You are here

BEDEN EĞİTİMİ VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAŞAM DOYUMU VE FİZİKSEL BENLİK ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

A COMPARISON OF LIFE SATISFACTION AND PHYSICAL SELF-PERCEPTION OF PHYSICAL EDUCATION AND COMPUTER TEACHER CANDIDATES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study has been conducted with the aim of comparing the life satisfaction and physical self-perception of the Physical Education and Sports and Computer and Instruction Technology in terms of gender and department. The data in the study, which was obtained by using life satisfaction and physical self-perception scale on 233 students, were analyzed according to independent variables with the t test and the Pearson correlation analysis. In the result, while a meaningful difference was found in life satisfaction and physical selfperception in terms of gender (p<0.05), no meaningful difference was found life satisfaction in terms of departments (P>0.05), and a meaningful difference was found in physical selfperception in terms of departments (p<0.05). Besides, it was also found that, as body attractiveness and physical competence increased, life satisfaction increased as well.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni adayları ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi öğretmeni adaylarının yaşam doyumu ile fiziksel benlik algılarının cinsiyet ve bölüm açısından karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. 233 öğrenci üzerinde yürütülen araştırmada yaşam doyumu ve fiziksel benlik algısı ölçeği kullanılarak elde edilen veriler, bağımsız değişkenlere göre t testi ve pearson korelasyon analizi ile çözümlenmiştir. Sonuçta cinsiyet açısından yaşam doyumunda ve fiziksel benlik algı düzeyinde anlamlı farklılık bulunurken (p<0.05) bölümler açısından yaşam doyum düzeyinde anlamlı farklılık bulunamamış (P>0.05), fiziksel benlik algısında ise bölümler açısından anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca vücut çekiciliği ve fiziksel yeterlilik arttıkça yaşam doyumunun da arttığı bulunmuştur.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. Aşçı, F.H., Gökmen, H., Tiryaki, G. Öner, U. (1993). Selfesteem
and exercise of male high school athletes
andnon athletes. [Liseli erkek sporcuların ve sporcu
olmayanların benlik kavramları], Journal of Sport
Sciences, 4(1): 34-43.
2. Aşçı, F.H. (1997). Self-esteem and sport, Sports
Psychology Course, [Benlik kavramı ve spor, Spor
Psikolojisi Kursu],Ankara, Publisher Bağırgan,7-35.
3. Aşçı, F. H., Aşçı, A., Zorba, E.( 1999). Cross cultural
validity & reliability of physical self-perception profile.
International Journal of Sport Psychology,( 30) 399-406
4. Aşçı, F. H.( 2004a). Comparison of according to gender
and physical activity level, of physical self
perception[Fiziksel benlik algısının cinsiyete ve fiziksel
aktivite düzeyine göre karşılaştırılması], Hacettepe J. of
Sport Sciences. 15(1): 39-48.
5. Aşçı, F. H. (2004b). Self-esteem and exercise [Benlik
algısı ve egzersiz], Journal of Sport Sciences, 15 (4):
233-266.
6. Ayub, N. (2010). The Relationship between self-concept
and satisfaction with life among adolescents.
322
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 6, Sayı 3, 2012
Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences Vol 6, No 3, 2012
International Journal of Interdisciplinary Social Sciences,
5 (4):81-92.
7. Chu, C.Y,, Hung, C.L. Huang, C.J. Lın, S.H., Hung, T.M.
(2011). Physical self-concept and life satisfaction among
middle-aged and senior population participating in table
tenis. The 12th ITTF Sports Science Congress, May 5-7,
2011, Rotterdam, The Netherlands.
8. Chung P.K.(2003).Physical self-concept between PE
major and non-PE major students in Hong Kong, Journal
of ExercIse Science and Fitness , l(l):41-46.
9. Çağlar, E. (2009). Similarities and dıfferences ın physıcal
selfconcept of males and females durıng late
adolescence and early adulthood,Adolescence,
44(174):407-419.
10. Çuhadaroğlu, F (1986). Self-esteem in the adolescent.
[Adolesanlarda benlik saygısı], Unpublished PhD
dissertation, Ankara: Hacettepe University.
11. Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., Grıffın, S.
(1985). The satisfaction with life scale. Journal of
Personality Assessment, 49(1): 71-75.
12. Dilmaç B., Ekşi, H. (2008). Life satisfaction of students
in vocational high schools, and examination of
selfesteem, [Meslek yüksek okullarında öğrenim gören
öğrencilerin yaşam doyumları ve benlik saygılarının
incelenmesi], Journal of Selcuk University Institute of
Social Sciences, (20): 279-290.
13. Doğan, O. (1999).Behavioral sciences. [ Davranış
bilimleri], Önder Printing, CU Publications, No.75.
14. Eisenberg, S.,Delaney, D. J. (1998). Psychological
consultation process(Translated by Oren, and Takkaç), [
Psikolojik danışma süreci],İstanbul: Ministry of Education
Publications.
15. Erikson, E.H. (1968). Identity, youth, and crisis. New
York, W.W. Norton.
16. Erşan, E. E., Doğan, O., Doğan, S. (2009). Students in
the department of physical education and coaching, selfesteem
level and relationship of some sociodemographic
characteristics, [ Beden eğitimi ve antrenörlük bölümü
öğrencilerinde benlik saygısı düzeyi ve bazı
sosyodemografik özelliklerle ilişkisi],Clinical
Psychiatry,(12):35-42
17. Fox, K,R., Corbin , C.B.,(1989). The physical selfperception
profile:Development and preliminary
validation, Journal of Sport and Exercise Psyhology,
11,408-430.
18. Fox, K.R. (1990). The Physical Self-Perception Profile.
Manual, Northern Illinois University
19. Hayes, S. D., Peter R.E., Crocker,Kowalski, Kent
C.(1999).Gender Differences in Physical Self-
Perceptions, Global Self-Esteem and Physical Activity:
Evaluation of the Physical Self-Perception Profile
Model.Journal of Sport Behavior, vol 22,no 1,1-14.
20. İzgiç, F., Akyüz, G., Doğan, O., Kuğu, N.
(2001).University students investigate the relationship
between selfesteem, with social phobia and body image,
[ Üniversite öğrencilerinde sosyal fobi ve
beden imgesi ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin
araştırılması], Journal of 3P(9): 591-598.
21. Köker, S. (1991). Comparing the level of the life
satisfaction of the normal adolescents and adolescents
with Problems [ Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam
doyumu düzeyinin karşılaştırılması]. Unpublished
doctoral dissertation. Ankara University, Ankara, Turkey.
22. Kyriakides, L., Creemers, B. P. M. & Antonıou, P.
(2009). Teacher behaviour and student outcomes:
suggestions for research on teacher training and
professional development. Teaching and Teacher
Education, 25 (1):12-23.
23. Murcia, J. A.M. ,Hernandez, M.( 2007). Physical selfconcept
of spanish schoolchildren: differences by
gender, sport practice and levels of sport ınvolvement,
Education And Human Development, Volume 1, Issue
2.
24. Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.).
New York: McGraw-Hill.
25. Odağ, C. (2001). Neuroses- 2. [ Nevrozlar ]. İzmir, Meta
Printing.
26. Özdevecioğlu, M. (2003). A research of to determine
the relationship between job satisfaction and life
satisfaction, [ İş tatmini ve yaşam tatmini arasındaki ilişkinin
belirlenmesine yönelik bir araştırma]. 11.national
management and organization congress, Afyon, 697.
27. Pehlivan, Z.(2010). Analysis of Physical Self-
Perceptions of Physical Education Teacher Candidates
and their Attitudes toward Teaching Profession, [Beden
Eğitimi öğretmen adaylarının fiziksel benlik algıları ve
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının analizi],
Education and Science, 35(156): 126-141.
28. Şirin, E. F., Duman, S., Erdoğdu, M., Yılmaz, M.(2011).
Individuals with disabilities, the effect upon life
satisfaction of physical self-perception, [Engelli
bireylerde fiziksel benlik algısının yaşam doyumuna
etkisi], At Disabilities, Physical Education and Sport
Congress, Congress Book,Canlı Publishing, Konya.
29. Tiggemann, M., Wıllıamson, S. (2000) The effect of
exercise on body satisfaction and self-esteem as a
function of gender and age. Sex Roles, 119-127.
30. Vara, Ş. (1999). Intensive care nurses to examine the
relationships between job satisfaction and life
satisfaction [ Yoğun bakım hemşirelerinde iş doyumu ve
genel yaşam doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi].
Unpublished Master's Thesis, Ege University,
İzmir:Institute of Health Sciences.
31. Weinberg, R.S., Gould, D. (1995). Foundations of sport
and exercise psychology. Human Kinetics, champaign,
U.S.
32. Yegül, I.B. (1999). High school Man athletes and nonathlete
individuals, self-esteem and athletic competence
scores of the comparison, [ Liseli erkek sporcular ile
sporcu olmayan bireylerin benlik saygısı ve atletik
yeterlik puanlarının karşılaştırılması], Unpublished
Master's Thesis, Ankara: Hacettepe University Institute
of Health Sciences.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com