You are here

ÇOCUKLAR İÇİN SPORDA HAYAL ETME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: BİR GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

THE SPORT IMAGERY QUESTIONNAIRE : A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to adapt The Sport Imagery Questionnaire (Hall, Munroe-Chandler, Fishburne ve Hall, 2009) into Turkish and to examine its psychometric properties. The research was conducted on 208 female (38.2%) and 337 male (61.8%) volunteering students aged mostly between 12-16 studying at 1st and 2nd stage of primary schools affiliated to central district of Malatya province, Turkey. First the linguistic equivalence of the scale was tested, which is then followed by validity and reliability studies. Internal consistency coefficients varied between .66-.87 and test-retest reliability coefficients varied between .60-.86. Corrected item-total correlations ranged from .60 to .85. Based on these results the Sport Imagery Questionnaire can be used as a valid and reliable instrument.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı Hall, Munroe-Chandler, Fishburne ve Hall (2009) tarafından geliştirilen çocuklar için sporda hayal etme Ölçeği’nin Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmanın çalışma grubu, Malatya ili merkez ilçeye bağlı ilköğretim okullarının 1. ve 2. basamağında eğitim gören ve düzenli olarak bir sportif branş ile uğraşan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden çoğunluğu 12-16 yaş arasında olan 208’i (38.2) kız ve 337’si (61.8) erkek öğrenciden oluşmaktadır. Öncelikle ölçeğin dilsel eşdeğerliği incelenmiş ve dilsel eşdeğerliğe sahip olduğu görüldükten sonra geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları .66 ile .87, test-tekrar test güvenirlik katsayıları ise .60 ile .86 arasında bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .60 ile .85 arasında sıralandığı bulunmuştur.Bu sonuçlara göre ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
101-109

REFERENCES

References: 

1.
Balcı A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Yayıncılık.
2.
Bryman A. & Cramer D. (1997). Quantitative data Analysis with SPSS for windows: A guide for social scientists. New York: Routledge .
3.
Büyüköztürk Ş, Akgün Ö, Kahveci Ö, & Demirel F. (2004b). Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 207-239.
4.
Büyüköztürk Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık
5.
Büyüköztürk Ş. (2004a). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
6.
Callow N. Hardy L. & Hall C. (2001). The effect of a motivational general-mastery imagery intervention on the sport confidence of high-level badminton players. Research Quarterly for Exercise and Sport, 72, 389–400.
7.
Cumming J. & Hall C. (2002). Athletes’ use of imagery in the off-season. The Sport Psychologist, 16, 160–172
8.
Gregg M. & Hall C. (2006). The relationship of skill level and age to the use of imagery by golfers. Journal of Applied Sport Psychology, 18, 363–375.
9.
Hall C, Mack D, Paivio A. & Hausenblas H. (1998). Imagery use by athletes: Development of the Sport Imagery Questionnaire. International Journal of Sport Psychology, 29, 73–89.
10.
Hall RC, Munroe-Chandler KJ, Fishburne JG and Hall DN. (2009). The Sport Imagery Questionnaire for Children (SIQ-C). Measurement in Physical Education and Exercise Science, 13: 93–107
11.
Hovardaoğlu S. ve Sezgin N. (1998). Eğitimde ve psikolojide ölçme standartları. Ankara: Türk Psikologlar Derneği ve ÖSYM yayını.
12.
Hu LT. & Bnetler PM. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structural analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.
13.
Karasar N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Araştırma Danışmanlık Limited.
14.
Mills KD, Munroe KJ. & Hall CR. (2000). The relationship between imagery and self-efficacy in competitive athletes. Imagination, Cognition, and Personality, 20(1), 33–39.
15.
Munroe K, Hall C, Simms S. & Weinberg R. (1998). The influence of type of sport and time of season on athletes’ use of imagery. The Sport Psychologist, 12, 440–449.
16.
Munroe-Chandler KJ. & Hall CR. (2007). Psychological interventions in sport. In P. Crocker (Ed.), Introduction to sport psychology: A Canadian perspective (pp. 184–213). Toronto, ON: Pearson.
17.
Osborne JW. & Costello AB. (2004). Sample size and subject to item ratio in principal components analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 9(11).
18.
Özgüven İE. (1994). Psikolojik testler. Ankara: Yeni Doğuş Matbaası
19.
Paivio, A. (1985). Cognitive and motivational functions of imagery in human performance. Canadian Journal of Applied Sport Sciences, 10, 22–28.
20.
Preacher KJ. & MacCallum RC. (2002). Exploratory factor analysis in behavior genetics research: Factor recovery with smallsample size. Behavior Genetics, 32 (2), 153-161.
21.
Tavşancıl E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
22.
Tekin H. (1996). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı yayınları, no: 17.
23.
Tezbaşaran AA. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
24.
Turgut MF. (1997). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metodları. Ankara: Gül Yayınevi.
25.
Turgut MF. ve Baykul Y. (1992). Ölçekleme teknikleri. Ankara: ÖSYM yayınları, no: 1992-1.
26.
White A. & Hardy L. (1998). An in-depth analysis of the uses of imagery by high-level slalom canoeists and artistic gymnasts. The Sport Psychologist, 12, 387–403.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com