You are here

ENTELEKTÜEL SERMAYENİN, REKABET VE YENİLİKÇİLİK İLE İLİŞKİSİNE LİTERATÜR AÇISINDAN GENEL BİR BAKIŞ

AN OVERVIEW TO THE RELATIONSHIP OF INTELLECTUAL CAPITAL WITH COMPETITION AND INNOVATION IN TERMS OF LITERATURE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
International dimension of economy, globalisation, and increase in using information technologies due to instant innovation need force the business organizations to operate in extreme competition environment. Business organizations develop different strategies and methods to be successful in this competition environment. In this respect, business organizations should have high quality sources and skills in order to strengthen the competition advantage and dominate the others. One of this high quality sources is innovation. Business organizations should always be updated for the current situation and adapt the new situations quickly. Under instantly changing circumstances firms must be open to changes. In case business organizations carry out renewal process, they can enhance their performance and have sustainable competition advantage. One of the main elements for business organizations to provide a competitive advantage is intellectual capital and the importance of this intellectual capital cannot be ignored. The most important power of business organizations under this competition environment is intellectual capital they have and the level of adopting the innovations. Business organizations must produce new ideas and practice them successfully so as to be successful. Intellectual capital is so important for business organizations in terms of using of competition advantage well, having improved and original information and having strong relations with the others. In addition to this importance, it has been intended to deliver the importance and the relation between intellectual capital and competition and innovation in this study. This study has been prepared with scanning method and in this study the relation between intellectual capital and competition and renewal process in business organizations is specifically discussed with conceptional perspective.
Abstract (Original Language): 
Ekonominin uluslar arası boyut kazanması, küreselleşme, sürekli yenileşme ihtiyacı ile birlikte bilgi teknolojilerinin kullanımındaki artış, işletmeleri yoğun rekabet ortamında faaliyette bulunmaya zorunlu kılmıştır. İşletmeler yapılan rekabetlerin başarılı sonuçlanması için değişik strateji ve yöntemler geliştirmektedirler. Bu açıdan rekabet avantajını kuvvetlendirmek ve geliştirmek için rakiplere göre üstünlük sağlayan kaynaklara ve yeteneklere sahip olmak gerekmekte olup biri de şüphesiz yeniliktir. İşletme kendini mevcut durumlara göre daima güncel halde bulundurması, ayak uydurması gerekmektedir. Günümüzün değişken koşullarında firmaların değişime ayak uydurabilmeleri yeniliğe açık olmaları gerekmektedir. İşletmeler yenilenme sürecini gerçekleştirdikleri takdirde, performanslarını iyileştirmekte ve sürdürülebilir rekabet avantajı da yakalayabilmektedir. İşletmelerde rekabet üstünlüğü sağlayan unsurların başında entelektüel sermaye gelmekte olup, isletmelerin rekabet avantajı kazanmalarında büyük öneme sahiptir. Bu rekabet ortamında işletmelerin en önemli gücü sahip oldukları entelektüel sermaye değerleri ve yeniliği benimseyebilme düzeyidir. İşletmelerin başarılı olabilmeleri için yeni fikirler üretmeli ve bunları başarı ile uygulayabilmelidir. İşletmel erin rekabet avantajlarını iyi kullanmaları, ileri ve özgün bilgiye sahip, çevre ile ilişkilerin güçlü olması açısından entelektüel sermaye işletmeler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu öneme ilaveten çalışmada entelektüel sermayenin rekabet ve yenilikçilik ile olan ilişkisi ve öneminin aktarılması amaçlanmıştır. Bu çalışma tarama yönetimiyle hazırlanarak, kavramsal bakış açısıyla, işletmelerde rekabet ve yenileşme sürecinin entelektüel sermaye ile ilişkisi spesifik olarak ele alınmıştır.
129-134

REFERENCES

References: 

Akpınar Selma, (2003), “Entelektüel Sermayenin İşletmelerin Performansı Üzerindeki Etkileri”, G.Y.T.E.,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kocaeli
Aktan Coşkun., (2004), “Yeni Ekonomi Ve Yeni Rekabet”, Türkiye İşveren Konfederasyonu Yayınları, Ankara
Aktan Coşkun ve Vural İstiklal, (2004), “Rekabet Gücü Ve Rekabet Stratejileri”, Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu, Ankara
Arslan Özgür, (2005),” Entelektüel Sermaye’nin Türkiye’deki Raporlanma Şeklinin İncelenmesi” Journal Of
Faculty Of Business, 2004 – No.1,Vol. 5, No. 2
Ayzit Gülşah, (2006), “Rekabet Avantajı İçin Entelektüel Sermayenin Modellenmesi Ve Bir Uygulama
Çalışması”, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa
The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management / Volume: VIII SPRING
Tüm hakları BEYDER’e aittir 134 All rights reserved by The JKEM
Bozdemir Neslihan Özlem, (2009), “Entelektüel Sermayenin Örgüt Üzerindeki Etkileri Ve Uygulamadan
Örnekler”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim
Dalı, Yönetim Ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,İstanbul
Carneiro Alberto, (2000), “How Does Knowledge Management Influnce Innovation And Competitiveness?”,
Journal Of Knowledge Management, Volume 4, Number 2, pp.87-98
Değirmencioğlu Çağdaş, (2006), “Kobi'lerde Organizasyonel Becerilerin Yenilikçilik Performansına Etkisi”,
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Edvinsson Leif, (1997), “Developing İntellectual Capital At Skandia”, Long Range Planning, 30(3),pp. 366-373
Edvinsson Leif, (2002), “Corporate Longitude”, Pearson Education,London
Elmacı Orhan ve Kurnaz Niyazi, (2004), "Sürdürülebilir Rekabet Gücüne Yönelik Vizyon Arayışlarında Faaliyet
Tabanlı Maliyetleme Yaklaşımı", Sabancı Üniversitesi - Tüsiad Rekabet Forumu
Erkuş Ahmet, (2006), “Entelektüel Sermaye: Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum
Günday Gürhan ve Diğ., (2008), “An İntegrated İnnovation Model: How İnnovations Are Born And What Are
Their İmpacts On Firm Performance?“, 15th International Annual Euroma Conference, Gröningen, Hollanda:
University Of Gröningen ,pp.92-101
Karabıçak Mevlüt, (2009), “Uluslararası Yabancı Sermaye Akımlarının Türkiye Ekonomisinin Küresel Rekabet
Gücü Üzerindeki Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
14(1),ss.137–149.
Kaya Nurullah,(2011), “Entelektüel Sermaye Raporu İçindeki Sosyal Bilgi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve
İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2
Kibritçioğlu Aykut, (1996), “Uluslararası Rekabet Gücüne Kavramsal Bir Yaklaşım”, Mpm, Verimlilik Dergisi,
Sayı:3.
Meritum, (2001), “Guidelines For Managing And Reporting On İntangibles (Intellectual Capital Report)”, Final
Report Of The Meritum Project.
Naktiyok Atılhan, (2007), “Yenilik Yönelimi Ve Örgütsel Faktörler”, Atatürk Üniversitesi İibf Dergisi,
21(2),ss.211-230.
Oğuztürk Bekir Sami, (2003), “Bölgesel Kalkınmada Yenilikçiliğin Rolü Ve Göller Bölgesi Üzerine Bir
Uygulama”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
Özen Üstün, Ve Bingöl Murat, (2007), ”İşletmelerde Bilişim Teknolojileri Ve Yenilikçilik: Erzurum, Erzincan
Ve Bayburt’taki Kobi’lerde Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2),
ss.399-417.
Papatya Nurhan,(2003),”Kaynak Tabanlılık Görüşü”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
Polo Francisca Castilla, (2007), “The Recent History Of İntellectual Capital: The Most Significant Topics And
Contexts İn İts Development”, Int. J. Accounting, Auditing And Performance Evaluation, Vol. 4, Nos. 4/5
Sanchez A. Aragon and Marin G. Sanchez,(2005), “Strategic Orientation, Management Characteristics And
Performance: A Study Of Spanish Smes,” Journal Of Small Business Management, 43/3, pp. 287-308.
Stewart Thomas A., (1997), “Entelektüel Sermaye”, (Çev. Zülfü Dicleli, Nurettin El Hüseyni), Mess Yayınları,
İstanbul.
Toraman ve Diğ., (2009), “İşletmelerde İnovasyon Sürecinde Entelektüel Sermaye Ve Yönetim Muhasebesi
Kapsamında Değerlendirilmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C.11, s.1
Yalçınkaya Yalçın, (2010), “Bilginin Farkındalık Ve Farklılığında Organizasyonların Gelecek Alanı: İnovasyon
Türk Kütüphaneciliği”, Cilt 24, Sayı 3
Yılmaz Hüseyin, (2010), “Bilgi Yönetimi Sürecinde Performans Yönetim Modellerinin Uygulanması“ Sayı 2
(2): Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar,ss.59-76
http://www.ukradanismanlik.net (03.08.2011)
http://www.humanresourcesfocus.com (05.12.2009)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com