You are here

Enterpolasyon Analiz Yöntemi İle Ekmeklik Buğdayda Türkiye’nin Kalite Analizi II. Beyaz Sert Ekmeklik Buğdaylar

Quality Analysis Of Turkey in Bread Wheat By Interpolation Technique II. White Hard Bread Wheat

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to determine quality map in white hard bread wheat cultivars by interpolation method in Turkey. Samples of white hard bread wheat cultivars were analyzed for protein content, zeleny sedimentaton, farinograph, alveograph and test weight, and by using results, quality maps of these qualiry parameters for Turkey were made. By using quality maps it could be possible to get idea quality potential of regions, to increase regional quality potentials of cultivars.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada beyaz sert ekmeklik buğday çeşitlerinin Türkiye’de kalite unsurları yönünden haritası belirlenmiştir. Ülkemizde beyaz sert ekmeklik buğday çeşitleri elde edilen örnekler protein oranı, zeleny sedimentasyon, farinograf su absorbsiyonu, alveograf enerji değeri ve hektolitre ağırlığı yönünden analiz edilmiş ve ülkemizin protein oranı, zeleny sedimentasyon, farinograf su absorbsiyonu, alveograf enerji değeri ve hektolitre ağırlığı haritaları oluşturulmuştur. Bu haritalar dikkate alınmak suretiyle beyaz sert ekmeklik buğdayların bölgelere göre kalite performanslarının artırılması ve bölgede yetiştirilecek buğdayların nasıl bir kaliteye sahip olacağı hakkında fikir edinilebilir.
134-139

REFERENCES

References: 

AACC, 2000. Approved Methods, American Association of Cereal Chemists, St. Paul, MN, Standarts No: 46/12.
Altan, A. 1988. Tahıl İşleme Teknolojisi. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No: 13, Adana.
Ak, A., Yücel, E. 2011. Ecotoxicological effects of heavy metal stres on antioxidant enzyme levels of Triticum aestivum cv.
Alpu. Biological Diversity and Conservation, 4/3:19-24.
Anderson, M., Bourgeron, P., Bryer, M.T., Crawford, R., Engelking, L., Faber-Langendoen, D., Gallyoun, M., Goodin, K.,
Grossman, D. H., Landaal, S., Metzler, K., Patterson, K.D., Pyne, M., Reid, M., Sneddon, L., Weakley, A.S. 1998.
International Classification of Ecological Communities: Terrestrial Vegetation of The United States. Volume II. The
National Vegetation Classification System: List of Types. The Nature Conservancy, Arlington, Virginia, USA.
Atlı, A. 1987. Kışlık Tahıl Üretim Bölgelerimizde Yetiştirilen Bazı Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Kaliteleri ile
Kalite Karakterlerinin Stabilitesi Üzerine Araştırmalar. Türkiye Tahıl Sempozyumu, 6-9 Ekim 1987, 443-454, Bursa.
Atlı, A. 1999. Buğday ve Ürünleri Kalitesi. Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu,
8-11 Haziran 1999, 498- 506, Konya.
Atlı, A., 1985. İç Anadolu’da Yetiştirilen Bazı Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Kalite Özellikleri Üzerine Cevre
ve Çeşidin Etkileri. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi. Ziraat Fakültesi, Gıda Bilim ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı,
Ankara.
Baker, R.J., Kosmolak, F.G. 1977. Effects of Genotype-Environment Interaction on Bread Wheat Quality in Western Canada,
Canadian Journal of Plant Science, (57): 185-191.
Boehmetal, M.B., Boehm, R.L., Junkins, R.L., Desjardins, S., Lindwall, W. 2004. Sink Potential of Canadian Agricultural
Soils Climatic Change, 65:297–314.
Bushuk, W. 1982. Grains and Oilseeds. Third Edition. Canadian International Grains Institu.Winnipeg, Manitoba, 10065.
Bushuk, W., Brigcs, H.G., Shebeski, L.H. 1968. Protein Quanlity and Qualily as Factors in the Evaluation of Bread Wheats.
Can. Journal Science. 49: 113-122.
Çelik, İ., Kotancılar, H. G., Ertugay, Z. 1996. Doğu Anadolu’da Yetiştirilen Buğdayların Fiziksel Kimyasal ve Teknolojik
Özellikleri ile Ekmeklik Kalitelerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 27(4):562-575.
Demir, İ., Yüce, S., Tosun, M., Sekin, Y., Köse, E., Sever, C., 1999, İleri Ekmeklik Buğday Hatlarının Bazı Kalite
Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Çalışma. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15–20 Kasım 1999, Cilt I Genel ve
Tahıllar, 354–356 s., Adana.
Ekmekçi, S., Çenik, N., Dinç, M., 1996, Bölgelere Göre Türkiye Buğday Kalitesi Harita Çalışması. 2. Un-Bulgur-Bisküvi
Sempozyumu, 28-30 Mayıs 1996, 47-60 s., Karaman.
Ercan, R., Seçkin, R., Velioğlu, S. 1988. Ülkemizde Yetiştirilen Bazı Buğday Çeşitlerinin Ekmeklik Kalitesi. Gıda Dergisi, 13
(2):107-114.
Erdoğan, S., Baybura T., Tiryakioğlu, İ. 2004. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Taşınmaz Değer Haritalarının
Oluşturulması: Afyon Örneği. 3. Bilgi Teknolojileri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
Erdoğan, S., Güllü M. 2004. Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Trafik Kazalarının Analizi: Afyon Örneği. Harita Bülteni, 91.
Halverson, J., Zeleny, L. 1988. Criteria of Wheat Quality, In Wheat Chemistry and Technology, Pomeranz, Y. (Ed.), Vol. I,
3
rd
ed., AACC St. Paul, Mn, USA, 514 pp.
ICC, 2002. International Association for Cereal Science and Technology (ICC), Vienna, Standarts No: 102, 115/1, 116/1, 121.
Khattak, S., D’Appolonia, R.H., Banasik, O.J. 1974. Use of The Alveograph for Quality Evaluation of HRS Wheat. Cereal
Chem. 51: 355–351.
Köksel, H., Sivri, D., Özboy, Ö., Başman, A., Karacan, H., 2000. Hububat Laboratuvarı El Kitabı. Hacettepe Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 47, Ankara.
Lekes, V ve Dandul, I.. 2000. Using airflow modelling and spatial analysis for Defining wind damage risk classification
(WINDARC). For. Ecol. and Manage. 135:331-344.
Seçkin, R., Özkaya, H., ve Bolling, H., 1984, Bazı Kışlık Buğdayların Kalitesi Üzerine Araştırmalar, Gottingen ve Ankara
Üniversiteleri Zirai Bilimler Bölümleri İsbirliği Komisyonları, Gottingen.
Ünal, S., 1991, Hububat Teknolojisi. Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çoğaltma Yayınları, No: 29, 216 s., İzmir.
Ünal, S., Boyacıoğlu, M.H. 1984. Un Bileşenlerinin Ekmek Yapısındaki Etkileri, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Dergisi, Gıda Mühendisliği, 2(2): 89- 99 s.
Williams, P., El-Haramein, F.J., Nakkoul, H., and Rihavi, S., 1988. Crop quality Evaluation Methods and Guidelines,
International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Aleppo, Syria, p145.
Yağdı, K. 2000. Marmara Bölgesi Koşullarında Kimi Ümitvar Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının
Performansları. Turk. J. Agric. For., 24:157-163.
Yürür, N. 1994. Serin İklim Tahılları (Tahılları-I). Uludağ Üniversitesi Yayınları, Yayın No:7-030-0256, 250 s.
Zecevic, V., Knezevic, D., Micanovic, D. 2005. Technological Quality of Wheat-Triticale Flour Blends. Tractors and power
machines 10 (2): 448-453

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com