You are here

Bilgi Teknolojileri ve Hastane Bilgi Sistemleri Kullanımı: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

The Use of Information Technology and Hospital Information Systems: A Study on Health Employees

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to demonstrate the skills of using information technologies and hospital information systems of health employees and to evaluate their ideas about benefits of hospital information systems. Study was implemented in 11 hospitals operating in Sakarya on April 2009. 544 health employees have participated in the research. Data were collected by questionnaires. Descriptive statistical methods, independent sample t test and One Way ANOVA test were used to analyze the data. Reliability of the survey was calculated by using of Cronbach’s alpha coefficient. Results were assessed in a 95% confidence interval, p <0.05 significance level. According to results of the study, health employees think that they are more proficient in Office programs, operating systems, computer hardware, and the use of hospital information systems. Also, health employees think that to use information technology in their departments is important. They can use modules of hospital information systems more in their own departments. According to health employees,hospital information systems were mostly used to access information easily, provide better quality medical services, prevent time loss, facilitate communication between employees, give an appointment to outpatients to assign the patients.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının bilgi teknolojileri ve hastane bilgi sistemlerini kullanma becerilerini ortaya koymak ve hastane bilgi sistemlerinin faydaları konusundaki görüşlerini değerlendirmektir. Araştırma Nisan 2009 tarihinde Sakarya ilinde faaliyette bulunan 11 hastanede gerçekleşmiştir. Araştırmaya 544 sağlık çalışanı katılmıştır. Veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, Bağımsız Örneklerde t Testi ve One Way ANOVA testi kullanılmıştır. Anketin güvenilirliği Cronbach Alpha katsayısına göre hesaplanmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre sağlık çalışanları kendilerini Office programları, işletim sistemleri ve bilgisayar donanımı ile hastane bilgi sistemleri kullanımında daha yetkin görmektedirler. Ayrıca sağlık çalışanları çalıştıkları bölüm için bilgi teknolojilerinin kullanımının önemli olduğunu düşünmektedirler. Daha çok kendi çalıştıkları bölümlerdeki hastane bilgi sistemleri modüllerini kullanabilmektedirler. Sağlık çalışanlarına göre hastane bilgi sistemleri daha çok bilgilere daha kolay ulaşma, tıbbi hizmetlerin daha kaliteli verilmesi, zaman kaybını önleme, çalışanlar arasında iletişimi kolaylaştırma, poliklinik hastalarına randevu verme ve hasta atamada kullanılmaktadır.
365-389

REFERENCES

References: 

Ak, B. (2009). Türkiye’de sağlık bilişimi, bir kişisel değerlendirme ve uluslararası bir başarı öyküsü:
CorTTex. Akademik Bilişim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 11-13 Şubat 2009
Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 333-341.
Aktaş, A., Zayim, N. ve Saka, O. (2007). Sağlıkta insan-bilgisayar etkileşimi. Akademik Bilişim’07 - IX.
Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 31 Ocak - 2 Şubat, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi,
425-430.
Altunışık R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S. ve Yıldırım E. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri
SPSS uygulamalı. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
Austin, C.J. ve Wager, K. A. (1998). Health information systems. M. J. Duncan, P. M. Ginter ve L. E.
Swayne (Eds.), In Handbook of health care management (ss.227-253). Blackwell Business
388
BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 365-389 Oğuz IŞIK ve Mahmut AKBOLAT
Austin, C. J., Trimm, J. M. ve Sobczak, P. M. (1995). Information systems and strategic management.
Health Care Management Review, 20(3), 26-33.
Avison, D. ve Elliot S. (2006). Scoping the discipline of information systems. John Leslie King and
Kalle Lyytinen (Eds.), In Information systems the state of the field (ss. 1-18), West Sussex: John
Wiley & Sons Ltd.
Bal, H. (2001). Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri, Isparta: SDÜ yayın no:20, Süleyman Demirel
Üniversitesi Basımevi.
Drucker, P. F. (1995). Değişim çağının yönetimi (Sayı: 4) (Z. Dicleli, Çev.). İstanbul: Henkel.
Esatoğlu, A. E. ve Köksal A. (2002). Hastanelerde bilgisayar teknolojisi kullanımı. Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Mecmuası, 55(1), 29-40.
Güredin, E. (1987). Denetim. İstanbul: Avcıol Matbaası.
Harris M. F., Priddin D., Ruscoe W., Infante F. A. ve O’toole B. I. (2002). Quality of care provided by
general practitioners using or not using division-based diabetes registers. Medical Journal of
Australia, 177(5), 250-252.
Haux, R. (2006). Health information systems; past, present, future. International Journal of Medical
Informatics, 75, 268–281.
Haux, R., Winter A., Ammenwerth, E. ve Brigl, B. (2004). Strategic information management in
hospitals: an introduction to hospital information systems. New York: Springer.
Hevner, A. R., Salvatore T. M., Jinsoo P. ve Sudha R. (2006). Design science in information systems
research. John Leslie King And Kalle Lyytinen (Eds.). In, Information Systems The State of the
Field (ss. 191-232). West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
Kök, S. B. (2006). Bilişim teknolojilerini yönetsel ve örgütsel etkileri. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi
Dergisi, 2, 123-140.
Köksal, A. ve Esatoğlu A. E. (2005). Ankara ilindeki üniversite ve özel hastanelerde kullanılan
elektronik hastane bilgi sisteminin analizi. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Dergisi, 7(1), 53-65.
Kuperman G. J., Spurr, C., Flammini S., Bates D. ve Glaser J. (2000). A clinical information systems
strategy for a large integrated delivery network. Proc AMIA Symp., 438-442.
Onat, A. (2010). Özel hastanelerde bilgi yönetimi: Bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi,
İstanbul üniversitesi, İstanbul.
Öğüt, A. (2001). Bilgi çağında yönetim. İstanbul: Nobel Basım Yayım Dağıtım.
Özata, M. ve Aslan, Ş. (2004). Klinik karar destek sistemleri ve örnek uygulamalar. Kocatepe Tıp
Dergisi, 5, 11-18.
Rodoplu, D. (2007-2008). Bilgi teknolojileri uygulamalarına karşı çalışan direnci; hastane bilgi
sistemi üzerinde bir uygulama. Review of Social, Economic & Business Studies, (9)10, 409-438.
Safran, C. (2003). The collaborative edge: patient empowerment for vulnerable populations.
International Journal of Medical Informatics, 69(2-3), 185-190.
Sağlık Bakanlığı, (2008). Türkiye sağlıkta dönüşüm programı ilerleme raporu. Ankara: TC Sağlık
Bakanlığı Yayın No:749.
389
Bilgi Teknolojileri ve Hastane Bilgi Sistemleri ... BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 365-389
Tan, J. K. H. ve Hanna, J. (1994). Integrating health care with information technology: knitting
patient information through networking. Health Care Management Review, 19(2), 5-92.
Tengilimoğlu, D., Işık, O. ve Akbolat M. (2009). Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım. eser adi bas harflei kucuk.
Wan T. T. H., Lin, Blossom Yen-Ju ve Ma, A., (2002). Integration mechanisms and hospital efficiency
in integrated health care delivery systems. Journal of Medical Systems, 26(2),127-143.
Wang, S. J., Middleton B., Prosser L. A., Bardon C. G., Spurr C. D., Carchidi P. J. ve diğerleri. (2003).
A cost-benefit analysis of electronic medical records in primary care. The American Journal of
Medicine, 114 (5), 397-403.
Yılmaz, A. ve Aloğlu E. (2002). Hastane Bilgi Sistemleri. 5. Ulusal sağlık kuruluşları ve hastane yönetimi
sempozyum kitabı. Eskişehir: 16-19 Ekim, 331-339.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com