You are here

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURAN FAKTÖRLER

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Günümüzde küreselleşme olgusu nedeniyle, ulusal ve uluslar arası arenada rekabet edebilmeleri için örgütler, rekabet güçlerini artırmak durumundadırlar. Rekabet gücünü artırmak ise, çalışanların kendilerini örgütle bütünleştirmelerine, örgüt için kolaylıkla özveride bulunabilmelerine bağlıdır. Bu da örgütlerde ortak bir gücün varlığını gerektirir. En basitinden en ilerisine kadar tüm örgütlerde var olan bu ortak güç "kültür' ' dür. Kültür, insan topluluklarının geçmişleri, yaşama, üretim biçimleri, bunlarla ilgili gelişmeler vb. İnsan topluluklarının sosyal ilişkileri ile ilgilidir. Örgüt kültürü, toplum kültürünün bir alt kültürüdür. Dolayısıyla örgüt kültürü, bir örgütün içinde yer alan bireylerin davranışlarını yönlendiren normlar, davranış ve değerler, inançlar ile alışkanlıklar sistemi olarak ifade edilir. Günümüzde örgüt kültürü kuruluşların rekabet avantajı kazanmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Örgüt kültürü, örgüt üyelerine farklı bir kimlik veren ve örgüte bağlanmasına yardımcı olan ve örgüt üyeleri tarafından paylaşılan iç değişkenleri sunmaktadır. Örgüt kültürü soyut ve birbirini tamamlayıcı çok sayıda faktörden oluşmaktadır. İnsana verilen önemi sadece çalışanlarla değil ilişki içinde bulunulan tüm insanlarla geniş bir çerçevede ele alan örgüt kültürü maddi unsur ve hedeflerden çok manevi amaçlar ve moral değerlerden oluşması nedeni ile de her örgütte farklı bir yapıda ortaya çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle bu çalışmada örgüt kültürünü oluşturan faktörler incelenmiştir.
219
242

REFERENCES

References: 

AKINTÜRK Turgut, Temel Hukuk, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 17, Eskişehir, APULGAN Oktay, İşletme Bilimine Giriş, Derya Kitabevi, Trabzon, 1996 BAYMUR Feriha, Genel Psikoloji, İnkilâp Kitabevi, İstanbul, 1994
BELASKO A. James,
Teachin
g The Elephant To Dance: Empowering Change İn Your Organizastions, Britain, 1992
BERBEROĞLU Güneş, BARAZ Barış, "Tusaş Motor Sanayii A.Ş.'de Örgüt Kültürü Araştırması," Anadolu Üniversitesi ÜBF Dergisi, Eskişehir, 1999 CAN Vehbi, Okul Kültürü ve Yönetim, Önder Matbaacılık, Ankara, 1997 CÜCELOĞLU Doğan, Yeniden İnsan İnsana, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1997 ÇEÇEN Anıl, "Kültür Yönetimi" Amme İdaresi Dergisi, TODAE Yayını, C: 18, Sa:2, Haziran, 1985
DİNÇER Ömer, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Yay m Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1997
DÖNMEZER Sulhi, Toplumbilim, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1994 ERDOĞAN İlhan, İşletmelerde Davranış, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1994 EREN Erol, Yönetim ve Organizasyon, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1996 EREN Erol, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,
İstanbul, 1998
241
ERKUŞ Ahmet, Öğrenen Örgütler ve Stratejik Öğrenme Modeli, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 1999
EROGLU Feyzullah, Davranış Bilimleri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1996 ERSEN Haldun, Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi, Sim Matbaacılık, İstanbul, 1997
FINDIKÇI İllıami, Bilgi Toplumunda Yöneticilerde Kendini Geliştirme, Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayınları, İstanbul, 1996
JAMES G. M
, HERBERT A. Simon, Organizations, John Wiley and Sons inc., New York, 1958
KATZ
D
, KAHN L. Robert,
Örgütlerin Toplumsal Psikolojisi, (Çev: Halil CAN, Yavuz BAYAR), DODAİE Yayını, Ankara, 1977
KÖSE Sevinç, ÜNAL Aylin, "Türk Yönetim Kültürü Tarihi Açısından Çağda! Türk İşletmelerinde Yöretim Değerleri", Erciyes Üniversitesi 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler, Nevşehir, 25.27 Mays 2000
ÖZKALP Enver, KOCACIK Faruk, Davranış Bilimlerine Giriş, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 173, Eskişehir 1991.
ÖZKALP Enver, Örgütlerde Davranış, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 116, Eskişehir, 1995
ÖZKALP Enver, "Örgütlerde Kültürel Sorunlar ve Örgüt Kültürünün Korunması ve Geliştirilmesi" Anadolu Üniversitesi ÜBF Dergisi, Eskişehir, 1999
THOMPSON D. James, Örgütler Çalışırken Yönetim Teorisinin Toplum Bilimsel Temeli, (Çev: Ural SÖZEN, Tengiz ÜÇOK), Kalite Matbaası, 1976
VAROL Muharrem, "Örgüt Kültürü ve Verimlilik', Verimlilik Dergisi, MPM Yayını,
1989
file: // A: \ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE SÜRECİ. htm file: // A: \ Sema Yıldıran Becerikli Kişisel Sayfa. Htm

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com