You are here

İnsan Kaynaklarının Sürekli Artan Gücü

The Continuous Rising up-Power Of Human Resources

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
potential contributors to an increase in production. It seems impossible to compete and remain standing in global economy without high quality and low cost. And without culture of high self-confidence, it is impossible to obtain high quality and low cost. Today, it is clear that to increase the quality and to lower cost, it is not enough to treat employees well or to use them in best possible way. It is necessary to provide employees with the meaning of the work they do and satisfy them. Employees want to feel that they personally contribute to something.They can obtainreal satisfaction and motivation only in this way. In sum, it is necessary to believe in invisible potential of employees.
Abstract (Original Language): 
Çalışanı sadece bir üretim faktörü olarak görmeyen ve onun verimliliği artırmada önemli katkıları olabileceği düşüncesi, günümüz işletmeleri tarafndan kabul görmektedir. Dolayısıyla global ekonomide, yüksek kalite ve düşük maliyet olmadan rekabet etmek ve ayakta kalmak mümkün görünmemektedir. Yüksek güven kültürü olmadan da yüksek kalite ve düşük maliyete ulaşılamaz. Artık günümüzde çalışanlara iyi davranmanın ve ardndan, onları iyi kullanmanın yeterli olmadğl ortadadır. Çalışanların yaptıkları işlerde anlam ve doyum bulmaları sağlanmalıdr. Çalışanlar, anlamlı bir şeye katkıda bulunduklarını hissetmek istemektedirler. Gerek motivasyona gerekse doyuma ancak böyle ulaşabilinir. Kısaca insanın görünmeyen potansiyeline inamlmalıdr.
7-19

REFERENCES

References: 

AKDEMİR Ali, "Yöneticilerin Yaratıcılık Motivasyonu", Global Normlu İşletme Yönetimi,
Kütahya, 1996.
BAŞARAN ı.Ethem, Yönetimde İnsan İlişkileri, Ankara, 1992.
BATTRAM Arthur, Karmaşıklıkta yol almak, (Çev. Zülfü Dicleli), Henkel Yayınlan, İstanbul, 1999.
BİNGÖL Dursun, Küreselleşme ve Örgüt Kültürü, Başak Dergisi, Ankara, 3-4/1999. BÜYÜKUSLU A.Rıza, Globalizasyon Boyutunda İnsan Kaynakları Yönetimi, Der Yayınları, İstanbul, 1998.
COVEY Stephen, "İlkelere Öncelik Vermek', Geleceği Yeniden Düşünmek, Derleyen GİBSON
Rowan, (Çev. Sinem Gül), Sabah Yayınlan, İstanbul, 1997. DİCLE İ.Atilla, Endüstriyel Demokrasi ve Yönetime Katılım, ODTÜ Yayınlan, Ankara, 1980. DİNÇER Ömer ve FİDAN Yahya, İşletme Yönetimi, Beta Yayıncılık, İstanbul 1996. DRUCKER Peter, Gelecek için Yönetim, (Çev. Fikret Üçcan), Türkiye İş Bankası Yayınlan,
Ankara, 1995.
DRUCKER Peter, Yönetim, (Çev. Fato ş Dilber), ODTÜ Basım İşliği, Ankara, 1994.
EREN Erol, İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Der Yayınlan, İstanbul, 1997.
EREN Erol, Yönetim ve Organizasyon, Beta Basım, İstanbul, 1993.
JOHSON Mike, Gelecek Bin Yıl İçin Yönetim, (Çev. Sinem Gül), İstanbul, 1996.
KOÇEL Tamer, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınlan, İstanbul, 1995.
KOTTER John, "Kültürler ve Koalisyonlar", Geleceği Yeniden Düşünmek, Derleyen GİBSON
Rowan, (Çev. Sinem Gül), Sabah Yayınları, İstanbul, 1997. ÖZÇELİKEL Hamdi, Japon Yönetim Sistemleri, Ankara, 1994.
PFEFFER Jeffray, Rekabette Üstünlüğün Sırrı : İNSAN, (Çev. Sinem Gül), Sabah Yayınlan, İstanbul, 1995.
SAVA Ş Taşkent, Türkiyede İşçinin Yönetime katılması, Belediye İş Sendikası Yayınlan, İstanbul, 1994.
TAMER Meral, "Kapitalizmin Ruhuna El Fatiha', Milliyet, 27 Mart/1997. TOSUN Kemal, İşletme yönetimi, Savaş Yayınları, Ankara, 1992.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com