You are here

Interpolasyon Analiz Yöntemi ile Ekmeklik Buğdayda Türkiye’nin Kalite Analizi, I. Kırmızı Ekmeklik Buğdaylar

Quality analysis of Turkey in bread wheat by ınterpolation technique I. Red bread wheat

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to determine quality maps in terms of some quality parameters in red bread wheat cultivars by interpolation method in Turkey. Samples of red bread wheat cultivars were analyzed for protein content, Zeleny sedimentaton, farinograph water absorption, alveograph energy value and test weight, and by using results, quality maps of these quality parameters for Turkey were made. Results revealed that the higher values were obtained for test weight in western parts and for farinograph values in south parts. Zeleny sedimentation and protein content values in eastern parts were higher in Turkey. No significant differences among regions of Turkey was found in alveograph energy value.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı kırmızı buğday çeşitlerinin Türkiye’de bazı kalite kriterleri yönünden haritası interpolasyon metodu ile belirlemektir. Ülkemizde kırmızı ekmeklik buğday çeşitlerinden elde edilen örnekler protein oranı, Zeleny sedimentasyon, farinograf su absorbsiyonu, alveograf enerji değeri ve hektolitre ağırlığı yönünden analiz yapılmış ve elde edilen sonuçlar kullanılarak bu kalite parametrelerinin Türkiye için kalite haritaları oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre hektolitre ağırlığı Türkiye’nin batısında, farinograf su absorbsiyonu ülkenin güneyinde daha yüksek değerler verme potansiyeline sahip bulunmuştur. Zeleny sedimantasyon ve protein oranları yönünden Türkiye’nin doğu kısmı batıya göre daha yüksek potansiyele sahiptir. Alveograf enerji değeri yönünden ise bölgeler arasında büyük bir fark bulunmamaktadır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

AACC, 2000. Approved Methods, American Association of Cereal Chemists, St. Paul, MN, Standarts No: 46/12.
Ak, A., Yücel, E. 2011. Ecotoxicological effects of heavy metal stres on antioxidant enzyme levels of Triticum aestivum cv. Alpu.
Biological Diversity and Conservation, 4/3:19-24.
Altan, A. 1988. Tahıl İşleme Teknolojisi. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No: 13, Adana.
Atlı, A. 1987. Kışlık Tahıl Üretim Bölgelerimizde Yetiştirilen Bazı Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Kaliteleri ile Kalite
Karakterlerinin Stabilitesi Üzerine Araştırmalar. Türkiye Tahıl Sempozyumu, 6-9 Ekim 1987, 443-454, Bursa.
Atlı, A. 1999. Buğday ve Ürünleri Kalitesi. Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11
Haziran 1999, 498- 506, Konya.
Boehmetal, M.B., Boehm, R.L., Junkins, R.L., Desjardins, S., Lindwall, W. 2004. Sink Potential of Canadian Agricultural Soils
Climatic Change, 65:297–314.
Bushuk, W. 1982. Grains and Oilseeds. Third Edition. Canadian International Grains Institu.Winnipeg, Manitoba, 10065.
Çağlayan, M. ve Elgün, A. 1999. Değisik Çevre Şartlarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday Hat ve Çeşitlerinin Bazı Teknolojik
Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11 Haziran
1999, 513-518, Konya.
Çelik, İ., Kotancılar, H. G., Ertugay, Z. 1996. Doğu Anadolu’da Yetiştirilen Buğdayların Fiziksel Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri
ile Ekmeklik Kalitelerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 27(4):562-575.
Dikici, N., Bilgiçli, N., Elgün, A., Ertaş, N. 2006. Unun Ekmekçilik Kalitesi ile Farklı Metotlarla Ölçülen Hamurun Reolojik
Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Gıda, 31(5): 285-291.
Egesel, C. Ö., Kahrıman, F., Tayyar, Ş., Baytekin, H. 2009. Ekmeklik Buğdayda Un Kalite Özellikleri İle Dane Veriminin Karşılıklı
Etkileşimleri ve Uygun Çeşit Seçimi. Anadolu Tarım Bilim. Dergisi, 24(2):76-83.
Elgün, A., Ertugay, Z. 1995. Tahıl işleme Teknolojisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 297 (2.Baskı), 481 s.,
Erzurum.
Ercan, R., Seçkin, R., Velioğlu, S. 1988. Ülkemizde Yetiştirilen Bazı Buğday Çeşitlerinin Ekmeklik Kalitesi. Gıda Dergisi, 13
(2):107-114.
Erdoğan, S., Baybura T., Tiryakioğlu, İ. 2004. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Taşınmaz Değer Haritalarının Oluşturulması:
Afyon Örneği. 3. Bilgi Teknolojileri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
Erdoğan, S., Güllü M. 2004. Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Trafik Kazalarının Analizi: Afyon Örneği. Harita Bülteni, 91.
Erkul, A. 2006. Sulamalı Koşullarda İleri Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının Tane Verimi ve Bazı Kalite
Özelliklerinin Belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1): 37-32.
Finney, P.L., Gaines, C.S., Andrews, L.C. 1987. Wheat Quality, A Quality Assessors View, Cereal Foods World, 64: 769-772.
Gooding, M. J., Ellis, R. H., Shewry, P. R., Schofield, J. D. 2003. Effects of Restricted Water Availability and Increased Temperature
on the Grain Filling, Drying and Quality of Winter Wheat. Journal of Cereal Science, 37: 295-309.
Hruskova, M., Smejda, P. 2003. Wheat Flour Dough Alveograph Characteristics Predicted by NIRSystems 6500. Czech J. Food Sci.,
21: 28–33.
ICC, 2002. International Association for Cereal Science and Technology (ICC), Vienna, Standarts No: 102, 115/1, 116/1, 121.
Kaldy, M. Kereliuk, S., Kozub, G. R., 1993. Influence of Gluten Components and Flour Lipids on Soft White Wheat Quality. Cereal
Chemists., 70 (1): 77-80.
Karababa, E., Ozan, A.N. 1995. Çeşit ve Çevrenin Bisküvi Kalitsi Üzerine Etkisi. Un Mamulleri dünyası, 4(1):26-35.
Khattak, S., D’Appolonia, R.H., Banasık, O.J. 1974. Use of The Alveograph for Quality Evaluation of HRS Wheat. Cereal Chem.
51: 355–351.
Lekes, V., Dandul, I. 2000. Using Airflow Modelling and Spatial Analysis for Defining Wind Damage Risk Classification
(WINDARC). For. Ecol. and Manage, 135:331-344.
Mut, Z., Aydın, N., Bayramoğlu, N.O., Özcan, H. 2007. Bazı Ekmelik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Verim ve
Baslıca Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2):193-201.
Özkaya, H., Kahveci, B. 1990. Tahıl ve Ürünleri Analiz Yöntemleri. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, No:14, 152s., Ankara.
Özkaya,. B., 1995. Bisküvi Üretiminde Kullanılacak Unların Değerlendirilmesi. Un Mamulleri dünyası, 4(4): 35-42.
Sade, B., Topal, A., Soylu, S. 1999. Konya Sulu Koşullarında Yetiştirilebilecek Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Belirlenmesi. Orta
Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11 Haziran, s.91-96, Konya.
Slaughther, D. C., Norris, K. H., Hruschka, W. R. 1992. Quality and Classification of Hard Red Wheat. Cereal cham., 69(4): 428-432.
Ünal, S. 2003. Buğday ve Un Kalitesinin Belirlenmesinde Uygulanan Yöntemler. Nevşehir Ekonomisinin Sorunları ve Çözüm
Önerileri: Un Sanayi Örneği Sempozyumu,15-33.
Ünal, S., Boyacıoğlu, M.H. 1984. Un Bileşenlerinin Ekmek Yapısındaki Etkileri, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dergisi,
Gıda Mühendisliği, 2(2): 89- 99 s.
Yürür, N. 1994. Serin İklim Tahılları (Tahılları-I). Uludağ Üniversitesi Yayınları, Yayın No:7-030-0256, 250 s.
Zecevic, V., Knezevic, D., Micanovic, D. 2005. Technological Quality of Wheat-Triticale Flour Blends. Tractors and power
machines 10 (2): 448-453.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com