You are here

ALVİN TOFFLER’A GÖRE BİLGİ ÇAĞININ YENİ PARADİGMASI: KAOS TEORİSİ

NEW PARADIGM OF KNOWLEDGE ERA ACCORDING TO ALVIN TOFFLER: CHAOS THEORY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Alvin Toffler is the first information age doyens who heralding in his books which are The Shock, The Third Wave, Revolutionary Wealth , The New Powers New Shocks and the other books a new era has begun and will be major changes in the information age. He has emphasized points and direction of this huge change from the 1970s, he express that in the center of changes called the deep principles take place the time, the space, the information. As he states that new era influenced by the several laws of physics, and philosophy, such as past civilizations, Newtonian mechanics that sociologists and economists who considered the basis of the industrial revolution has not adapted to information age. He states that Newtonian mechanics could not express the acceleration,diversification and the limits of unstable time-space in the information age . Toffler states that Ilya Prigogine's studies with regard to order and chaos, chance and necessity, the complexity have represented better explanation about social, economic and cultural structures in the information age. Toffler states that in Ilya Progogine ‘s book called Order out of Chaos , the principle of Ceteris Paribus (all alike) has changed and the chaos theory explains variable, unstable, and turbulent conditions of this days.In this study will examine Alvin Toffler’s perspective to changing the paradigm of information and chaos theory.
Abstract (Original Language): 
Alvin Toffler; Şok, Üçüncü dalga, Zenginlik Devrimi, Yeni Güçler Yeni Şoklar kitaplarında ve diğer eserlerinde yeni bir çağın başladığını ve büyük değişimlerin olacağını müjdeleyen ilk bilgi çağı duayenlerindendir. 1970’lerden itibaren bu büyük değişimin işaretlerini ve yönünü vurgulayan Toffler, değişimlerin merkezinde derin esaslar olarak adlandırdığı; zaman, alan ve bilginin yer aldığını ifade etmektedir. Yeni çağın geçmişteki uygarlıklar gibi bir takım felsefe ve fizik kanunlarından etkilendiğini belirtirken, sosyologların ve iktisatçıların sanayi devriminin temelini oluşturduğunu düşündükleri Newton mekaniğinin bilgi çağına uymadığını düşünmektedir. Newton mekaniğinin, bilgi çağında yaşanan hızlanma, çeşitlenme ve değişen zaman -alan sınırlarını ifade edemediğini belirtmektedir. Toffler Ilya Prigogine’nin düzen ve kaos, şans ve zorunluluk, karmaşıklık konusunda yaptığı çalışmaların bilgi çağında sosyal, ekonomik, kültürel yapılanmaları daha iyi açıkladığını ifade etmektedir. Toffler, Ilya Progogine’nin “Kaostan Düzene” adlı eserinde Ceteris Paribus(her şey birbirine benzer) prensibinin değiştiğini ve bu günün değişken, dengesiz, ve çalkantılı şartlarını kaos teorisinin açıkladığını ifade ediyor. Bu çalışmada Alvin Toffler’ın değişen bilgi paradigmasına bakış açısı ve kaos teorisi irdelenecektir.

REFERENCES

References: 

Dereli T. Durmuşoğlu A. Kana Ş. (2006) ,“İşletmelerde Kaos Yönetimi”, Journal of İstanbul Kültür University,
2006/3
Erkan H. ve Erkan C. (2008). “Bilgi Bazlı Yenilikçi Gelişme Stratejisi Bağlamında Türkiye’nin Kurumsal
Dönüşüm İhtiyacı” The Journal Of Knowledge Economy & Knowledge Management, ss53-66.
Erkan H. ve Erkan C., (2004). “Bilgi Ekonomisinde Teori ve Politika” http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/13-01.pdf
Erkan H. (1994). Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, İş Bankası Yayınları, İstanbul.
Gleick, J. (2000) Kaos: Yeni Bir Bilim Teorisi (Çev: F. Üçcan), 9. Baskı, Ankara: Tübitak Popüler Bilim
Kitapları.
Horgan, J. (2003) Bilimin Sonu: Bilim Çağının Alacakaranlığında Bilginin Sınırlarıyla Yüzleşmek (Çev: A.
Ergenç), İstanbul: Gelenek Yayıncılık.
Kendirli S. (2006). “Portföy Yönetiminde Kaos Teoremi” Journal of İstanbul Kültür University, pp:171-180.
Kesici S. (2006). “Ekonomi ve Kaos Teorisi” Journal of İstanbul Kültür University, pp:189-193.
Koç U. (2006). “Komplexlik Yaklaşımı ve Bilgi Yönetimi” http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/13-01.pdf
Koçel, T (2003) İşletme Yöneticiliği, 9. Baskı, Beta Basım Yayım A.Ş, İstanbul.
Kuhn, T. S. (1995) Bilimsel Devrimlerin Yapısı (Çev: N. Kuyaş), 4. Baskı, Alan Yayıncılık, İstanbul.
Latif H. (2002). “ Kaotik Ortamda Yönetim” Stratejik boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları, 1. Baskı, Beta
Basım Yayın, İstanbul.
Marshall, I. ve D. Zohar (2003) Kim Korkar Schrödinger’in Kedisinden: A’dan Z’ye Yeni Bilimin Kılavuzu
(Çev: O. Düz), 3. Baskı, Gelenek Yayıncılık, İstanbul.
Öge Serar (2005) “ Düzen mi Düzensizlik (Kaos) mu? Örgütsel Varlığın sürdürülebilirliği açısından Bir
değerlendirme” Selçuk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 13 ss. 285-303.
Singh, H. ve A. Singh (2002) “Principles of Complexity and Chaos Theory in Project Execution: A New
Approach to Management”, Cost Engineering 44,12: 23-33, Aralık.
Progogine I. Stengers I, (1998). Kaostan Düzene, Çev. Senai Demirci, İz Yayıncılık, İkinci Baskı, İstanbul.
Progogine I. (2004). Kesinliklerin Sonu, Çev. İbrahim Şener , İzdüşüm Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul.
Öge S. (2004). “Düzen mi Düzensizlik mi? Örgütsel Varlığın Sürdürülebilirliği Açısından Bir Değerlendirme”
http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/13-01.pdf
Savacı F. A. (2004). “Deterministik Dinamik Sistemlerde Yoğunlukların Evrimi Açısından Kaos’a Bakış”,
Mantık, Matematik ve Felsefe II. Ulusal Sempozyumu: Kaos, 21-24 Eylül.
Taşcı D. ve Koç U. (2006). “Yarının Organizasyonları İçin Bu Günden İpuçları” Journal of İstanbul Kültür
University, pp:145-152.
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2013 Cilt: VIII Sayı: I
Tüm hakları BEYDER’e aittir 127 All rights reserved by The JKEM
Tekel S. (2006). “Yönetim ve Organizasyon Bilimi açısından Karmaşıklık Teorisi” Journal of İstanbul Kültür
University, pp: 223-229.
Toffler A. (1974). Şok, Çev. Prof.Dr. Selami Sargut, Koridor Yayıncılık, İstanbul.
Toffler A. (1980). Üçüncü Dalga, Çev. Selim Yeniçeri, Koridor yayıncılık, İstanbul.
Toffler A. (1984). Dünyayı Nasıl Bir gelecek Bekliyor, İz Yayıncılık, Çev. Murat Çiftkaya, İstanbul.
Toffler A. (1998).” Bilim ve Değişme” Önsöz Progogine I., Stengers I, (1998). Kaostan Düzene, Çev. Senai
demirci, İz Yayıncılık, İkinci Baskı, İstanbul.
Toffler A. (1992). Yeni Güçler Yeni Şoklar, Çev. Belkıs Çorakçı, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
Toffler A. and Toffler H. (2006). Zenginlik Devrimi, Çev. Selim Yeniçeri, Koridor Yayıncılık, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com