handbook of Human Factors and Ergonomics in Health Care and
Patient Safety, Ed. By Pascale Carayon. Ergonomics and Human Factors,
ISBN 0-8058-4885-1,3-20
COOPER M.D., (2000), “Towards a model of safety culture”, Safety Science 36, 111-
136.
ÇAKIR A., TÜTÜNCÜ Ö., (2009), “İzmir İli Hastanelerinde Hasta Güvenliği Algısı”,
Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 19-21 Mart Antalya,
Bildiriler Kitabı, Cilt II
FLEMING, M., WENTZELL, N., (2008), “Patient Safety Culture Improvement Tool:
Development and Guidelines for Use”, Healthcare Quarterly, 11, 10-15.
HEALTH AND SAFETY LABORATORY, (2002), “Safety Culture: A review of the
literature”
HELLINGS, J., SCHROOTEN, W., KLAZINGA, N., VLEUGELS, A., (2007),
“Challenging patient safety culture: survey results”, Volume 20, Number 7,
620-632.
HENRIKSEN, K.,(2006), “Human actors and Patient Safety: Continuing Challenges”,
in Handbook of Human Factors and Ergonomics in Health Care and Patient
Safety, Ed. By Pascale Carayon. Ergonomics and Human Factors, ISBN 0-
8058-4885-1,144-160
KENJI, I., ABE,T., ANDERSEN, H.B, (2002), “A Survey of Safety Culture in Hospitals
Including Staff Attitudes about Incident Reporting”, Investigation and
Reporting of Accidents,144-154.
KENJI I., ANDERSEN, H.B.,MADSEN, M.D,(2006), “Safety Culture in Health Care”in
Handbook of Human Factors and Ergonomics in Health Care and Patient
Safety, Ed. By Pascale Carayon. Ergonomics and Human Factors, ISBN 0-
8058-4885-1,199-216
KIM J, AN K, KIM MK, YOON SH. (2007), “Nurses’ Perception of error reporting and
patient safety culture in Korea”, West J Nurs Res, 29:827-844.
S. Dursun, N. Bayram, S. Aytaç/ Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Bir Uygulama
14
KIRK, S., PARKER, D., CLARIDGE, T., ESMAIL, A., MARSHALL, M., (2007), “Patient
safety culture in primary care: developing a theoretical framework for
practical use”, Quality and Safety in Health Care 16, 313-320.
ÖZKAN, T., LAJUNEN, T., (2003), “Güvenlik kültürü ve iklimi”, PiVOLKA, 2(10), 3-4.
PETERS, G.A., PETERS, B.J., (2008) Medical Error and Patient Safety. Human
Factors in Medicine, CRP Press, Taylor&Francis Group, New York.
PIDGEON, N., (1998), “Safety Culture: Key Theoretical Issues”, Work&Stres, Vol:12,
No:3, 202-216.
PIZZI L.T, GOLDFARB N.L,NASH D.B, (2001) Promoting a Culture of Safety. Making
health care safer. AHRQ Publication 01. E058
REASON J., (1998), “Achieving A Safety Culture: Theory and Practice”, Work&Stres,
Vol:12, No:3, 293-306.
SINGER, S. J., TUCKER, A. L., (2005), “Creating a Culture of Safety in Hospitals”,
AcademyHealth. Meeting 22.
SORRA J., NIEVA V., (2004), Hospital Survey on Patient Safety Culture, AHRQ
Publication No. 04-0041.
TÜTÜNCÜ Ö., KÜÇÜKUSTA D., (2006a), Hastanelerde Hasta Güvenliği Kültürü ve
İzmir İli Uygulaması, 4. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Fethiye,
Muğla, Nisan.
TÜTÜNCÜ, Ö., KÜÇÜKUSTA D., (2006b), “Hasta Güvenliği Kültürü ve Hemşireliğe
Yönelik Bir Uygulama”, Hastane Yönetimi Dergisi, 10 (2), 61-68
TÜTÜNCÜ Ö., KÜÇÜKUSTA D., (2008), “Tedarik Zinciri Entegrasyonu ve Hasta
Güvenliği İlişkisinin Analizi”, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 93-106.
WOLF, Z. R., SEREMBUS, J., SMETZER J., vd.(2000). Responses and Concerns of
Healthcare Providers to Medication Errors., Clin Nurse Spec, 14 (6), 278–
287.
ZHANG D.A, WIEGMANN, H., VON THADEN, TL., SHARMA, G.,GIBBONS, A.M.,
(2004), “Safety Culture: An Integrative Review”, International Journal of
Aviation Psychology, Vol: 14, No: 2, 117-134.
www.qualityhealthcare.org/QHC/Topics/PatientSafety (Erişim Tarihi: 17.05.2009)
http://www.ahrq.gov/qual/patientsafetyculture/ (Erişim Tarihi: 10.03.2010)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com