You are here

Genel ve Zihinsel Sağlığın Yordayıcıları Olarak İyimserlik ve Karamsarlık

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of the study was to examine the relationship between general and mental health and the two subfactors of Scheier ve Carver's Life Orientation Test as optimism and pessimism. 100 female and 154 male undergraduate university students (N = 254) participated in the study. The mean age of the female participants was 20.42 (SD = 2.42), whereas the mean age of the male participants was 21.52 (SD = 2.16). The participants completed Life Orientation Scale and two subscales of Quality of Life Measure (SF-36) as general and mental health. Results of correlational analyses demonstrated that the association between opti¬mism and pessimism was .39. The correlation between general health and optimism was .31 whereas the correlation between mental health and optimism was .42. On the other hand, pessimism was negatively correlated with general health (r = -.29) and mental health (r = -.45). Finally, regression analyses showed that optimism predicted general health and mental health positively, whereas pessimism predicted both dependent variables negatively.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı Scheier ve Carver'ın Yaşam Yönelimi Ölçeği'nin iki farklı boyutu olarak sunulan iyimserlik ve karamsarlığın genel sağlık ve zihinsel sağlık ile ilişkisini incelemektir. Bu amaçla 100 kadın (yaş ort. = 20.42; SS = 2.42) ve 154 erkek (yaş ort. = 21.52; SS = 2.16) olmak üzere toplam 254 üniversite öğrencisinden Yaşam Yönelimi Ölçeği ile birlikte Ware ve Sherbourne tarafından geliştirilmiş Yaşam Kalitesi Ölçeği'nin (KF-36) 'Genel Sağlık' ve 'Zihinsel Sağlık' alt faktörlerini doldurmaları istenmiştir. Korelasyon analizlerine göre, iyimserlik ve karamsarlık arasındaki korelasyonun -.39 değerindedir. Genel sağlık ile iyimserlik arasındaki korelasyon .31 iken, zihinsel sağlık ile iyimserlik arasındaki korelasyon .42 olarak bulunmuştur. Buna karşın, karamsarlık hem zihinsel sağlık (r = -.45) hem de genel sağlık (r = -.29) ile negatif korelasyon göstermektedir. Son olarak, regresyon analizi sonuçlarına bakıldığında, iyimserlik genel ve zihinsel sağlığı pozitif yönde anlamlı olarak yordarken, karamsarlık her iki bağımlı değişkeni negatif yönde anlamlı olarak yordamaktadır.
81-90