You are here

DETERMINING THE MOTIVATION LEVEL OF THE 25TH WINTER UNIVERSIADE HUMAN RESOURCES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to determine the motivation level of the personnel Working for the human resources in the 25th Winter Universiade Coordination Center and to comprehend whether there is any reaction against some demographic factors such like gender, marital status, administrative status and education level. Motivation scale which is of quinary Likert developed by Incir (1990) was implemented on 79 women (%35,4) and 144 men (%64,6) ,223 in total to acquire some data about the motivation of these personnel. When considered the distributions related to marital status %19.7 of them is married with the number of 44 people, %80.3 of them is single with the number of 179 people; when considered the distributions related to status, %19,3 of them is administrator with the number of 43 people, %80,7 of them is personnel with the number of 180 people. Frequency analysis in determining the demographic factors of the participants , t-test within independent groups in determining their motivation according to gender,status and marital status and single sided variance analysis (Anova) in determining their motivation according to education levels were used. In this research, great difference was revealed in the comparison of motivation levels according to gender. According to this, male employees (X =4.47±375) have more average compared to female ones (X =3.13±217). This can be a result of that male employees are less effected from increasing workload, the concept of extra overtime which is not subject to any additional charge, and sometimes working even at the weekends. Additionally there was no great difference in the motivation level according to education level.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı; 25.dünya üniversiteler kış oyunları koordinasyonu için çalışan insan kaynaklarının motivasyonlarının belirlenmesi ve cinsiyet, medeni durum, kurumdaki idari pozisyon ve eğitim düzeyi gibi bazı demografik etmenlere karşı değişiklik gösterip göstermediğinin araştırılmasıdır. Araştırmada çalışanların motivasyonları hakkında bilgi edinmek için; İncir (1990) tarafından geliştirilen 5’li Likert tipi olan motivasyon ölçeği 79’u bayan (%35,4) 144’ü erkek (%64,6) olmak üzere toplamda 223 kişiye uygulanmıştır. Katılımcıların medeni durumlarına ilişkin dağılımlarına bakıldığında 44 kişi ile % 19.7’sinin evli; 179 kişi ile %80.3’ünün ise bekar; Yönetsel statü durumlarına ilişkin dağılımlarına bakıldığında 43 kişi ile % 19.3’ ünün yönetici; 180 kişi ile %80.7’sinin ise personel olduğu görülmüştür. Katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesinde frekans analizi, cinsiyet, statü ve medeni durumlarına göre motivasyonlarının belirlenmesinde bağımsız gruplarda t-testi, eğitim seviyelerine göre motivasyonlarının belirlenmesinde ise tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıştır. Yapılan çalışmada, çalışanların cinsiyetlerine göre motivasyon düzeylerinin karşılaştırılmasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (p<0,05). Buna göre erkek çalışanların ( X =4.47±375) bayan çalışanlara (X =3.13±217) oranla daha fazla motivasyona sahip oldukları görülmektedir. Bu sonuç erkek çalışanların; artan iş yükünden, ek mesai kavramının ek ücrete tabi olmamasından ve bazı zamanlarda haftasonu bile çalışmaktan daha az etkilenmesinden dolayı, bayanlara oranla daha fazla motive olmalarından kaynaklanabilir. Bunun yanında katılımcıların eğitim seviyelerine göre motivasyon düzeylerinin karşılaştırılmasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. Arzova B.S., The Most Important Role In The Leaders
To Increasing Motivation [‘’Motivasyon Artırmada En
Önemli Pay Yöneticilerindir’’] Ekopol: Economy,
Politics, Culture and Art Journal,[‘’Ekopol: Ekonomi,
Politika, Kültür ve Sanat Dergisi’’] 9: 20-21,2001.
2. Erciş S.M., [‘’Pazarlama İletişiminde Motivasyonun
Önemi ve Çok Uluslu Alışveriş Merkezi Örneği’’]
Journal of Communication Concept and Research, [‘’
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi’’ 30: 165-
180,2010.
3. Frederickson H.G., Hart D.K., ‘’The public service and
the patriotism of benevolence’’ Public Administration
Review, 45(5), p547-553 1985.
4. Guiseppi A.F., Vivien E.P., ‘’Differences in Job
Motivation and Satisfaction Among Male And Female
Managers’’, Jaournal of Homan Relations 35.(2) p101-
118, 1982.
5. Hanks.K., ‘’Motivation People’’ [‘’İnsanları Motive Etme
Sanatı’’], (Translated by Can İkizler), Alfa Publication,
1st Edition, p99, İstanbul, 2006.
6. Hopper,J.R., ‘’Public Relations In Administration’’
[‘’Yönetimde Beşeri İlişkiler’’], (Translated by Özdemir
Özkaya), Turkey In-service Education Association,
[‘’Türkiye Hizmet içi Eğitim Derneği’’] Ankara. 1966.
7. Kanbur.E., ‘’Implementing Total Quality Management
in Business Factors Affecting Employee Motivation and
Empirical Research’’ [‘’Toplam Kalite Yönetimi
Uygulayan İşletmelerde İş gören Motivasyonunu
Etkileyen Faktörler ve Ampirik Bir Araştırma’’],
Balıkesir University, Institue of Social Sciences,
Unpublished Master Degree Thesis, [‘’ Balıkesir
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi’’] p37, 2005.
8. Karakaya A., Ay A.F., ‘’ Factors Influencing Employee
Motivation: A Research on Health Professionals’’
[‘’Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler:
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma’’] C.U.
Journal of Social Sciences, [‘’C.Ü. Sosyal Bilimler
Dergisi’’] 31.(1).p55-67,2007.
9. Kıdak L., Aksaraylı M., ‘’Motivation Factors in Health
Services’’ [‘’Sağlık Hizmetlerinde Motivasyon
Faktörleri’’] Celal Bayar University. Journal of Social
Sciences Institue. [‘’ Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi’’] 7.(1) p75-94, 2009.
10. Kutaniş Ö. R., ‘’Motivation Factors: Example of A
Hazelnut Company’’ [“Motivasyon Faktörleri: Bir
Fındık İşletmesi Örneği”] Sakarya University Journal of
Faculity of Economics And Administrative Sciences. [‘’
Sakarya Üniversitesi İİBF Dergisi’’] 4.p47-62,2004.
11. Morgan C.T., Richard A.K., Introduction to Psycpology,
McGraw-Hill, New York, 1980.
12. Öztürk Z., Dündar H., ‘’Organizational motivation and
the factors that motivate public employees’’ [‘’Örgütsel
motivasyon ve kamu çalışanlarını motive eden
faktörler’’] C.U. Journal of Faculity of Economics And
Administrative Sciences. 4 (2) p57-67,2003.
13. Reiger R.C., Stang J., ‘’Management and Motivation:
An Analysis of Productivity in Education and the
Workplace’’ Management and Motivation
Education.121.1.pp.62-64,1999.
14. Smıthers G.L., Walker D.H.T., “The Effect of the
Workplace on Motivation and Demotivation of
Construction Professionals” Construction
Management and Economics.18.7.pp.833-841, 2000.
15. Steers R.M., Mowday R.T., Shapiro D.L., ‘’The Future
Of Work Motivation Theory’’ Academy Of
Management Review.29.3.pp.379-387, 2004.
16. Tuna, M., Türk .S.M., ‘’The Comparison of Internal
Motivation Level of Employees in Printing Companies
in Public and Private Sector’’ [‘’Kamu ve Özel Sektör
Matbaa İşletmelerinde Çalışanların İçsel Motivasyon
Düzeylerinin Karşılaştırılması’’] Selçuk University,
Journal of Social Sciences Institue. 16. p619-632,
2006.
17. Watreman, Alan S. (2005), “When Effort Is Enjoyed:
Two Studies of Intrinsic Motivation for Personally
Salient Activities”, Motivation and
Emotion.29.3.pp.165-188, 2005.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com