You are here

ÖĞRENCİLERİN STAJ PROGRAMLARI İLE İŞE ALIM SURECİ: DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE "ROTAMIZ ARKAS PROJESİ" ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

RECRUITMENT PROCESS THROUGH INTERNSHIP PROGRAM: "OUR ROUTE ARKAS PROJECT" AS A CASE STUDY IN MARITIME INDUSTRY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.18026/cbusos.64306

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Employees have a critical role in the development of a business as well as in the sustainability of competitiveness both in service and production sectors. Well-educated, experienced, and qualified employees are the key actors of competition not only among companies but also in other areas extending from local and regional to national and international competition. The crucial role of qualified employees makes it imperative that higher education students be well provided with theoretical knowledge, and supported for internalizing the necessary skills and competencies by integrating their qualities with practice through occupational experience. This profound need has made internship practices an important and compulsory part of the contemporary higher education curricula. The main purpose of this study is to analyze the process of recruitment and training of university students within the context of university-private sector collaboration through internship practices. In this context, an exceptionally successful and promising internship program created through the collaboration between a logistics and maritime transport company and a maritime higher education school has been analyzed as a case study. The overall findings of this analysis reveal that utilizing such collaborative programs would be useful particularly for applied disciplines such as logistics and maritime transport in terms of providing the adequate human resources education and training opportunities for the students. It will also benefit students in terms of recruitment and employability. This study contributes to the relevant literature through recommendations for the development and recruitment of prospective human capital for logistics and maritime transport companies by means of internship programs conducted through industry-university collaborations.
Abstract (Original Language): 
İster üretim ister hizmet sektöründe olsun işletmelerin gelişiminde ve rekabetin sürdürülebilmesinde çalışanların hayati önemi bulunmaktadır. İyi eğitim almış ve alanında deneyimli, uzman ve profesyonel çalışanlar yalnızca işletmeler arasındaki rekabetin değil, aynı zamanda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alandaki rekabetin de önemli aktörleridir. Çalışanların bu önemi, yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilere iyi bir teorik eğitim verilmesinin yanı sıra bu eğitimin uygulamayla bütünleştirilerek bilgi, beceri ve yetkinliklerin elde edilmesini, içselleştirilmesini ve eğitim esnasında mesleki deneyim kazanılmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarının pek çoğunda staj uygulamaları eğitimin önemli bir parçası haline getirilmiş ve zorunlu kılınmıştır. Bu araştırmanın temel amacı üniversite - özel sektör işbirliği kapsamında lisans öğrencilerinin staj programları yoluyla yetiştirilmesi ve işe alım sürecini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda lojistik ve deniz ulaştırması sektöründe faaliyette bulunan bir işletme ile denizcilik eğitimi veren bir fakültenin bölümü arasında, öğrencilere yönelik olarak geliştirilen ve başarılı bir şekilde sürdürülmekte olan özel bir staj programı örnek olay çalışması ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda lojistik ve deniz ulaştırması gibi uygulamalı alanlarda öğrencilerin sektörün insan kaynakları gereksinimlerine uygun olarak eğitimi açısından, staj programlarının üniversite-özel sektör işbirliği ile yürütülmesinin faydalı olduğu, bu tür staj programlarının öğrencilerin işe alımında ve istihdam edilmelerinde önemli olduğu ortaya konmuştur. Bu çalışma, özel sektör-üniversite işbirliği çerçevesinde staj programları yoluyla gelecekte işletmelerin gereksinim duyduğu insan kaynaklarının yetiştirilmesine yönelik önerilerde bulunarak literatüre katkı sağlamaktadır.

REFERENCES

References: 

ACAR, Ahmet Cevat (2015) İnsan Kaynakları Yönetimi. Bölüm 3: İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgören Seçimi. (Ed: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri) Yenilenmiş 7. Baskı. Beta Basım A.Ş., İstanbul.
ALPERT Frank, Joo-Gim HEANEY ve Kerri-Ann L. KUHN
(2009
) "Internships in Marketing: Goals, Structures And Assessment - Student, Company and Academic Perspectives". Australasian Marketing Journal, 17, 36-45
ARIKAN, R. (2000)
Araştırma
Teknikleri ve Rapor Yazma, Geliştirilmiş 3. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
ARKAS (2015) Arkas Holding Resmi İnternet Sitesi, http://www.arkas.com.tr/arkas_holding.html (11.11.2015)
AYMANKUY, Yusuf, Nuray TETİK, Göksel Kemal GİRGİN ve Şimal AYMANKUY (2013) "Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Staj Uygulamasına Öğrenci ve Akademisyenlerin Bakışları (BTİOYO'da uygulama)". International Journal of Human Sciences, Volume: 10 Issue: 1
AYOB, A., S.A. OSMAN, M.Z.
OMAR
, N. JAMALUDDIN, N.T. KOFLI VE S. JOHAR (2013) "Industrial Training As Gateway To Engineering Career: Experience Sharing". Procedia - Social And
Behavioral Sciences 102, 48 - 54. 1877-0428, DOI:
10.1016/J.Sbspro.2013.10.712. Sciencedirect: 6th International Forum On Engineering Education (IFEE 2012)
BARUTÇUGİL, İsmet (2004) Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. Kariyer Yayıncılık, İstanbul.
BAS-COLLINS, Ayse
(2002
) "Research Note: Gateway To The Real World, Industrial Training: Dilemmas and Problems". Tourism Management 23, 93-96.
BAXTER, Pamela ve Susan JACK (2008) "Qualitative Case Study Methodology: Study Design and mplementation for Novice Researchers". The Qualitative Report Volume 13 Number 4 December 544-559 http://www.nova.edu/ssss/QR/QR13-4/baxter.pdf.
YAZAN, Bedrettin.
(2015)
. "Three approaches to case study methods in education: Yin, Merriam, and Stake." The Qualitative
Beşeri Bilimler Sayısı | 259
Didem
Özer Çaylan-Verda Akpınarlı-Durmuş Ali Deveci
Report, 20(2), 134-152.
www.nova.edu/ssss/QR/QR20/2/yazan1.pdf, (9.1.2016)
CANNON, J. Andrew ve Mark J. ARNOLD (1998) "Student Expectations of Collegiate Internship Programs in Business: A 10-Year Update", Journal of Education for Business, 73:4, 202-205, DOI:
10.1080/08832329809601630.
CIOFALO, A. (1989). "Legitimacy of Internships for Academic Credit Remains Controversial". Journalism Educator 43 (4), 25-31.
CHEN, Tzu-Ling ve Ching-Cheng SHEN (2012) "Today's Intern, Tomorrow's Practitioner?-The Influence of Internship Programmes on Students' Career Development in The Hospitality Industry". Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism
Education, 11: 29-40
CHICKERING, Arthur W. ve Zelda F. GAMSON, (1987) "Seven Principles for Good Practice in Undergraduate Education". American Association For Higher Education, Washington, D.C. AAHE Bulletin; P3-7 Mar 1987/5
CHO, Minho (2006) "Student Perspectives on the Quality of Hotel Management Internships", Journal of Teaching in Travel & Tourism, 6:1, 61-76.
ÇAÇAMER (2011) Lojistik Eğitiminde Deneyimsel Öğrenmenin Öğrenci Tutumu Üzerindeki Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
ÇETİN, Şule (2005) "Öğrenci Stajlarında Yararlanılan Dersler Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme: Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, Güz: s:153-169, ISSN: 1300-4220 (1990-2005).
DEMİR,
Mahmu
t ve Şirvan Şen DEMİR (2014) "Turizm
İşletmelerinde Yöneticilerin Mesleki Staj ve Stajyerleri Değerlendirmesi", Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 6, Aralık
2014
DESSLER,
Gar
y (2013) Human Resource Management, 13th Edition, Pearson, USA.
DEÜ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ (2015a) Dokuz Eylül
Üniversitesi Resmii İnternet Sitesi, Denizcilik Fakültesi Tanıtım Sunumu.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=18411,
(11.11.2015)
DEÜ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ (2015b) Dokuz Eylül
Üniversitesi Resmii İnternet Sitesi, Staj Uygulama Yönergesi,
260
|
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Cilt: 14, Sayı: 1, Mart 2016
Öğrencilerin Staj Programları İle İşe Alım Süreci...
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=6737,
(11.11.2015)
DUMAN, Teoman, Mustafa TEPECİ ve Kamil UNUR (2006)
"Mersin'de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Sektörün Çalışma Koşullarını Algılamaları ve Sektörde Çalışma İsteklerinin Karşılaştırmalı Analizi." Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, Bahar: 51-69,
ISSN: 1300-4220 (1990-2006)
ELLRAM, Lisa M. (1996) "The Use of The Case Study Method in Logistics Research". Journal of Business Logistics. Vol. 17. No: 2, ProQuest Central.
EMİR,
Oktay
, Soner ARSLAN ve Şensoy KILIÇKAYA (2008)
"Turizm
İşletmeciliğ
i ve Otelcilik Programı Öğrencilerinin Staj Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği", Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X ,S II, 2008).
EMİR, Oktay, Elbeyi PELİT ve Soner ARSLAN (2010) "Turizm
Alanında Önlisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Öncesi ve Sonrası Görüşlerinin Karşılaştırılması (Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği)" Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Yaz, Cilt:9 Sayı:33 (141-165)
ISSN:1304-0278
GAULT, Jack, John REDINGTON ve Tammy SCHLAGER (2000)
"Undergraduate Business Internships And Career Success: Are They Related?" Journal Of Marketing Education, 22: 45. DOI:
10.1177/0273475300221006.
GEZEN, Tuba ve Özlem KÖROĞLU (2014) "Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Seçimine Etki Eden Kariyer Çapalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma". Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 16, Sayı: 2, Sayfa: 213-234, ISSN: 1302-3284 E-ISSN: 1308-0911
GÖRKEM, Onur ve Yüksel ÖZTÜRK (2011) "Otel
Mutfaklarında Stajyer İstihdamı ve Beceri Eğitimi Yeterliğine Yönelik Bir Uygulama". İşletme Araştırmaları Dergisi 3/4 S:18-33
GÖRMÜŞ, Alparslan Şahin ve Çetin BEKTAŞ (2002) "Sektör
Temsilcilerinin Meslek Yüksekokulu Öğrencilerini Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma (Sandıklı ve Şuhut MYO İşletme Programı Örneği)" Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.IV,S.2)
GÜLER, Zeki (2015) "David A. Kolb'un Yaşantısal Öğrenme Kuramı Kapsamında Eskişehir Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerinin Stajlarının Değerlendirilmesi ve
Beşeri Bilimler Sayısı | 261
Didem
Özer Çaylan-Verda Akpınarlı-Durmuş Ali Deveci
Öneriler". Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, Mart, S.
615-633
GÜROL, Yonca ve Nuray ATSAN (2006) "Entrepreneurial
Characteristics Amongst University Students Some Insights for
Entrepreneurshi
p Education and Training in Turkey". Education and Training, Vol. 48 No. 1. Pp. 25-38. Emerald Group Publishing Limited,
0040-0912. DOI:10.1108/00400910610645716
JAMALUDDİN,
Nordin
, Afida AYOB; Siti Aminah OSMAN;
Mohd Zaidi OMAR; Tan Norhisham KOFLI ve Suhana JOHAR (2013)
"Undergraduate Industrial Training Experience: A Win-Win Situation For Students, Industry and Faculty", Procedia - Social And Behavioral
Sciences 102, 648 - 653. 1877-0428, DOI: 10.1016/J.Sbspro.2013.10.783. Sciencedirect: 6th International
Forum on Engineering Education (IFEE 2012)
JU, Jeongeun, Daniel A. EMENHEISER, Howard R. CLAYTON
ve
Su
e Reynolds JOHNNY (1998) "Korean Students' Perceptions of The Effectiveness of Their Internship Experiences in The Hospitality Industry in Korea." Asia Pacific Journal of Tourism Research, 3:1, 37¬44, DOI: 10.1080/10941669908722006
KNEMEYER, A. Michael ve Paul R. MURPHY (2002) "Logistics Internships- Employer and Student Perspectives." International Journal of Physical Distribution and Logistics Management. Vol. 32 No:
2 PP. 135-152. MCB UP Limited, 0960-0035. DOI: 10.1108/09600030210421732.
KO, Wen-Hwa (2008) "Training, Satisfaction With Internship Programs, and Confidence About Future Careers Among Hospitality Students: A Case Study of Universities in Taiwan". Journal of Teaching in Travel & Tourism, 7:4, 1-15, DOI: 10.1080/15313220802033245
KOLB, David A., (1984), Experiental Learning: Experience as the Source of Learning and Development, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New Jersey
KUZGUN, Yıldız (2014) Meslek Gelişimi ve Danışmalığı, Geliştirilmiş 4. Baskı. Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara.
LAM,
Terr
y ve Larry CHING (2007) "An Exploratory Study of an Internship Program: The Case of Hong Kong Students." Hospitality Management 26, 336-351
LIEW, M. S., T.N. TENGKU SHAHDANB ve E.S. LIMA (2012)
"Strategic and Tactical Approaches on University - Industry Collaboration". Procedia - Social And Behavioral Sciences, 56, 405 -409, 1877-0428, DOI: 10.1016/J.Sbspro.2012.09.669. International
262 | Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Cilt: 14, Sayı: 1, Mart 2016
Öğrencilerin Staj Programları İle İşe Alım Süreci.
Conference on Teaching and Learning in Higher Education (ICTLHE
2012)
ODABAŞI , A.Yücel, Şebnem HELVACIOĞLU, Mustafa İNSEL ve İsmail Hakkı HELVACIOĞLU (2010) "Üniversite- Sanayi İşbirliğinde Yeni Bir Model". Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergisi, Sayı: 183, Ocak.
OKAKIN, Neslihan ve Müjdat ŞAKAR (2013J İnsan Kaynakları Yöneticisinin El Kitabı. 2. Baskı, Beta Yayım Dağıtım, İstanbul.
OSMAN, S.A., S.I. NAAM, M.Z.
OMAR
, N. JAMALUDDİN, N.T. KOFLİ, A. AYOB ve S. JOHAR, (2013) "Employer Perceptions of Student Ability During Industrial Training as Assessed by The Rasch Model". Procedia - Social And Behavioral Sciences, 102, 134 - 140.
1877-0428, DOI: 10.1016/J.Sbspro.2013.10.724, Sciencedirect: 6th
International Forum on Engineering Education (IFEE 2012).
ÖZDEMİR, Ali (2013) Yönetim Biliminde İleri Araştırma Yöntemleri ve Uygulamalar. 3. Baskı. Beta Basım A.Ş. İstanbul.
ÖZGEN, Hüseyin ve Azmi YALÇIN (2011) İnsan Kaynakları Yönetimi- Stratejik Bir Yaklaşım. 2. Baskı. Nobel Kitabevi. Adana.
PARILLA, P.F. ve G.W. HESSER, (1998) "Internships and The Sociological Perspective: Applying Principles of Experiential Learning". Teaching Sociology 26 (4), 310-329.
PETRILLOSE, Michael J. ve Rhonda MONTGOMERY (1997)
"An Exploratory Study of Internship Practices in Hospitality Education and Industry's Perception of The Importance of Internships in Hospitality Curriculum". Journal of Hospitality and Tourism Education, 9:4, 46-51, DOI:
10.1080/10963758.1997.10685352
SABUNCUOĞLU, Zeyyat (2013) Uygulama Örnekleriyle İnsan Kaynakları Yönetimi. 7. Baskı. Beta Basım A.Ş. İstanbul.
SALLEH, M.S. ve M.Z. OMARA (2013) "University-Industry
Collaboration Models in Malaysia". Procedia - Social And Behavioral
Sciences, 102, 654 - 664, 1877-0428. DOI:
10.1016/J.Sbspro.2013.10.784. Sciencedirect: 6th International Forum On Engineering Education (IFEE 2012)
SARUHAN, Şadı Can ve Müge Leyla YILDIZ (2014) İnsan
Kaynakları Yönetimi- Teori ve Ugulama. 2. Baskı, Beta Yayım Dağıtım, İstanbul.
SEYYAR, Ali ve Cihan Selek ÖZ (2007) İnsan Kaynakları
Terimleri-Ansiklopedik Sözlük. Değişim Yayınları, İstanbul.
SHIN, Youn-Soon, Kang-Woo LEE, Jong-Suk AHN ve Jin-Woo
JUNG (2013) "Development of Internship & Capstone Design Integrated Program for University-Industry Collaboration", Procedia -
Beşeri
Bilimle
r Sayısı | 263
Didem
Özer Çaylan-Verda Akpınarlı-Durmuş Ali Deveci
Social And Behavioral Sciences, 102, 386 - 391. 1877-0428. DOI:
10.1016/J.Sbspro.2013.10.753. Sciencedirect: 6th International Forum On Engineering Education (IFEE 2012)
STAKE, Robert E. (1978) "The Case Study Method in Social Inquiry". Educational Researcher, Vol. 7, No: 2. American Educational Research Association.
THAI, Vinh V., Stephen CAHOON ve Hai T. TRAN (2011) "Skill Requirements for Logistics Professionals: Findings and Implications". Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 23 No. 4, Pp. 553¬574, Emerald Group Publishing Limited, 1355-5855, DOI:
10.1108/135558511111650844
THOMPSON, David W. (1950) "Internship Training Programs", The Accounting Review, Vol. 25, No. 4, pp. 395-401, American Accounting Association,
http: //www.j stor.org/stable/23993 5
TONCAR, M.F. ve B.V. CUDMORE, (2000) "The Overseas Internship Experience". Journal of Marketing Education 22 (1), 54-63.
TOVEY, Janice (2001) "Building Connections Between Industry and University: Implementing An Internship Program At A Regional University", Technical Communication Quarterly, 10:2, 225¬239, DOI: 10.1207/S15427625tcq1002_7
UÇAR,
Cana
n ve Mehmet Akif ÖZERBAŞ (2013) "Mesleki ve
Teknik Eğitimin Dünyadaki ve Türkiye'deki Konumu", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching) Mayıs, cilt:2 sayı:2 makale no:28 ISSN: 2146-9199.
WERTHER, William B. ve Keith DAVIS (1993) Human
Resource and Personnel Management. 4. Baskı, McGraw Hill, Inc. New
York, ABD.
VERNEY, Thomas P., Stephen J. HOLOVIAK ve Anthony S.
WINTER (2009) "Enhancing the Reliability of Internship Evaluations", Journal of Applied Business and Economics, 9(1):22-33.
YILDIRIM, Ali ve Hasan ŞİMŞEK (2008 ). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 7. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
YIN, R.K. (2002) Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks, Sage Publications, CA.
ZAINAL, Zaidah (2007) Case Study as a Reseach Method,
Jurnal Kemanusiaan. bil 9.
http://fba.aiub.edu/Files/Uploads/OPM110044.pdf, (12.01.2016).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com