You are here

Feldstein-Horioka Bilmecesinin Gelişmiş Ülke Ekonomileri Açısından Değerlendirilmesi: Panel Veri Analizi

The Puzzle of Feldstein-Horioka Evaluation of Advanced Economies: A Panel Data Analysis

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is examine the relationship between investment and saving for G7 countries (United States, United Kingdom, Canada, Japan, Italy, France, and Germany) which are classified development countries. Within the scope of the empirical model, primarily heterogeneity of variables studied by using Delta test (Pesaran and Yamagata, 2008). Then, withal test, it’s decided that model has a cross section dependency. Series were examined by the second generation unit root test (CADF test). After the existence of the cointegration relationship between the series proved by using the Westurlund ECM cointegration test, long-term regression coefficients were estimated by Common Correlated Effects Model. According to the empirical results, for G7 countries capital mobility is comparatively higher.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı G7 gelişmiş ekonomiler olarak tanımlanan 7 ülke (Amerika, İngiltere, Kanada, Japonya, İtalya, Fransa, Almanya) kapsamında yatırım ve tasarruf ilişkisini incelemektir. Panel veri analizinin kullanıldığı ampirik model kapsamında, öncelikle değişkenlerin hetorejenliği delta testi [Pesaran ve Yamagata (2008)] aracılığı ile incelenmiştir. Ardından, testi ile yatay kesit bağımlılığının gözlendiğine karar verilen bu modelde, ikinci nesil birim kök testleri [Pesaran CADF(2007), Hadri-Kurozumi (2012)] yardımıyla serilerin durağanlığı araştırılmıştır. Değişkenler arası eşbütünleşik ilişkinin varlığı Westerlund ECM (2007) testi ile ispatlandıktan sonra, uzun dönem regresyon katsayıları Ortak İlişkili Etkiler (Common Correlated Effect-CCE) modeli kapsamında tahminlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, G7 ülkelerinde sermaye hareketleri nispeten yüksektir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Andrade, J.S. (2008), European Integration and External Sustainability of the European Union: An Application of the Thesis of Feldstein and Horioka, Transition Studies Review, 15, 21-36.
Aka, F.B. (2008), The Saving Investment Relationship: A Markov Switching Causality Analysis, http://www.africametrics.org/.../AKA%20SAVING_INVEST-AES.pdf, (Erişim Tarihi: 15.06.2010).
Baltagi, B. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, John Wiley & Sons Press.
Bangake, C. ve Eggoh, J.C. (2009), International Capital Mobility in African Countries: A Panel Cointegration Analysis, http://193.49.79.89/leo/images/espace_perso/bangake/WP_2178.pdf, (Erişim Tarihi: 15.06.2010).
Breuer, J.B., McNown, R. ve Wallace, M.S. (2001), Misleading Inferences from Panel Unit Root Tests with an Illustration from Purchasing Power Parity, Review of International Economics, 9(3), 482-493.
Erataş, F. (2012), Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme Ekseninde Krugman 45 Derece Kuralının Geçerliliği: Küresel Bir Analiz, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Erden, L. (2005), Structurel Adjustment and Domestic Private Saving and Investment Interaction in Turkey: A Cointegration, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 12(1), 95-105.
Farqua, J., Hurlin, C. ve Rabaud, I. (2007), The Feldstein–Horioka Puzzle: A Panel Smooth Transition Regression Approach, http://hal.inria.fr/docs/00/16/63/09/PDF/FH_avril07.pdf, (Erişim Tarihi: 10.07.2010).
Güloğlu, B. ve İvrendi, M. (2010), Output Fluctuations: Transitory or Permanent? The Case of Latin America, Applied Economics Letters, 17, 381-386.
F.Erataş, H.Başçı Nur & M.Özçalık Güz/Fall 2013
Cilt 3, Sayı 2, ss.18-33 Volume 3, Issue 2, pp.18-33
32
Güloğlu, B. ve İspir, S. (2009), Yeni Gelişmeler Işığında Türkiye’de Satın Alma Gücü Paritesi Önsavının Panel Birim Kök Sınaması, Pamukkale Üniversitesi İİBF Salı Seminerleri.
Hadri, K. (2000), Testing for Stationarity in Heterogeneous Panels, Econometrics Journal, 3, 148-161.
Im, S. K., Pesaran, M.H. ve Shin, Y. (1997), Testing For Unit Roots in Heterogeneous Panels, http://www.econ.cam.ac.uk/faculty/pesaran/lm.pdf, 1-30 (Erişim Tarihi: 20.06.2010).
Ketenci, N. (2010), The Feldstein Horioka Puzzle by Groups of OECD Members: the Panel Approach, MPRA Papers, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/25848/, 1-25 (Erişim Tarihi: 10.05.2013).
Kibritçioğlu, A. ve Ninjbat, U. (2006), Uluslararası Sermeye Hareketliliğinin Derecesi ve Feldstein-Horioka Bilmecesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Yüksek Lisans Programı Seminer Çalışması.
Levin, A., Lin, C.F. ve Chu, C.S.J. (2002), Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties, Journal of Econometrics, 108, 1-24.
Mishra, P.K. (2010), The Dynamics of Savings and Investment Relationship in India, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 18, 163-172.
Murthy, V. (2007), Feldstein-Horioka Puzzle in Latin American and Caribbean Countries:Evidence from Likelihood-Based Cointegration Tests in Heterogeneous Panels, International Research Journal of Finance and Economics, 112-122.
Nart, Ç. E. (2008), Panel Veri Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Doktora Programı, Ekonometrik Yöntemler Analiz Teknikleri Seminer Sunumu, 1-61.
Obstfeld, M. (1985), Capital Mobility in the World Economy: Theory and Measurement, NBER Working Paper Series, Paper No. 4851.
Özmen, E. (2004), Financial Development, Exchange Rate Regimes and The Feldstein-Horioka Puzzle, ERC Working Papers 4-18, http://www.erc.metu.edu.tr/menu/series04/0418.pdf (Erişim Tarihi: 18.06.2010).
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of the Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
33
Öztekin, D. ve Erataş, F. (2009), Net Portföy Yatırımları ile Reel Faiz Arasındaki İlişkinin Küresel Kriz Çerçevesinde Değerlendirilmesi, http://econ.anadolu.edu.tr/fullpapers/Oztekin_Eratas_econanadolu2009.pdf, 1-20 (Erişim Tarihi: 20.06.2010).
Pesaran, H, M., (2004), General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels, Working Paper No:0435, University of Cambridge.
Peseran, H.M., ve Yamagata, T. (2008), Testing Slope Homogeneity in Large Panels, Journal of Econometrics, 142, 50–93.
Peseran, H. (2006), A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross Section Dependecy, Cambridge Working Papers in Economics 0346.
Rocha, F.Z. ve Beatriz, M. (2002), Using a Panel Structure to Discuss the Feldstein-Horioka Puzzle in Developing Countries, http://epge.fgv.br/pt/files/1092.pdf, 1-27 (Erişim Tarihi: 18.06.2010).
Sachs, J.D. (1981), The Current Account and Macroeconomic Adjustment in the 1970s, Brooking Papers in Economic Activity, 12, 202-268.
Taylor, M. ve Sarno, L. (1998), The Behaviour of Real Exchange Rates During the Post-Bretton Woods Period, Journal of International Economics, 46, 281-312.
Telatar, E., Telatar, F. ve Bolatoğlu, N. (2007), A Regime Switching Approach to the Feldstein-Horioka Puzzle: Evidence from Some European Countries, Journal of Policy Modeling, 29, 523-533.
Vamvakidis, A. ve Romain, W. (1998), Devoloping Countries and the Feldstein-Horioka Puzzle, Authorized by Peter Wickham, IMF Working Paper, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp9802pdf, 1-24 (Erişim Tarihi: 24.05.2010).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com